Kritiky.cz > Videa > Maigret - česko - česky

Maigret - česko - česky

vlcsnap 2017 01 13 09h12m11s646

Podívejte se, na to, jak by mohl vypa­dat čes­ký dabing fil­mu Maigret a pří­pad mrt­vé­ho muže / Maigret’s Dead Man, pokud by čeští tvůr­ci dabin­gu nezmě­ni­li čes­ký a slo­ven­ský jazyk (jazyk ori­gi­ná­lu) za Ruštinu. Vznikl by z toho cha­os a nebyl by vůbec potře­ba pře­kla­da­tel. Maigret by totiž pat­řič­né scé­ně, i nadáv­kám,  dob­ře rozu­měl.

Zdroje videa: Prima TV, Independent Television.

Video spl­ňu­je Autorský zákon para­graf § 31.
(1) Do prá­va autor­ské­ho neza­sa­hu­je ten, kdo
a) uži­je v odů­vod­ně­né míře výňat­ky ze zve­řej­ně­ných děl jiných auto­rů ve svém díle,
b) uži­je výňat­ky z díla nebo drob­ná celá díla pro úče­ly kri­ti­ky nebo recen­ze vzta­hu­jí­cí se k tako­vé­mu dílu, vědec­ké či odbor­né tvor­by a tako­vé uži­tí bude v sou­la­du s pocti­vý­mi zvyk­lost­mi a v roz­sa­hu vyža­do­va­ném kon­krét­ním úče­lem,
c) uži­je dílo při vyu­čo­vá­ní pro ilu­strač­ní účel nebo při vědec­kém výzku­mu, jejichž úče­lem není dosa­že­ní pří­mé­ho nebo nepří­mé­ho hos­po­dář­ské­ho nebo obchod­ní­ho pro­spě­chu, a nepře­sáh­ne roz­sah odpo­ví­da­jí­cí sle­do­va­né­mu úče­lu;
vždy je však nut­no uvést, je-li to mož­né, jmé­no auto­ra, nejde-li o dílo ano­nym­ní, nebo jmé­no oso­by, pod jejímž jmé­nem se dílo uvá­dí na veřej­nost, a dále název díla a pra­men.
(2) Do prá­va autor­ské­ho neza­sa­hu­je ani ten, kdo výňat­ky z díla nebo drob­ná celá díla cito­va­ná pod­le odstav­ce 1 písm. a) nebo b) dále uži­je; usta­no­ve­ní odstav­ce 1 čás­ti věty za střed­ní­kem pla­tí obdob­ně.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,89419 s | počet dotazů: 213 | paměť: 52126 KB. | 24.06.2021 - 23:27:20