Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Malá kniha meditací: V malosti života objevíte velkolepé chvíle!

Malá kniha meditací: V malosti života objevíte velkolepé chvíle!

IMG 20180515 162135

Proč medi­to­vat? Protože je to vlast­ně for­ma „uží­vá­ní si živo­ta“. Protože medi­ta­ce může být cíle­ná for­ma odpo­čin­ku pro duši, ale také ji může­te prak­ti­ko­vat ve všed­ní dny a při čin­nos­tech, kte­ré běž­ně dělá­te – a pak jde spí­še o vědo­mé sou­stře­dě­ní se na pro­ži­tí toho, co prá­vě dělá­te. Stephanie Brookes roz­hod­ně změ­ní úhel pohle­du kaž­dé­mu, kdo si mys­lí, že medi­ta­ce je tichá čin­nost pro vyvo­le­né, nebo pro ty, kdož se tomu pros­tě chtě­jí věno­vat.

Ne, medi­ta­ce je pou­ze plné pro­ží­vá­ní oka­mži­ku a zklid­ně­ní mys­li.

Jo, tře­ba se takhle vědo­mě nau­čit naku­po­vat.

Nebo mýt nádo­bí. I jen vní­mat pěnu, struk­tu­ru nádo­bí, tep­lo­tu vody – oby­čej­ně tyhle věci vůbec nevní­má­me, ale… co se sta­ne jinak, když najed­nou v tom všem ucí­tí­te pří­tom­nost?

Najednou začne­te přes­ně vidět a cítit, co dělá­te, poma­lu zefek­tiv­ní­te svou čin­nost, napří­klad pře­sta­ne­te bez­hla­vě naku­po­vat, nebo si u mytí nádo­bí na duši odpo­či­ne­te díky pomaz­le­ní se s heb­kou pěnou a uvě­do­mě­ní si hor­ké­ho talí­ře vyta­že­né­ho z hor­ké vody. A efek­ti­vi­ta, kte­rá jde ruku v ruce s tím, že se pře­sta­ne­te vyčer­pá­vat nau­če­ným chro­nic­kým stre­sem je tím, co by mělo vyšvih­nout váš život k lep­ším výši­nám.

S kaž­dou dal­ší strán­kou jsem muse­la dát autor­ce za prav­du a její nesná­ze s kla­sic­ky poja­tou medi­ta­cí byly přes­ně tím, co jsem cíti­la taky a kvů­li čemu jsem za tím­to zavře­la cel­kem brzy a defi­ni­tiv­ně vrát­ka.

Nyní mě je nau­či­la zase otevřít.

Autorka říká, že na medi­ta­ci není nic slo­ži­té­ho a její vlast­ní ces­ta k ní byla prá­vě skr­ze běž­né den­ní čin­nos­ti. Nechtělo se jí někde v chumlu dal­ších lidí medi­to­vat, ale tu tou­hu po uvnitř­ně­ní stá­le měla.  Co s tím? A jak lépe ji napl­nit, než si najít pros­tě svou vlast­ní „sin­gle ces­tu“, při kte­ré obje­vi­la neko­neč­né množ­ství pří­le­ži­tos­tí, při kte­rých napl­no lze vní­mat sebe samé­ho.

A své myš­len­ky.

A své budou­cí ces­ty, smě­ry a tou­hy.

A to skr­ze malič­kos­ti, kte­ré děla­jí v živo­tě vel­ké věci. Ocenění drob­nos­tí je jed­ním, co sto­jí za to se nau­čit.

Ukázka:

„Toto cvi­če­ní nám pomů­že zno­vu vní­mat malič­kos­ti, kte­ré čas­to pře­hlí­ží­me a poklá­dá­me za samo­zřej­mé.

Začnete tím, že si doma najde­te mís­to, kde je vám dob­ře a kde může­te něko­lik minut poho­dl­ně sedět. Pak si vyber­te kon­krét­ní před­mět – může to být něja­ký šperk, deko­ra­ce, kvě­ti­na, obrá­zek nebo coko­liv jiné­ho, co může­te vzít do ruky. Nejlepší je vybrat si tako­vý objekt, kte­rý nebu­de moc těž­ký a bude se vám dob­ře držet.

Zavřete oči a vní­mej­te vybra­ný před­mět pou­ze doty­kem. Všímejte si, jak je těž­ký a jakou má struk­tu­ru. Je na dotyk hře­ji­vý, nebo chlad­ný? Je hrbo­la­tý, hlad­ký, má ost­ré hra­ny, nebo je oblý?

V dal­ší fázi oči ote­vře­te a podí­vej­te se na před­mět, kte­rý drží­te v ruce, jako bys­te ho vidě­li popr­vé v živo­tě. Jestliže jste si napří­klad vybra­li šperk, pro­zkou­mej­te ho do všech detai­lů a zamys­le­te se nad tím, jak ho asi vyro­bi­li. Oceňte řeme­sl­nic­kou zruč­nost auto­ra šper­ku. Bedlivě všech­no pro­zkou­mej­te a věnuj­te se tomu s tako­vým zau­je­tím, jak to dělá­va­jí děti.“

Autorčin živo­to­pis

Stephanie Brookesová je spi­so­va­tel­ka a pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé­ho život­ní­ho styllu. Píše pří­spěv­ky do rubri­ky Destiny (Osud) pro mysbliss.co.uk a při­spí­vá také do Dailly Express, Spirit and Destiny, Women and Fitness, Soul and Spirit a Company maga­zi­ne. Také vystu­po­va­la v tele­viz­ním pořa­du This Morning a ve vysí­lá­ní BBC Radio 2 a BBC Radio London.
Stephanie vyu­ži­la svo­je zku­še­nos­ti s medi­ta­ce­mi a navrh­la krát­ká medi­tač­ní cvi­če­ní, kte­rá se vejdou i do maxi­mál­ně nabi­té­ho roz­vr­hu. Myslela při tom na všech­ny, kdo mají sice málo času, ale při­tom se potře­bu­jí zba­vit stre­su a uví­ta­jí pří­z­ni­vé účin­ky, kte­ré jim medi­ta­ce může nabíd­nout.

Vydala Synergie Publishing, SE, www.synergiepublishing.com, 2018

  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Joe Dispenza: Probuďte své božství17. prosince 2020 Joe Dispenza: Probuďte své božství Jak naučit svůj mozek odnaučit se vstrkávat nám do života to, nač je zvyklí, ale tak moc nám tím škodí? Jak odstranit to, co škodlivého do nás zaseli rodiče, škola... a kdoví kdo ještě? […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
  • Posilování prsních svalů27. listopadu 2014 Posilování prsních svalů V posilovnách je vůbec největší procento lidí, kteří se snaží vytvarovat právě prsní svaly. Týká se to zejména mužů, ti se takto cítí mnohem statněji a přirozeněji. Existuje množství […] Posted in Domácí rady
  • Chapie11. března 2015 Chappie - O tvůrcích SHARLTO COPLEY (Chappie) se zatím naposledy objevil ve filmu Maleficent: Královna temné magie po boku Angeliny Jolie. Na filmových plátnech debutoval rolí Wikuse v na Oscara nominovaném […] Posted in Speciály
  • REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto […] Posted in Speciály
  • PŘEHLED NOMINACÍ - Český lev 201420. února 2015 PŘEHLED NOMINACÍ - Český lev 2014 NEJLEPŠÍ FILM Cesta ven – Miloš Lochman, Jan Macola, Karel Chvojka Díra u Hanušovic – Ondřej Zima Fair play – Kateřina Černá, Pavel Strnad Pojedeme k moři – Miloslav Šmídmajer Tři […] Posted in Články
  • Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu14. května 2012 Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu Přemýšleli jste někdy, kdy nahradit své opotřebované pneumatiky? Výkonnost vašich pneumatik je zásadní pro bezpečnost, výkon a účinnost vašeho vozidla. Většina pneumatik je navržena tak, […] Posted in Domácí rady
  • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […] Posted in Recenze knih
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,56266 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53390 KB. | 27.09.2021 - 13:52:45