Kritiky.cz > Pro domov > Malá kuchyň s velkými možnostmi

Malá kuchyň s velkými možnostmi

img a296225 w1993 t1507397400

Každá věc jed­nou doslou­ží. Některá dří­ve a někte­rá poz­dě­ji. Určitě to pla­tí i o zaří­ze­ní bytu nebo domu. Jsou věci, kte­ré se urči­tě mění čas­tě­ji
-         nádo­bí
-         pota­hy kře­sel
-         záclo­ny.
hnědobílá kuchyň
A jsou tako­vé, kte­ré vymě­ní­me jed­nou, mož­ná dva­krát za život. K těm urči­tě pat­ří někte­rý náby­tek. Pokud se roz­hod­ne­me pro obno­vu kuchy­ně, je nej­pr­ve důle­ži­té si uvě­do­mit, jaké množ­ství nádo­bí a kuchyň­ských potřeb máme a kam ho bude­me chtít ulo­žit. Je také dob­ré se zamys­let nad tím, jest­li chce­me někte­ré kous­ky (napří­klad sta­ro­žit­nos­ti po babič­ce) vysta­vit nebo chce­me mít všech­no pěk­ně scho­va­né. Pokud si na počát­ku udě­lá­me tako­vou­to bilan­ci, doce­la snad­no nám vyjde, kolik toho mís­ta bude­me potře­bo­vat. V dneš­ní době jsou nej­žá­da­něj­ší kuchyň­ské lin­ky ve tva­ru pís­menL nebo U. Dají se tu totiž důmy­sl­ně vyu­žít vnitř­ní rohy. Řemeslník do nich namon­tu­je spe­ci­ál­ní ková­ní a do něho umís­tí otoč­né nebo výklop­né koše na stře­do­vé tyči. Jestliže pou­ží­vá­me kuchy­ni na pří­pra­vu jídel kaž­do­den­ně, urči­tě si ušet­ří­me náma­hu skřín­ka­mi plno výsuv­ný­mi. Jsou to zásuv­ky, kte­ré se dají vytáh­nout na celou hloub­ku. Jejich poři­zo­va­cí cena je sice vyš­ší, zato však ušet­ří­te záda při ohý­bá­ní.

Místo spíže skříň

Lidé, kte­ří byd­lí v gar­son­kách a malých bytech, čas­to řeší jeden pro­blém. Je to absen­ce komo­ry nebo spí­že. Ale i to se dá vyře­šit.
·        Bytoví návr­há­ři vymys­le­li vyso­ké potra­vi­no­vé skří­ně s výsuv­ný­mi při­hrád­ka­mi.
·        Do nich se uklá­da­jí pře­de­vším suché potra­vi­ny, nápo­je a koře­ní.
·        Brambory a ovo­ce tu ale vydr­ží jen ome­ze­nou dobu.
lesklý nábytek
V kuchyň­ském pro­vo­zu se dob­ře uplat­ňu­jí vyjí­ma­tel­né pořa­da­če, kte­ré jsou urče­ny do skří­něk nebo zásu­vek. Prostě je může­te s celým obsa­hem vyn­dat a pře­su­nout do myč­ky. Pak se mohou opět vrá­tit na své mís­to. Stojany a pořa­da­če se dají dob­ře vyu­žít i na různá ochu­co­va­dla a koře­ní, pro­to­že půso­bí vždy ukli­ze­ným dojmem.

  • S moderními žárovkami budete spokojení i vy5. března 2020 S moderními žárovkami budete spokojení i vy Chcete se i vy obrátit na někoho, kdo vám dává vysoce kvalitní a moderní žárovky? Pokud je tomu tak, měli byste se vždy spolehnout na specialisty, kteří mají jak zkušenosti, tak i […] Posted in Pro domov
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […] Posted in Pro domov
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […] Posted in Pro domov
  • Peníze nám ničí sny27. dubna 2020 Peníze nám ničí sny V téhle době se platí za všechno. Děti chtějí chodit do různých kroužků a věnovat se třeba sportu a tohle všechno něco stojí. Naše finance jsou součástí života nás všech. Snažíme se […] Posted in Peníze
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […] Posted in Pro domov
  • Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?27. června 2020 Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení? Chcete založit rodinu a nemáte kde bydlet? Dnešní svět je, především pro mladé lidi, velmi komplikovaný z hlediska financí. Kde na svůj vlastní byt nebo dům vzít peníze? Naštěstí nám trh […] Posted in Pro domov
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […] Posted in Pro domov
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com