Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Malé kroky s velkým účinkem

Malé kroky s velkým účinkem

130436 600 0 fit
130436 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes a den­ně čte­me člán­ky, v tele­vi­zi vyska­ku­jí rekla­my, jací bychom měli být – zdra­ví, sebe­vě­do­mí, nekou­řit, nepít alko­hol, být štíh­lí, spor­to­vat, být spo­ko­je­ní a to nej­lé­pe vše najed­nou. Ale málo­kdo má všech­no, málo­kdo je spo­ko­je­ný sám se sebou, se svým živo­tem. Ale změ­ny vedou­cí k lep­ší­mu živo­tu zase nesto­jí tolik úsi­lí, jak by se zdá­lo a o tom se sna­ží pře­svěd­čit kni­ha Malé kro­ky s vel­kým účin­kem.

Autorka, psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka a kouč­ka, se zamě­řu­je na změ­nu návy­ků, díky kte­rým poté snáz dosáh­ne­me našich vysně­ných či vyty­če­ných cílů. A cíl už je na kaž­dém z nás, jaký si sta­no­ví. Kniha je tedy urče­na kaž­dé­mu, kdo se chce roz­ví­jet a pra­co­vat na sobě, jen tře­ba neví jak.

Nejprve autor­ka vysvět­lu­je, co vlast­ně návyk je, jaké jsou jeho výho­dy – např. usnad­ňu­je nám den­ně fun­go­vat bez vel­ké náma­hy a pře­mýš­le­ní, na dru­hou stra­nu ne všech­ny návy­ky jsou pro nás pří­nos­né či funkč­ní. Poradí, jak odli­ší­te dob­ré návy­ky od špat­ných.

V dal­ší kapi­to­le se dozví­te, jak vzni­ka­jí návy­ky, že pře­svěd­če­ní pro nás byla mož­ná v minu­los­ti pří­nos­ná, ale teď to tak již není a jak se zamě­řit na svá pře­svěd­če­ní. Aby člo­věk mohl vytvo­řit nové návy­ky, je tře­ba, aby měl něja­ký sys­tém, postu­po­vat krů­ček po krůč­ku, správ­ně defi­no­vat zámě­ry a cíle. Aby se nový návyk udr­žel, je tře­ba ho neu­stá­le opa­ko­vat, čímž se posi­lu­je a po čase se tak může auto­ma­ti­zo­vat. Toto je nároč­ná část, kdy se nesmí­me vrá­tit do sta­rých zaje­tých kole­jí a autor­ka při­ná­ší tipy a tri­ky na to, jak toho dosáh­nout.

V posled­ní kapi­to­le pak násle­du­jí obec­né rady k psy­cho­hy­gi­e­ně, že je tře­ba dosta­teč­ně spát, hýbat se, jíst zdra­vé jíd­lo a také se nestre­so­vat.

Knihu pova­žu­ji za zají­ma­vou a pří­nos­nou, kte­rá vás pro­ve­de pro­ce­sem iden­ti­fi­ka­ce sta­rých návy­ků, zjiš­tě­ním, zda je stá­le uži­teč­né návy­ky udr­žo­vat, nebo nastal čas je pus­tit a nahra­dit nový­mi, kte­ré vám budou více slou­žit ke pro­spě­chu.


Autor: Miriam Junge

Nakladatelství: Grada

Žánr: osob­ní roz­voj

Počet stran: 176

Hodnocení: 93 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88011 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61535 KB. | 29.11.2022 - 09:33:01