Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Malostranské humoresky - kniha

Malostranské humoresky - kniha

malostranske humoresky 9788071080404.280299474.1474993014
malostranske humoresky 9788071080404.280299474.1474993014
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malostranské humo­res­ky jsou sou­bor poví­dek od spi­so­va­te­le Karla Pecky, roz­dě­le­ných do tří čás­tí, při­čemž dohro­ma­dy jich je v této kni­ze osm­náct a všech­ny jsou dob­ré, aspoň teda pod­le mého názo­ru. Hned prv­ní povíd­ka má název Adventní sta­ros­ti. Vypráví o tom, jak jeden muž dělal ve svém bytě úpra­vy, dá se říci i rekon­struk­ci a znač­ně mu to kom­pli­ko­va­li řeme­sl­ní­ci, napří­klad zed­ní­ci či tope­ná­ři. Nejenže dá se říci, že zdr­žo­va­li pra­cov­ní pro­ces, ale ješ­tě byl nucen maji­tel bytu, respek­ti­ve jeho pří­tel pro ně vyvá­řet a sám domá­cí neu­stá­le vařil kafe. K tomu mu tam kou­ři­li, až han­ba poví­dat. K tomu e ješ­tě musí při­po­čí­tat obtíž­né shá­ně­ní kot­le. Pouze díky zná­mos­tem se k němu dostal rela­tiv­ně rych­le.

Další z poví­dek – Mafie vel­ká a malá vyprá­ví o jis­tém panu Antonovi, oby­čej­ném muži, kte­rý měl však nadá­ní ke psa­ní, a to detek­ti­vek. Jedna tako­vá byla vel­mi zda­ři­lá a dokon­ce ji i vyda­li. Jednoho dne pana Antona pozval jis­tý mla­dý scé­náris­ta, aby spo­lu dohod­li pod­mín­ky o zfil­mo­vá­ní jeho kniž­ní­ho pří­bě­hu, poně­vadž se mu to líbi­lo. Dostával pení­ze nebo­li hono­rá­ře, avšak jenom polo­vi­nu, aby to bylo spra­ved­li­vé. Ovšem scé­náris­té zača­li vystr­ko­vat růž­ky a nuti­li díla pře­pra­co­vat. Pan Anton byl vcel­ku poho­to­vý a zruč­ný, tak­že mu to nedě­la­lo pro­blémy.

Další povíd­ka zase vyprá­ví o tom, že na Vinohradech nekve­te lás­ka. Pan Roman v ní popi­su­je, jak se vždy sezná­mil s něja­kou ženou na Vinohradech a nikdy to nedo­padlo dob­ře. Například jeho man­žel­ství se roz­padlo poté, kdy se zača­li hádat o pení­ze. Jelikož to vyklá­dal v hos­po­dě, kam cho­dí­val, tak ostat­ní pro­nes­li, že se jed­ná o zce­la banál­ní pří­pad. Ovšem hned uve­dl dal­ší kapi­to­lu své­ho živo­ta spo­je­nou s nevy­da­ře­ný­mi lás­ka­mi z Vinohrad. Seznámil se s jed­nou ženou, a když už s ní byl v jejím bytě, tak se mu sta­la nemi­lá věc. Mladá dáma cho­va­la zví­řa­ta, na čemž není nic špat­né­ho, ale měla i hady a jeden z nich v noci ute­kl a pokou­šel se zardou­sit pana Romana.

V povíd­ce Buldoček zase všich­ni řeší, co udě­lat s pej­skem, kte­rý se zabě­hl do hos­po­dy. Stalo se tak jed­no­ho veče­ra a všech­no osa­zen­stvo i spo­lu s obslu­hou zača­lo pře­mýš­let, co s ním. Seděl tam i pan Rippl, cho­va­tel psů, kte­rý se roz­či­lo­val nad lid­mi, jaké jsou to svi­ně, když by moh­li opus­tit tako­vé­ho pej­ska. Hospodský Pepa ho vyhnal, vzá­pě­tí se však přihna­la paní Alena z kuchy­ně a zabu­rá­ce­la, kde je pes a co kdo s ním udě­lal. Nakonec vyběh­la na uli­ci a pej­ska si při­nes­la zpát­ky, při­pra­ve­ná brá­nit ho vlast­ním tělem.

V povíd­ce Jagothello se nájem­ní­ci byto­vé­ho domu roz­či­lu­jí, že jim na dvůr nain­sta­lo­va­li expo­zi­ci nahých těl, pře­váž­ně tedy žen­ských. Pan Miloš, jenž byd­lel také v tom domě, kvů­li tomu vesměs při­šel o pří­te­le. Jedna z jeho sou­se­dek, kte­rou si sám pro sebe pojme­no­val Krákora Vránová, se mu svě­ři­la, že má strach z toho množ­ství lidí, kte­ří se cho­dí kou­kat na ty nahé těla. Pan Miloš nele­nil a začal psát dopis odpo­věd­ným čini­te­lům. V dopi­se si mimo jiné stě­žo­val na reak­ci OPBH, se kte­rou jed­nal, ale bez­vý­sled­ně. Považoval totiž za svou občan­skou povin­nost to něko­mu nahlá­sit, co se v jejich domě děje.

Tato kni­ha poví­dek je vel­mi dob­rá, roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju kaž­dé­mu, i když jsou star­ší­ho data – původ­ní vydá­ní bylo v roce 1985, ale to pře­ce vůbec neva­dí. Má 296 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Karel Pecka
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 1992

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […] Posted in Recenze knih
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […] Posted in Recenze knih
 • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […] Posted in Recenze knih
 • Třísky do masa - kniha2. července 2017 Třísky do masa - kniha Kniha je rozdělená na tři oddíly. První se nazývá Město a jsou v ní povídky, v nichž jsou stěžejními postavami dvě židovské sestry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrovna […] Posted in Recenze knih
 • Kurs potápění - kniha29. června 2017 Kurs potápění - kniha V jedné místnosti stoí jedna žena, která se chystá psát do novin, ale ne jen tak něco ledajakého. Je rozhodnutá napsat svoji rodinnou historii, o které však toho moc neví. Na stěně visí […] Posted in Recenze knih
 • Valčík na rozloučenou - kniha9. června 2017 Valčík na rozloučenou - kniha Příběh začíná v lázních. Začínal podzim a Růžena, která ve zdejších lázních, zabývajících se gynekologickými obtížemi, pracuje jako zdravotní sestra, přemýšlí, jestli se vůbec někdy […] Posted in Recenze knih
 • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […] Posted in Recenze knih
 • Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %1. května 2017 Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 % Divné dny – první a nejdelší povídka z knihy. Mladá dívka jménem Alžběta má poměrně bezstarostný život. Škola je v pořádku, bezproblémoví rodiče a chodí s Kamilem, i když ne nijak navážno. […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22146 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60913 KB. | 04.10.2022 - 09:02:38