Kritiky.cz > Pro domov > Malá kuchyň s velkými možnostmi

Malá kuchyň s velkými možnostmi

img a296225 w1993 t1507397400

Každá věc jed­nou doslou­ží. Některá dří­ve a někte­rá poz­dě­ji. Určitě to pla­tí i o zaří­ze­ní bytu nebo domu. Jsou věci, kte­ré se urči­tě mění čas­tě­ji
-         nádo­bí
-         pota­hy kře­sel
-         záclo­ny.
hnědobílá kuchyň
A jsou tako­vé, kte­ré vymě­ní­me jed­nou, mož­ná dva­krát za život. K těm urči­tě pat­ří někte­rý náby­tek. Pokud se roz­hod­ne­me pro obno­vu kuchy­ně, je nej­pr­ve důle­ži­té si uvě­do­mit, jaké množ­ství nádo­bí a kuchyň­ských potřeb máme a kam ho bude­me chtít ulo­žit. Je také dob­ré se zamys­let nad tím, jest­li chce­me někte­ré kous­ky (napří­klad sta­ro­žit­nos­ti po babič­ce) vysta­vit nebo chce­me mít všech­no pěk­ně scho­va­né. Pokud si na počát­ku udě­lá­me tako­vou­to bilan­ci, doce­la snad­no nám vyjde, kolik toho mís­ta bude­me potře­bo­vat. V dneš­ní době jsou nej­žá­da­něj­ší kuchyň­ské lin­ky ve tva­ru pís­menL nebo U. Dají se tu totiž důmy­sl­ně vyu­žít vnitř­ní rohy. Řemeslník do nich namon­tu­je spe­ci­ál­ní ková­ní a do něho umís­tí otoč­né nebo výklop­né koše na stře­do­vé tyči. Jestliže pou­ží­vá­me kuchy­ni na pří­pra­vu jídel kaž­do­den­ně, urči­tě si ušet­ří­me náma­hu skřín­ka­mi plno výsuv­ný­mi. Jsou to zásuv­ky, kte­ré se dají vytáh­nout na celou hloub­ku. Jejich poři­zo­va­cí cena je sice vyš­ší, zato však ušet­ří­te záda při ohý­bá­ní.

Místo spíže skříň

Lidé, kte­ří byd­lí v gar­son­kách a malých bytech, čas­to řeší jeden pro­blém. Je to absen­ce komo­ry nebo spí­že. Ale i to se dá vyře­šit.
·        Bytoví návr­há­ři vymys­le­li vyso­ké potra­vi­no­vé skří­ně s výsuv­ný­mi při­hrád­ka­mi.
·        Do nich se uklá­da­jí pře­de­vším suché potra­vi­ny, nápo­je a koře­ní.
·        Brambory a ovo­ce tu ale vydr­ží jen ome­ze­nou dobu.
lesklý nábytek
V kuchyň­ském pro­vo­zu se dob­ře uplat­ňu­jí vyjí­ma­tel­né pořa­da­če, kte­ré jsou urče­ny do skří­něk nebo zásu­vek. Prostě je může­te s celým obsa­hem vyn­dat a pře­su­nout do myč­ky. Pak se mohou opět vrá­tit na své mís­to. Stojany a pořa­da­če se dají dob­ře vyu­žít i na různá ochu­co­va­dla a koře­ní, pro­to­že půso­bí vždy ukli­ze­ným dojmem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]