Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Magie filmové loutky na 11. AniFestu

Magie filmové loutky na 11. AniFestu

Letošní jede­nác­tý roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů AniFest, kte­rý pro­běh­ne od 26.4. do 1.5. v Teplicích a v Duchově, se pone­se v duchu mot­ta „Magie fil­mo­vé lout­ky“. U pří­le­ži­tos­ti 100 let od naro­ze­ní reži­sé­ra, výtvar­ní­ka a lout­ko­vé­ho kou­zel­ní­ka Jiřího Trnky před­sta­ví AniFest uni­kát­ní fil­my, tvůr­ce, stu­dia, tech­no­lo­gie i samot­né lout­ky, a to doslo­va z celé­ho svě­ta.

AniFest nabíd­ne retrospek­ti­vu fil­mů Jiřího Trnky a jedi­neč­nou výsta­vu foto­gra­fií, skic, scé­ná­řů a lou­tek z rodin­ných archi­vů. Syn slav­né­ho výtvar­ní­ka Jan Trnka říká ke spo­lu­prá­ci s AniFestem: „Spojení jeho jmé­na s pojmem ‚fil­mo­vá lout­ka´ pova­žu­ji za výstiž­né, pro­to­že to byla bez­po­chy­by pře­de­vším fil­mo­vá lout­ka, pro­střed­nic­tvím kte­ré pro­mlou­val k divá­kům zde i v cizi­ně.“ Za letoš­ním vizu­á­lem i fes­ti­va­lo­vou zněl­kou sto­jí Matyáš Trnka, vnuk Jiřího Trnky a stu­dent kated­ry ani­ma­ce FAMU.

Filmový pro­gram Trnkova díla, kte­rý před­sta­vu­je prů­řez jeho pře­lo­mo­vý­mi sním­ky, dopro­vo­dí reflexe význam­ných domá­cích či zahra­nič­ních tvůr­ců a his­to­ri­ků. Skutečným kle­no­tem Trnkova pro­gra­mu na AniFestu bude kolek­ce ori­gi­nál­ních výtvar­ných děl Jiřího Trnky, kte­rá zahr­nu­je kolem 50 původ­ních lou­tek, řadu cen­ných scé­ná­řů a skic a dal­ší skvos­ty z rodin­ných archi­vů Jiřího Trnky.

Filmovou lout­ku před­sta­ví také pre­zi­dent fes­ti­va­lu Barry Purves, jeden z nej­vý­raz­něj­ších tvůr­ců brit­ské lout­ko­vé ani­ma­ce, reži­sér a scé­náris­ta, kte­rý se věnu­je fil­mu i diva­dlu a také peda­go­gic­ké čin­nos­ti. Jeho fil­my zís­ka­ly více jak 60 mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. V poro­tě pro krát­ké a celo­ve­čer­ní fil­my zased­ne napří­klad Will Vinton, drži­tel Oscara za sní­mek Closed Mondays a tvůr­ce paten­to­va­né tech­ni­ky plas­te­lí­no­vé ani­ma­ce clay-motion. Současnou čes­kou lout­ko­vou ani­ma­ci bude v poro­tě zastu­po­vat reži­sér a výtvar­ník Michal Žabka (napo­sle­dy při­spěl svou povíd­kou Účetní a víla do celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Autopohádky).

AniFest před­sta­ví lout­ku z pohle­du řady národ­ních kine­ma­to­gra­fií. Paula Wells pro fes­ti­val sesta­vil roz­sáh­lý pro­gram „Loutka v brit­ské ani­ma­ci“. Jeho kurá­tor­ský výběr reflek­tu­je ost­rov­ní stop-motion ani­ma­ci od roku 1908 až po nej­no­věj­ší sní­mek Petera Lorda Piráti.  Michal Žabka, Noro Držiak a Jiří Kubíček při­pra­vu­jí před­náš­ku čes­ké fil­mo­vé lout­ky po roce 1990, zahr­nu­jí­cí boha­tou tvor­bu stu­den­tů, zave­de­ných reži­sé­rů i tele­viz­ní pro­duk­ci. Součástí AniFestu bude také roz­sáh­lá výsta­va (spo­je­ná s ukon­če­ním Pobaltské mise) fil­mo­vých lou­tek na zám­ku Duchcov, kte­rá reflek­tu­je 50 let his­to­rie eston­ské­ho lout­ko­vé­ho fil­mu. AniFest při­ne­se také pře­hlíd­ku tvor­by dvou japon­ských tvůr­ců, kte­ří byli význam­ným způ­so­bem svá­zá­ní s čes­kou ani­ma­cí. První z při­po­mí­na­ných reži­sé­rů, byl japon­ský návr­hář lou­tek, nezá­vis­lý reži­sér a ani­má­tor Kihachiro Kawamoto (1925 – 2010), výraz­ně ovliv­ně­ný dílem Jiřího Trnky. O Trnkovu tvor­bu se zají­mal už od začát­ku 50.let a v 60. letech strá­vil více než rok v Trnkově ate­li­é­ru v Praze a násled­ně pro­po­jil jeho neza­mě­ni­tel­ný styl s japon­skou tra­di­cí. Nobuhiro Aihara (1944 – 2011) byl dal­ší z vel­kých tvůr­ců japon­ské ani­ma­ce spo­je­ných s čes­kou kul­tu­rou, tvůr­ce ani­mo­va­ných fil­mů a pro­fe­sor na uni­ver­si­tě v Kjótu.

Jaký je život fil­mo­vé lout­ky ve 21.století? Na tuto otáz­ku se kro­mě pre­zen­ta­ce jed­not­li­vých porot­ců poku­sí odpo­vě­dět také zástup­ci svě­tozná­mých stu­dií, kte­ré se zabý­va­jí vývo­jem lou­tek a výro­bou lout­ko­vých fil­mů. Polský Se-ma-for, kde vznik­ly fil­my tako­vých auto­rů jako jsou brat­ři Quayové, Suzie Templeton či Marek Skrobecki; brit­ští Mackinnon & Saunders, vývo­já­ři lou­tek fil­mů Tima Burtona, Barryho Purvese, Wese Andersona (Fantastic Mr. Fox) a dal­ších; stu­dio Laika (Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi), jehož zástup­ce Mark Shapiro před­sta­ví nej­no­věj­ší film ParaNorman ješ­tě před jeho ame­ric­kou pre­mi­é­rou. Návštěvníci AniFestu budou mít také mož­nost nahléd­nout výro­bě lou­tek pod poklič­ku na spe­ci­a­li­zo­va­ném worksho­pu výro­by lou­tek pod vede­ním zku­še­ných lout­ká­řů býva­lé­ho Studia Jiřího Trnky a Krátkého fil­mu Milana Svatoše a Ondřeje Ziky.

O tom, že lout­ko­vá ani­ma­ce není v žád­ném pří­pa­dě na ústu­pu, svěd­čí i sou­těž­ní fil­my letoš­ní­ho AniFestu. „Překvapivě vel­ká část auto­rů se sna­ží vyja­d­řo­vat kla­sic­ký­mi ani­mač­ní­mi tech­ni­ka­mi – kres­le­ným, malo­va­ným fil­mem nebo prá­vě lout­ka­mi”, říká pro­gra­mo­vý ředi­tel fes­ti­va­lu Pavel Horáček.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22515 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56144 KB. | 29.05.2022 - 13:01:31