Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

KamZazivovodou
KamZazivovodou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Léčivé a mine­rál­ní pra­me­ny, zázrač­né studán­ky, zapo­me­nu­té i věhlas­né láz­ně, duchov­ní mís­ta

Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajem­stvím i krá­sou léči­vých mine­rál­ních pra­me­nů, obje­vit zázrač­né studán­ky a dozvě­dět se zají­ma­vos­ti z his­to­rie dané­ho mís­ta. Tato pou­ta­vá pub­li­ka­ce potě­ší všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy a his­to­rie. Spoluautorka kni­hy KAM do pod­ze­mí, Magdalena Karelová, se ten­to­krát vyda­la po sto­pách mine­rál­ních pra­me­nů a láz­ní.

Jsou zde zmí­ně­na nejen mís­ta turis­tic­ky zná­má, jako Karlovy Vary, Mariánské Lázně,  Františkovy Lázně či Jáchymov, ale rov­něž i méně pro­sla­ve­né či zce­la zapo­me­nu­té loka­li­ty, k nimž se však sto­jí za to také vypra­vit a obje­vit jejich skry­té kouz­lo.

Po ote­vře­ní svaz­ku čte­ná­ře nej­pr­ve zaujme Rejstřík, vytiš­tě­ný na vnitř­ní stra­ně desek. Jednotlivé oblas­ti jsou roz­dě­le­ny na Prahu a Středočeský kraj, Jižní Čechy, Západní Čechy, Krušné hory a Podkrušnohoří, Severní Čechy, Východní Čechy, Vysočinu, Severní Moravu a Slezsko a vše zakon­ču­je Jižní Morava. V rám­ci toho­to územ­ní­ho roz­dě­le­ní jsou jme­no­vá­ny i někte­ré okre­sy, napří­klad v sever­ních Čechách je to Českolipsko, Jablonecko, Liberecko a Semilsko. Velmi nápa­di­té a pře­hled­né je barev­né odli­še­ní jed­not­li­vých oblas­tí. Shodné bar­vy mají i strán­ky s tex­tem, což napo­má­há snad­něj­ší ori­en­ta­ci v tom­to ces­tov­ním prů­vod­ci, napří­klad Jižní a Východní Čechy mají bar­vu zele­nou. Publikace je dopl­ně­na množ­stvím foto­gra­fií daných míst. Je vel­mi repre­zen­ta­tiv­ní a vytiš­tě­na na kva­lit­ním kří­do­vém papí­ře.

Úvodu autor­ka pozna­me­ná­vá: „Voda byla odpra­dáv­na uctí­va­ná jako dár­ky­ně živo­ta, a to jak v rám­ci pohan­ských kul­tů, tak i křes­ťan­ské tra­di­ce. A v mno­ha pří­pa­dech sku­teč­ně pomá­ha­la a pomá­há lidem navrá­tit zdra­ví, tře­ba díky jedi­neč­né­mu slo­že­ní ane­bo silou víry v zázrač­nou moc jí při­pi­so­va­nou.“

Dále říká, že tato pub­li­ka­ce neob­sa­hu­je úpl­ný seznam všech pra­me­nů, pro­to­že jich je v České repub­li­ce zare­gis­tro­vá­no přes 8 000. Z toho­to důvo­du sou­stře­di­la pozor­nost na loka­li­ty něčím výji­meč­né, k nimž se váží zázra­ky, pověs­ti, význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti nebo mají­cí oje­di­ně­lé slo­že­ní vody. Více pro­sto­ru je věno­vá­no méně zná­mým mís­tům, kte­rá by však nemě­la být zapo­me­nu­ta, a pro­sla­ve­ná lázeň­ská leto­vis­ka jsou zmí­ně­na jen okra­jo­vě. Zajisté je to i z toho důvo­du, že o těch­to měs­tech bylo napsá­no již mno­ho ces­tov­ních prů­vod­ců. Místa zde jme­no­va­ná urči­tě sto­jí za návště­vu a kni­ha poslou­ží jako inspi­ra­ce k mno­ha hez­kým výle­tům.

Za vel­mi uži­teč­né pova­žu­ji u kaž­dé­ho pra­me­ne uve­de­né GPS koor­di­ná­ty, jeli­kož, jak Magdalena Karelová píše, se někte­ré studán­ky nachá­ze­jí mimo zna­če­né ces­ty. Tyto sou­řad­ni­ce lze nejen zadat do navi­ga­ce, nýbrž i do map, nachá­ze­jí­cích se na inter­ne­tu. Praktické je i ozna­če­ní kaž­dé­ho mís­ta hvěz­dič­ka­mi dle pří­stup­nos­ti pra­me­ne. Jedna hvěz­dič­ka zna­me­ná, že jde o ces­tu pří­stup­nou pou­ze pěš­ky, dvě hvěz­dič­ky ozna­ču­jí mís­ta, kam lze dojít s kočár­kem a tři hvěz­dič­ky nále­že­jí oblas­tem pří­stup­ným vozíč­ká­řům a lze k nim dojet i autem. Ke své rados­ti jsem shle­da­la, že studá­nek ozna­če­ných tře­mi hvěz­dič­ka­mi exis­tu­je celá řada, tudíž i hen­di­ke­po­va­né oso­by mají nadě­ji pra­men spat­řit, přes­to­že vodu pro ně nej­spí­še bude muset nabrat někdo jiný.

U někte­rých loka­lit je v rámeč­ku uve­de­na pověst či his­to­ric­ká udá­lost, jež se k pra­me­ni váže. Tyto zají­ma­vos­ti jsou pří­nos­né a osvě­žu­jí text, kte­rý pový­ši­ly na více než jen ency­klo­pe­dic­ký sou­hrn význam­ných oblas­tí.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní, kaž­dý si zde najde své oblí­be­né mís­to a je mož­né, že obje­ví i studán­ku poblíž byd­liš­tě, o jejíž exis­ten­ci neměl ani tuše­ní. Musím pochvá­lit i zda­ři­lé foto­gra­fie jed­not­li­vých loka­lit. Tato pří­ruč­ka se jis­tě sta­ne víta­ným rád­cem a spo­leč­ní­kem při objev­ných cestách za krá­sa­mi naší vlas­ti. Také oce­ňu­ji pře­hled­nost, struč­nost a sro­zu­mi­tel­nost tex­tu i pove­de­nou gra­fic­kou úpra­vu.

Hodnocení: 98 %


  • Autor: Magdalena Karelová
  • Žánr: tuzem­ské prů­vod­ce
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní:07.03.2016

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatrosmedia.cz, kde si ji může­te rov­nou kou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13141 s | počet dotazů: 266 | paměť: 60902 KB. | 04.06.2023 - 06:19:34