Malá kuchyň s velkými možnostmi

img a296225 w1993 t1507397400

Každá věc jed­nou doslou­ží. Některá dří­ve a někte­rá poz­dě­ji. Určitě to pla­tí i o zaří­ze­ní bytu nebo domu. Jsou věci, kte­ré se urči­tě mění čas­tě­ji
-         nádo­bí
-         pota­hy kře­sel
-         záclo­ny.
hnědobílá kuchyň
A jsou tako­vé, kte­ré vymě­ní­me jed­nou, mož­ná dva­krát za život. K těm urči­tě pat­ří někte­rý náby­tek. Pokud se roz­hod­ne­me pro obno­vu kuchy­ně, je nej­pr­ve důle­ži­té si uvě­do­mit, jaké množ­ství nádo­bí a kuchyň­ských potřeb máme a kam ho bude­me chtít ulo­žit. Je také dob­ré se zamys­let nad tím, jest­li chce­me někte­ré kous­ky (napří­klad sta­ro­žit­nos­ti po babič­ce) vysta­vit nebo chce­me mít všech­no pěk­ně scho­va­né. Pokud si na počát­ku udě­lá­me tako­vou­to bilan­ci, doce­la snad­no nám vyjde, kolik toho mís­ta bude­me potře­bo­vat. V dneš­ní době jsou nej­žá­da­něj­ší kuchyň­ské lin­ky ve tva­ru pís­menL nebo U. Dají se tu totiž důmy­sl­ně vyu­žít vnitř­ní rohy. Řemeslník do nich namon­tu­je spe­ci­ál­ní ková­ní a do něho umís­tí otoč­né nebo výklop­né koše na stře­do­vé tyči. Jestliže pou­ží­vá­me kuchy­ni na pří­pra­vu jídel kaž­do­den­ně, urči­tě si ušet­ří­me náma­hu skřín­ka­mi plno výsuv­ný­mi. Jsou to zásuv­ky, kte­ré se dají vytáh­nout na celou hloub­ku. Jejich poři­zo­va­cí cena je sice vyš­ší, zato však ušet­ří­te záda při ohý­bá­ní.

Místo spíže skříň

Lidé, kte­ří byd­lí v gar­son­kách a malých bytech, čas­to řeší jeden pro­blém. Je to absen­ce komo­ry nebo spí­že. Ale i to se dá vyře­šit.
·        Bytoví návr­há­ři vymys­le­li vyso­ké potra­vi­no­vé skří­ně s výsuv­ný­mi při­hrád­ka­mi.
·        Do nich se uklá­da­jí pře­de­vším suché potra­vi­ny, nápo­je a koře­ní.
·        Brambory a ovo­ce tu ale vydr­ží jen ome­ze­nou dobu.
lesklý nábytek
V kuchyň­ském pro­vo­zu se dob­ře uplat­ňu­jí vyjí­ma­tel­né pořa­da­če, kte­ré jsou urče­ny do skří­něk nebo zásu­vek. Prostě je může­te s celým obsa­hem vyn­dat a pře­su­nout do myč­ky. Pak se mohou opět vrá­tit na své mís­to. Stojany a pořa­da­če se dají dob­ře vyu­žít i na různá ochu­co­va­dla a koře­ní, pro­to­že půso­bí vždy ukli­ze­ným dojmem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami31. ledna 2020 Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami Kompaktní zářivky začaly nahrazovat v 90. letech klasické žárovky s wolframovým vláknem. Lidé je nakupovali spíše ze zvědavosti, i když jedním z důvodů byla poměrně výrazná úspora […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]