Kritiky.cz > Filmové pojmy > Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

rada

Varys: „Jeho Výsost má mno­ho sta­ros­tí: důvě­řu­je nám s těmi malý­mi, pak může­me uleh­čit náklad.“

Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých zále­ži­tos­tí.“

Varys a Lord Baelish k Eddardu Starkovi

Malá rada je pora­den­ská sku­pi­na Krále Sedmi Království a při­pra­vu­je poli­ti­ku na jeho pří­kaz. Je to vnitř­ní (pro­to „malá“), Rada Krále. Členové jsou jme­no­vá­ni Králem a teo­re­tic­ky jím mohou být i odvo­lá­ni dle libos­ti, což ale může zna­me­nat vel­kou poli­tic­kou chy­bu.

Král je hla­vou Rady a bere její dopo­ru­če­ní v potaz, ale není jimi vázán a pou­ze on z nich dělá záko­ny. Pobočník Krále je jeho hlav­ním porad­cem a v jeho nepří­tom­nos­ti Radě před­se­dá. Pokud není král k dis­po­zi­ci, před­se­dá pově­ře­ný Regent.

Rada se schá­zí v Králově Přístavišti, kon­krét­ně v Rudé Baště, tedy stej­né budo­vě, kde je i Železný trůn.

Složení…

Členy pově­řu­je i odvo­lá­vá Král, teo­re­tic­ky čis­tě dle své úva­hy. Prakticky mají ovšem oba akty svo­je násled­ky, na kte­ré musí i on sám brát ohled.

Rada obvykle sestá­vá ze sed­mi nedě­dič­ných pozic (pra­vě­po­dob­ně sym­bo­lic­ky odrá­ží Víru Sedmi). Některé pozi­ce mohou být del­ší dobu neob­sa­ze­né, napří­klad během vál­ky, ale je to nežá­dou­cí stav.

Pobočník Krále: Předsedá Radě v pří­pa­dě krá­lo­vy nepří­tom­nos­ti.

Mistr Války: hlav­ní stra­tég a vojen­ský veli­tel říše. Pravděpodobně vyná­lez Cersei Lannisterové.

Strážce poklad­ny: pán krá­lov­ské­ho pokla­du a hlav­ní účet­ní.

Mistr Našeptávač: vrch­ní zpra­vo­daj­ský porad­ce a hlav­ní špi­on, dohlí­ží na taj­né ope­ra­ce a sprá­vu infor­ma­cí, jak doma tak v zahra­ni­čí.

Mistr Práva: hlav­ní zákon­ný porad­ce, také správ­ce kata­komb Rudé Bašty a veli­tel práv­ní­ho apa­rá­tu.

Mistr Lodí: hlav­ní námoř­ní veli­tel, spa­dá pod něj Královská flo­ti­la a koor­di­nu­je námoř­ní obra­nu.

Lord Velitel Královské Stráže: hlav­ní vojen­ský porad­ce říše, kon­krét­ně v oblas­ti pozem­ské­ho vojen­ství. Zatímco Král osob­ně jme­nu­je rytí­ře Královské Stráže pod­le vlast­ní úva­hy, jed­nou zvo­le­ni, jsou vázá­ni na celý život, kte­rý nelze legál­ně zru­šit. Nicméně Král může degra­do­vat Lorda Velitele na nor­mál­ní­ho čle­na a pový­šit někte­ré­ho jiné­ho (není zná­mo, zda k tomu někdy došlo).

Vrchní Meister: meis­ter spra­vu­je Rudou Baštu a také říši. Je sou­čás­tí Konkláve a Citadely, niko­li Krále. Je to sice kon­tro­verz­ní, ale Král a Pobočník Krále mohou Vrchního Meistera vylou­čit z Malé rady, dokon­ce ho uvěz­nit, ale niko­li odvo­lat. Tím je tato funk­ce uni­kát­ní.

Pokud nemá někte­rou z těch­to pozic Regent nebo nedo­spě­lý Král, jsou zahr­nu­ti v Radě jako krá­lo­ví pro­střed­ní­ci.

Velitel Městské strá­že nemá v Radě pozi­ci, nicmé­ně čas­to zase­dá­ní navště­vu­je a spra­vu­je ostat­ní o sta­vu hlav­ní­ho měs­ta. Janos Slynt zís­kal ofi­ci­ál­ní křes­lo jako odmě­nu za roli během zra­dy a zatče­ní Eddarda Starka, ačko­li byl násled­ně odstra­něn úřa­du­jí­cím Tyrionem Lannisterem.

Rada může dokon­ce při­zvat dal­ší lor­dy, i když tak nezís­ká­va­jí žád­né ofi­ci­ál­ní či stá­lé mís­to.

Seznam čle­nů…

Za vlá­dy Aeryse II. Targaryena:

Pobočník Krále: Tywin Lannister zastá­val tuto pozi­ci dva­cet let, při­čemž držel říši pohro­ma­dě během krá­lo­va ros­tou­cí­ho šílen­ství. Rezignoval na pro­test něko­lik let před kon­cem Aerysovy vlá­dy.

Vrchní Meister: Pycelle

Mistr Našeptávačů: Varys

Lord Velitel Královské Stráže: Ser Gerold Hightower, zná­mý jako Bílý býk.

Za vlá­dy Roberta Baratheona:

Pobočník Krále:

Lord Jon Arryn – dosa­zen při Robertově nástu­pu na trůn, pozi­ci si udr­žel po vět­ši­nu násle­du­jí­cích 17ti let.

Lord Eddard Stark – dosa­zen po Arrynově náh­lé smr­ti, slou­žil během posled­ních měsí­ců Robertovy vlá­dy.

Vrchní Meister: Pycelle

Strážce poklad­ny: Lord Petyr Baelish zná­mý jako „Malíček“.

Mistr Našeptávačů: Varys, zná­mý jako „Pavouk“.

Mistr Práva: Lord Renly Baratheon, Pán Konce Bouře

Mistr Loďstva: Lord Stannis Baratheon, Pán Dračího kame­ne

Tradičně by byl účas­ten i Ser Barristan Selmy jakož­to Lord Velitel Stráže. Protože byl ale čle­nem Stráže během Aerysovy vlá­dy, Robert ho nechtěl zahr­no­vat do stra­te­gic­kých dis­ku­sí, tak­že Rada obvykle zase­da­la bez něj. Nevadilo mu to, pro­to­že poli­ti­ku nikdy neměl rád.

Robert Baratheon byl nechvál­ně znám pro nezá­jem o vlá­du a poli­ti­ku a mís­to zase­dá­ní vlá­dy jedl, pil, lovil a děv­ka­řil. Jeho dva brat­ři zase­da­li v Radě, ale i jim vadi­lo, jak málo jí věno­val pozor­nost. Během 17ti let vlá­dy se na zase­dá­ní obje­vil pou­ze tři­krát.

Za vlá­dy Joffreyho Baratheona:

Královna Regentka Cersei Lannister, krá­lo­va mat­ka

Pobočník krá­le: Tyrion Lannister, úřa­do­val mís­to Tywina Lannistera, své­ho otce

Vrchní Meister: Pycelle – odstra­něn Tyrionem a uvěz­něn v kata­kom­bách Rudé Bašty, Tyrion ale neměl pra­vo­moc ho nahra­dit. Pozice tak byla prázd­ná něko­lik měsí­ců.

Strážce Pokladny: Petyr Baelish

Mistr Nášeptávač: Varys

Mistr Práva: neob­sa­ze­no

Mistr Loďstva: neob­sa­ze­no

Lord Velitel Královské Stráže: Jaime Lannister (v nepří­tom­nos­ti)

Joffrey sám byl při­to­men zříd­ka, když neby­lo zby­tí. Obvykle jeho mís­to zastá­va­la Cersei.

S náro­ky Renlyho a Stannise Baratheonů na Železný trůn byly pozi­ce loďstva a prá­va prázd­né. Cersei a Joffrey buď nena­šli fun­gu­jí­cí náhrad­ní­ky, nebo se tím ani neza­bý­va­li.

Cersei a Joffrey jako prv­ní pově­ři­li Tywina Lannistera funk­cí Pobočníka krá­le. Protože byl jejich otec zane­prázd­něn říze­ním vál­ky v Řekotočí, poslal mís­to sebe Tyriona. Jaimeho mezi­tím zaja­li. Oficiálně měl funk­ci Velitele strá­že, ale funkč­ně obsa­ze­na neby­la.

Po Bitvě na Černovodě se Podočníkem krá­le stal Tywin, Strážcem poklad­ny Tyrion a Vrchní Meister Pycelle byl zno­vu dosa­zen do své funk­ce.

Po smr­ti Joffreyho a nástu­pu Tommena Baratheona na trůn se při­dal Lord Mace Tyrell jako Mistr Loďstva a Princ Oberyn Martell jako Poradce bez urče­ní.

Stav po smr­ti Oberyna Martella a dal­ších udá­los­tech:

Pobočník krá­le: prázd­né

Královna Matka Cersei Lannister

Vrchní Meister: Pycelle

Mistr Loďstva a Strážce poklad­ny: Lord Mace Tyrell

Mistr Našeptávačů: Qyburn

Mistr Práva: prázd­né

Lord Velitel Královské Stráže: Jaime Lannister

Po zatče­ní Cersei vyslal Pycelle havra­na do Casterly Rock a požá­dal Kevana Lannistera o pomoc.

Kevan se ujal role Pobočníka krá­le, Cersei v radě není a jinak se nic nezmě­ni­lo.

  • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […]
  • DivOhen25. dubna 2016 DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY „Substance hoří tak žhavě, že spálí dřevo, kámen…dokonce ocel…a samozřejmě maso! Substance hoří tak žhavě, že rozpouští maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je […]
  • Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák15. března 2017 Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák Sonický šroubovák je multifunkční nástroj používaný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jednou z ikon seriálu a našel si cestu i do jeho spinnoffů a to v různých formách […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spojuje, která konkrétní situace z vašeho života se promítla do filmu? Jaromír Hanzlík by ještě občas chtěl být Arturem, protože […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com