Magnetky jako skvělá dekorace

img a294587 w1993 t1506450092

Přemýšlíte, čím ozvlášt­nit pro­stor v bytě? Myslíte si, že už jste zku­si­li všech­no od pol­štářků až po nové závěsy? Ideálním oži­ve­ním jsou mag­net­ky, kte­ré neza­be­rou mís­to jen vyu­ži­jí stá­va­jí­cí pro­stor.
památky na Polsko
Na led­ni­ci nebo fut­ra
Malé mag­net­ky kte­ré může­te kou­pit jako dárek z cest skvě­le oži­ví led­nič­ku nebo kovo­vá fut­ra. Je to malin­ká deko­ra­ce, kte­rá doká­že oži­vit pro­stor a kdy­by se jed­no­ho dne pře­ci jen okou­ka­la není nic snaz­ší­ho než ji sun­dat. Většina z nás má mag­net­ky spo­je­né jen s tím, aby drže­ly nákup­ní lís­tek nebo vzkaz na led­ni­ci ale dají se vyu­žít i vel­mi kre­a­tiv­ně a napří­klad nasklá­dat na mag­ne­tic­kou tabul­ku kte­rá je v dostá­ní ve vět­ši­ně hrač­kář­ství a zavě­sit pak to celé jako obraz na stě­nu.

Originalita vlád­ne době
V době inter­ne­tu může­me vyu­žít kre­a­tiv­ní por­tá­ly kde obchod­ní­ci nabí­ze­jí své výrob­ky. Můžeme si tak vybrat ze širo­ké nabíd­ky prá­vě i mag­ne­tek. Na přá­ní nám drob­ní pro­dej­ci rádi vyro­bí mag­net­ku s datu­mem svat­by, naro­ze­ní děťát­ka nebo jmé­nem vše navíc v tónu barev naší domác­nos­ti.

Kreativní tvo­ře­ní je relax
Pokud je vám kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní ale­spoň troš­ku blíz­ké může nakou­pit kla­sic­ké čer­né mag­net­ky a sami si je ozdo­bit. Pro tyto úče­ly v kre­a­tiv­ním obchůd­ku seže­ne­te prys­ky­ři­ci, na mag­net­ku pak vlo­ží­te papí­rek nebo jinou drob­nou věc kte­rou si pře­je­te zvěč­nit, čímž může být tře­ba kus ze ztra­ce­né náuš­ni­ce, dále pak nali­je­te dle návo­du na mag­net prys­ky­ři­ci a po zaschnu­tí se může­te těšit z ori­gi­nál­ní­ho výtvo­ru.
africké magnetky
Aby děti neza­há­le­ly
Jsou dru­hy jogur­tů, u kte­rých je sou­část bale­ní prá­vě mag­net­ka tu pak může dítě při­le­pit ke kusu čtvrt­ky kte­rou před­tím dítě vystřih­lo do tva­ru koleč­ka a ori­gi­nál­ně ji ozdo­bi­lo. Možností je také sád­ra, kte­rá po nali­tí do for­my a násled­ném ztvrd­nu­tí je vhod­ná k při­le­pe­ní mag­ne­tu.
Magnetky pro kaž­dé­ho
Ať už muž, žena nebo dítě, mag­net­ky není deko­ra­ce, kte­ré by vyvo­lá­va­la hád­ky. Je to způ­sob, jak ori­gi­nál­ně oži­vit pro­stor.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Nové bydlení se blíží19. prosince 2019 Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo hypotéka, nechali jste nakreslit plány, stanovili harmonogram prací a oběhli jste příslušné úřady: […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]