Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Malování jako odreagování se...

Malování jako odreagování se...

malovani

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill)

Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit. Zapojil jsem sebe a děti do malo­vá­ní, a to odnes­lo všech­no mé trá­pe­ní a opět jsem se zota­vil. Tato slo­va William Shakespeara o malo­vá­ní to výstiž­ně vyja­dřu­jí: „Nevím o ničem, co by bez vyčer­pá­ní těla plně­ji vstře­ba­la mysl. Ať jsou momen­tál­ní sta­ros­ti nebo hroz­by budouc­nos­ti jaké­ko­li, když obraz začne plout, není pro ně v mé duši mís­to.“

Malování nás nejen nevy­čer­pá­vá, nao­pak nás nabí­jí ener­gií. Nemusíte být Picasso nebo van Dyck, abys­te se rado­va­li z tvo­ře­ní. Když začne­te malo­vat, uvi­dí­te krá­su pří­ro­dy i krá­su své­ho umě­lec­ké­ho díla. Poté, co se roz­hod­ne­te malo­vat, svět už nikdy nebu­de vypa­dat stej­ně.

Moje obra­zy visí v našem domě a v domech pří­sluš­ní­ků naší rodi­ny. Namaloval jsem por­trét svých rodi­čů, je umís­těn v jejich domě. Nevěděli, že jsem je malo­val pod­le foto­gra­fií. Vzal jsem jejich por­trét do gale­rie, kde byl vysta­ven, a rodi­če byli nad­še­ni, když ho vidě­li jako umě­lec­ké dílo. Udělal jsem mno­ho por­trétů našich dětí a vnou­čat. Když se podí­vám na jejich mla­dé tvá­ře vysta­ve­né v našem domě, při­po­mí­na­jí mi část živo­ta.

Kupte si bar­vy nebo si je vypůjč­te od dítě­te a pokus­te se malo­vat.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58910 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54858 KB. | 02.08.2021 - 18:08:24