Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean

Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean

Maigret

Tak Prima se pochla­pi­la. Už nedá­vá jenom blbě neko­neč­né seri­á­ly, rea­li­ty show a dal­ší blbos­ti, zača­la dávat detek­tiv­ky. První dobrou detek­tiv­kou je Maigret. První díl z brit­ské série, kde hlav­ní posta­vu hra­je  Rowan Atkinson.

Když se řek­nou brit­ské his­to­ric­ké seri­á­ly, tak urči­tě zná­te Poirota, sleč­nu Marplovou a mno­ho dal­ších, kte­ré sto­ji za shléd­nu­tí.

Detektivku pod­le romá­nu George Simenona nato­či­li v Maďarsku, v Budapešti, a pro­dukč­ní­mu týmu se poda­ři­lo vytvo­řit správ­nou fran­couz­skou atmo­sfé­ru.  Film je sice natá­če­ný v ang­lič­ti­ně, ale všech­ny titul­ky novi­nách, pís­nič­ky jsou fran­couz­ské.

Příběh detek­tiv­ky je tro­cha pozmě­něn opro­ti kni­ze, ale hlav­ní myš­len­ka pří­bě­hu zůsta­la zacho­vá­na, dív­ky se zabi­jí a vra­hem je syn řez­ní­ka.

Rowan Atkinson doká­zal fran­couz­ské­ho detek­ti­va zahrát vel­mi dob­ře. První jeho váž­ná posta­va se mu poda­ři­la a celý film jsem si nevši­ml, že by z něho vyční­val Mr. Bean.

Česká ver­ze pro dabing Rowana Atkinsona zvo­li­la Karla Heřmánka, vol­ba je to vyni­ka­jí­cí, dabing  by mohl film zka­zit, nic se vůbec nesta­lo.  Všechno je na správ­ném mís­tě a nic nevy­ční­vá.

Oproti Sherlockovi je Maigret lep­ší, více mně bavil a hlav­ně záplet­ka byla tím, co se mi na epi­zo­dě líbi­lo. Taky hud­ba, zacho­vá­ní his­to­ric­ké­ho vozo­vé­ho par­ku, oble­če­ní a dal­ší věci, kte­ré umí pou­ze brit­ské seri­á­ly. Zachovat dobo­vou auten­tič­nost.

Hodnocení: 80 %


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,63376 s | počet dotazů: 218 | paměť: 52207 KB. | 24.06.2021 - 02:19:04