Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší

Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší

Zverohradky
Zverohradky

Hledáte kníž­ku, vhod­nou jako dárek k prv­ním naro­ze­ni­nám nebo pod prv­ní vánoč­ní stro­me­ček? Nebo tápe­te a v pamě­ti loví­te říka­dla, kte­rá jste z dět­ských let už zapo­mně­li? Už nemu­sí­te. Sáhněte po Zvěrohrátkách pro nejmen­ší autor­ské dvo­ji­ce Magdalena Jelínková – Dominik Vlášek. Jednoduché, ale vese­lé ilu­stra­ce Mirka Vostrého budou bavit nejen děti, ale i vás.

Autoři vychá­ze­li z čes­ké říše zví­řat, dětem za pomo­ci krát­kých čty­řver­šo­vých říka­nek před­sta­ví postup­ně zví­řa­ta, kte­rá bez­peč­ně pozna­jí i nejmen­ší děti – kap­ra, pra­se, pej­ska, liš­ku, labuť, pavou­ka, koně, koč­ku a žíža­lu.

Veršovánky jsou ryt­mic­ké a nejsou slo­ži­té na zapa­ma­to­vá­ní: „Pejsku milý uša­tý, hlí­dáš domek za vra­ty. Kožíšek máš chlu­pa­tý, snad nejsi i ble­cha­tý. Sedni, leh­ni, pac mi dej a při tom se usmí­vej. Haf, haf, ště­kej vese­le, hlí­dej mě u poste­le.“ Ke kaž­dé říkan­ce pat­ří vese­lý obrá­zek a dopl­ňu­jí­cí úkol – u pej­ska roz­ví­jí pozor­nost dítě­te a odka­zu­je na ilu­stra­ci – dítě si má všim­nout, kdo sedí na plo­tě, za nímž hlí­dá pej­sek. Na výběr je ze tří odpo­vě­dí – mezi nimiž je nakres­le­ná i ta správ­ná – ptá­ček.

Autoři ver­šů vychá­ze­li z toho, co je pro jed­not­li­vá zví­řa­ta cha­rak­te­ris­tic­ké, co je vše­o­bec­ně zná­mé a děti jsou schop­né to lehce pocho­pit: „Žížala malin­ká pod zemí žije, na povrch vylé­zá, jen pokud lije. Tunely pro­lé­zá, má to tam ráda, půdu tak kytič­kám vždy načechrá­vá.“

Zvěrohrátky pro nejmen­ší jsou lepo­re­lem, tedy har­mo­ni­ko­vě sklá­da­nou kni­hou, boha­tě ilu­stro­va­nou, s níz­kým počtem stran. Celou kni­hu lze roz­lo­žit do dlou­hé­ho pru­hu.  Jednotlivé stra­ny kníž­ky jsou na pev­ném papí­ře, odo­la­jí tedy dět­ským ručič­kám, krou­ce­ní, ohý­bá­ní a žužlá­ní.

Jde o jed­no­du­ché, vhod­né prv­ní čte­ní s mamin­kou, tatín­kem, babič­kou nebo dědeč­kem, kte­ré lze jen dopo­ru­čit.


  • Autor:Magdalena Jelínková Nováková
  • Žánr:říka­dla, obráz­ko­vá kni­ha, lepo­re­lo
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní:01.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88867 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56621 KB. | 29.06.2022 - 12:20:23