Kritiky.cz > Recenze knih > Malíř vzpomínek

Malíř vzpomínek

Malir vzpominek
Malir vzpominek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zkuste si před­sta­vit lék, po jehož poži­tí bys­te si vyba­vi­li své vzpo­mín­ky na minu­lé živo­ty. Zjistili bys­te, koho jste milo­va­li, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlav­ním nepří­te­lem. Zní to tro­chu děsi­vě, že? S podob­ným pro­blé­mem se trá­pí Bryan Pierce, slav­ný malíř, kte­rý své obra­zy malu­je v podiv­ném tran­su, během kte­ré­ho se jeho duše pře­ná­ší do minu­los­ti.

Po kaž­dém pro­bu­ze­ní z toho­to snu je Bryan obo­ha­cen nejen o jed­no mis­trov­ské dílo, o kte­rém ani neví, jak ho nama­lo­val, ale vždy zís­ká i novou doved­nost – např. umí plyn­ně mlu­vit nezná­mým jazy­kem, hrát šachy či malo­vat jako pro­fe­si­o­nál. Je pro­to pře­svěd­čen, že tyto zvlášt­ní sta­vy jsou vzpo­mín­ky na jeho minu­lé živo­ty. Jednoho dne ale potká Linz, odbor­ni­ci na neu­ro­ge­ne­ti­ku, kte­rá stu­du­je lid­ské geny utvá­ře­jí­cí vzpo­mín­ky. Vše nabe­re neče­ka­ný spád, když Linz spat­ří Bryanův obraz, kte­rý je totož­ný s  hrůz­ným snem, kte­rý ji neu­stá­le pro­ná­sle­du­je. Společně se sbli­žu­jí a sna­ží se vypá­t­rat, co mají podi­vu­hod­né vidi­ny, děsi­vé sny a zvlášt­ní vědec­ké poznatky spo­leč­né­ho. Zavede je to mno­hem dál, než čeka­li…

Autorka Gwendolyn Womack si se čte­ná­ři „Malíře vzpo­mí­nek“ pohrá­vá už od prv­ní stra­ny. Má všech­no do detai­lů nesku­teč­ně dob­ře pro­myš­le­né. Píše napí­na­vě, výstiž­ně a nedo­vo­lí vám odpou­tat se od tajem­ných strá­nek, kte­ré jsou plné his­to­rie, mystič­nos­ti, akce a vědec­kých poznat­ků. Nechybí eso­te­ri­ka, záha­dy, spik­nu­tí, ale i pod­vo­dy a nad­při­ro­ze­no. Když tyhle „vše­ho­chu­tě“ sesku­pi­la Gwendolyn dohro­ma­dy, věř­te mi, že z toho ve výsled­ku vze­šlo vel­mi vyda­ře­né dílo, u kte­ré­ho se nikdo nebu­de nudit.

Já jsem od „Malíře vzpo­mí­nek“ nemě­la téměř žád­ná oče­ká­vá­ní, pro­to­že jsem si nedo­ká­za­la před­sta­vit, jakým smě­rem se bude pří­běh ubí­hat. Ale radím vám jed­no – kni­hu si pře­čtě­te, nebu­de­te toho lito­vat. Je to do detai­lů pro­myš­le­né dílo, kte­ré v sobě ukrý­vá spous­ty filo­so­fic­kých myš­le­nek a nových teo­rií o lid­ských vzpo­mín­kách. Můžete se těšit na dáv­né udá­los­ti z his­to­rie, pře­vra­ty v lékař­ství a ve vědě. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí i o umě­ní a malíř­ství, za pozor­nost ale sto­jí i mož­nost být pro­střed­nic­tvím Gwendolyna věro­hod­né­ho líče­ní „pří­mo“ u vzni­ku nových drog, což bylo neu­vě­ři­tel­ně pří­nos­né a pouč­né.

Byla by vel­ká ško­da nechat si pro­klouz­nout mezi prs­ty ten­to uni­kát­ní lite­rár­ní kou­sek nabi­tý toli­ka atrak­tiv­ní­mi téma­ty. Když ješ­tě vez­mu v potaz to, že se jed­ná o autor­či­nu prvo­ti­nu, nemám co dodat. Snad jen, že už nyní se nemůžu dočkat, co si pro nás při­pra­ví příš­tě!


  • Druh zbo­ží:Kniha
  • Autor:Gwendolyn Womack
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román
  • Nakladatelstvi:MOTTO
    Datum vydá­ní: 17.10.2016
  • Doporučeno od:15 let
  • EAN:9788026707226
  • Počet stran:368 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:130x200 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76418 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61753 KB. | 30.09.2023 - 17:40:36