Kritiky.cz > Filmové recenze > Maléna

Maléna


Krásná žena, malé měs­to, růz­ní lidé, růz­né vlast­nos­ti, růz­né vzta­hy...Tento film mě hod­ně pře­kva­pil. Velmi jed­no­du­chý pří­běh hez­ky dopl­ňu­jí skvě­le vykres­le­né poci­ty a vzta­hy růz­ných lidí. Všechno navíc z pohle­du 12letého oby­čej­né­ho klu­ka.

Všechno to začí­ná nevin­ně. Mladý Renato se dosta­ne do par­ty klu­ků, kte­ří pra­vi­del­ně sle­du­jí a obdi­vu­jí kaž­dý krok Maleny Scordiové. Nejsou v celém měs­teč­ku jedi­ní z muž­ské popu­la­ce, kte­ří se za ní pohléd­nou když pro­jde kolem. Když Renato popr­vé spat­ří Malenu, zůsta­ne uča­ro­ván a nemů­že na ni pře­stat mys­let. V prů­bě­hu celé­ho fil­mu ten­to vztah jenom stup­ňu­je až se kvů­li hod­ně roz­díl­né­mu věku pro­mě­ní v hoří­cí pla­to­nic­kou lás­ku. Sám však ví, že ji pro sebe nikdy mít nebu­de a tak se všech­no ode­hrá­vá pou­ze v jeho snech a někdy až komic­kých před­sta­vách.

Situace se zhor­ší když při­jde zprá­va, že její man­žel zemřel na váleč­né fron­tě. Co by Renato neu­dě­lal pro to, aby ji uchrá­nil pří­pad­ným dal­ším nápad­ní­kům. Bohužel pomo­ci nijak nemů­že a tak máme mož­nost sle­do­vat jenom jeho bez­moc­né a boles­ti­vé sta­vy, kdy je taj­ně sám svěd­kem Maleniných milost­ných hrá­tek.

Po skon­če­ní vál­ky se taky pro­je­ví obrov­ská závist ostat­ních žen ve měs­tě, kte­rým nevin­ná Malena kradla den­ně pohle­dy jejich man­že­lů. Nijak tomu nepři­da­jí její pře­de­šlé vzta­hy s němec­ký­mi důstoj­ní­ky a tak ji spous­ta žen před nehyb­ným muž­ským obe­cen­stvem zba­ví její krá­sy suro­vým zmlá­ce­ním pří­mo upro­střed náměs­tí. Chudák Renato, neschop­ný coko­liv udě­lat tak na sebe „kopí­ru­je“ všech­nu její bolest a sta­ne se smut­ným svěd­kem její­ho odjez­du z měs­ta.

Překvapením se pak stá­vá návrat „mrt­vé­ho“ man­že­la Nina, kte­ré­ho pohřbi­ly jenom něja­ké úřed­nic­ké chy­by. Po neú­spěš­ném hle­dá­ní své ženy mu všu­dypří­tom­ný Renato ano­nym­ně objas­ní situ­a­ci a pora­dí mu, kde svou ženu hle­dat. To je důka­zem jeho obrov­ské lás­ky k ní a přá­ní její­ho štěs­tí, pro­to­že ví, že oprav­du milo­va­la pou­ze své­ho man­že­la.

Happyend asi kaž­dé­ho u tako­vé­ho fil­mu nepo­tě­ší, ale má to také své vysvět­le­ní. Ať si to kaž­dý pře­be­re pod­le své­ho uvá­že­ní. Film je krás­ným ztvár­ně­ním lid­ských vlast­nos­tí – lás­ky, tou­hy, závis­ti, nená­vis­ti a dal­ších vzta­hů mezi lid­mi – kte­ré urči­tě nepře­hléd­ne­te a s vlast­ní­mi vzpo­mín­ka­mi zno­vu pro­ži­je­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Musím tě svést30. listopadu 2002 Musím tě svést Pozdě, ale přeci, jsem se dostal na film o kterém se v létě hodně diskutovalo. Sám jsem byl zvědav, jaké to tedy bude. Vybral jsem si kino pro čtyřicet lidí s dostatečně komorní atmosférou […]
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Magický hlas rebelky - 80 %18. července 2014 Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 pustila v roce 2013 do dalšího natáčení o výjimečné ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen známou […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • O koních a lidech - 55 %21. srpna 2014 O koních a lidech - 55 % Kolbeinn žije sám a jeho vášní jsou koně. Tentokrát je to mladá a krásná klisna Grána. Zpočátku chová nedůvěru ke svému pánovi, ale ten ji zkrotí, a tak se může vydat na společnou […]
  • Rukojmí - Taková ochutnávka před Die Hard 4.09. října 2005 Rukojmí - Taková ochutnávka před Die Hard 4.0 Bruce Willis natočil filmy kvalitní a populární (jako třeba první dva díly Smrtonosné pasti), snímky, v nichž překvapil neobvyklou hereckou polohou (Šestý smysl), tituly, které mne […]
  • No - 60 %10. května 2013 No - 60 % Jestli dobře provedená reklama dokáže prodat kdejaký výrobek, proč by nemohla zapůsobit na voliče a přesvědčit, koho je potřeba zvolit! Právě takový úkol má před sebou René Saavedra (Gael […]
  • Hodiny31. července 2003 Hodiny Jeden den v životě ženy. Co může odlišovat životy žen rozdílných generací? Pouze hodiny…Hodiny a hodiny života. Každou minutu nám život poskytuje nejrůznější pocity, radosti i starosti. […]