Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Mafia - „Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít“ Tommy Angelo o Donu Salierim

Mafia - „Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít“ Tommy Angelo o Donu Salierim

vlcsnap 2020 05 19 08h48m26s374

Pravděpodobně nee­xis­tu­je na čes­ké her­ní scé­ně hráč, nebo pařan, chcete-li, kte­rý by nehrál prv­ní Mafii, nebo o ní aspoň nesly­šel. Tahle mafi­án­ská a vel­mi sty­lo­vá kom­bi­na­ce aut, stří­le­ní a hlav­ně sil­né­ho pří­bě­hu a per­fekt­ní­ho pro­stře­dí roz­ví­ři­la her­ní vody jako dopad mete­o­ri­tu.

Poprvé tak uči­ni­la svým pří­cho­dem, podru­hé při řeše­ní pasá­že závo­dů, a pak růz­ný­mi modi­fi­ka­ce­mi a roz­bo­rem extrém­ní jízdy. Zkrátka mlu­vi­lo a mlu­ví se o ní stá­le…

Prohibice, mafie a jeden taxi­kář, co se k tomu při­ple­tl…

Intro jako z fil­mu, při kte­rém pro­lé­tá náš zrak měs­tem Lost Heaven, nás zavá­dí do poklid­né odpo­led­ní kavár­ny. Zde se setká­vá Tommy Angelo a s otáz­kou „Detektiv Norman?“ si sedá k před­sta­vi­te­li záko­na.

Objednávkou kávy a roz­ho­vo­rem začí­ná život­ní pří­běh člo­vě­ka, kte­rý se při­ple­tl k orga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu, dostal se v něm doce­la vyso­ko a pak se to celé posra­lo.

Mafie vám sice nabí­zí tuto­rial, ve kte­rém si může­te osa­hat střel­bu a jízdu autem, ale do hry samot­né vplou­vá­te napros­to při­ro­ze­ně hned z úvod­ní ani­ma­ce. Dvěma zdr­ha­jí­cím gan­gs­te­rům (vaši násled­ní spo­leč­ní­ci Paulie a Sam) se zrov­na nezda­ři­la jed­na akce. A pro­to­že jak na potvo­ru nara­zi­li zrov­na na vás, jak si večer pucu­je­te taxík, dosta­la se k vám „Nabídka, kte­rá se neod­mí­tá.“

Vzhledem k hlav­ni Coltu 1911 namí­ře­né­mu do vaše­ho obli­če­je vám nezbý­vá, než se dvo­ji­ce ujmout: To zahr­nu­je vyhý­bá­ní se pro­ná­sle­do­va­te­lům a zave­ze­ní obou do bez­pe­čí. Prostě brn­kač­ka. Tot vaše prv­ní a roz­hod­ně ne posled­ní setká­ní s pány od Dona Salieriho.

Vcucne a nepus­tí

Mafie, dílo stu­dia 2K Czech (dří­ve Illusion Softworks), se vyzna­ču­je jed­nou nád­her­nou věcí, kte­rá vás praští už v netra­dič­ně řeše­ném menu.

Mluvím o atmo­sfé­ře, věro­hod­nos­ti a při­ro­ze­né fil­mo­vos­ti, kte­rá dýchá z kaž­dé­ho pixe­lu, pohy­bu a akor­du hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Ono už v momen­tě, kdy je samot­né logo her­ní­ho stu­dia před­sta­ve­no jako teto­vá­ní vyro­be­né v ano­nym­ním sute­ré­nu v obla­ku ciga­re­to­vé­ho kou­ře, vás zají­má, co při­jde dál a už se nemů­že­te dočkat kaž­dé­ho dal­ší­ho obra­zu, zábě­ru a šeles­tu.

Už tady totiž nabí­rá­te luft sála­jí­cí dout­ní­ky, dra­hý­mi oble­ky a znač­ko­vou Whisky, kte­rá cin­ká na stol­cích noč­ní­ho pod­ni­ku.

Mafia při­nes­la zce­la živé a uvě­ři­tel­né měs­to, nesku­teč­nou chytla­vost i oby­čej­né jízdy po měs­tě a pří­běh, za kte­rý by se nemu­sel sty­dět ani Mario Puzo, autor slav­né­ho Kmotra. On není nijak ori­gi­nál­ní, ale je podán nato­lik pře­svěd­či­vě, že při stří­dá­ní her­ních pasá­ží a ani­ma­cí ani neví­te, jest­li vlast­ně hra­je­te nebo se dívá­te na pří­běh v kině.

Vzestup, zra­da, pád a jed­na lupa­ra…

V jed­not­li­vých misích, kte­ré jsou tva­ro­vá­ny jako zápi­sy v dení­ku, sle­du­je­me prv­ní krůč­ky naše­ho hrdi­ny jakož­to řidi­če mafie. Samozřejmě netr­vá dlou­ho a i on musí vzít do ruky bou­chač­ku nebo samo­pal a odbouch­nout pár idi­o­tů, kte­ří se jeho Donovi serou na úze­mí a děla­jí tam bor­del.

Když zís­ká­te ost­ru­hy a respekt svých kole­gů, úko­ly jsou nároč­něj­ší a kom­pli­ko­va­něj­ší. Protože auta tvo­ří pod­stat­nou část hry, učí­te se postup­ně krást dal­ší a dal­ší vozy a díky zná­mos­ti mezi míst­ní­mi mecha­ni­ky se pra­vi­del­ně dostá­vá­te i k vel­mi luxus­ním kous­kům, kte­ré při­dá­vá­te do vlast­ní kolek­ce.

Přiznám se bez muče­ní, že auta a i oby­čej­né jež­dě­ní po měs­tě mě napros­to pohl­ti­lo, a to mě závod­ní hry nijak netáh­nou. Nicméně i to svěd­čí o kva­li­tě jejich zpra­co­vá­ní a o tom, že Mafie pohl­tí asi kaž­dé­ho.

Extrémní jíz­da a dal­ší vychy­táv­ky

Mimo kam­pa­ně s nava­zu­jí­cí­mi mise­mi exis­tu­je v Mafii ješ­tě mož­nost vol­né jízdy. V tom­to reži­mu se může­te neru­še­ně pohy­bo­vat po měs­tě, napří­klad taxi­ka­řit, stří­let cizí gan­gs­te­ry a všech­no je vám poměr­ně k dis­po­zi­ci.

Oddělenost vol­né jízdy a samot­né kam­pa­ně je asi jedi­ná, i když pod­stat­ná sku­teč­nost, kte­rou mohu prv­ní Mafii vytknout. Volná jíz­da je dob­rá, ale pokud si nena­jde­te něja­ký balí­ček misí, kte­ré v ní může­te plnit, cel­kem rych­le se začne­te nudit. A to je v tak krás­ně navr­že­ném měs­tě, jako je Lost Heaven, oprav­du ško­da.

Extrémní jíz­da na dru­hou stra­nu nabí­zí řadu úko­lů a misí, ve kte­rých zís­ká­vá­te super­au­ta nej­růz­něj­ší­ho dru­hu. Ať je to pro­ná­sle­do­vá­ní ohni­vé­ho běž­ce nebo tře­ba rych­lost­ní jíz­da, při kte­ré se vám stá­le mění způ­sob vidě­ní (ide­ál­ní ori­en­ta­ce pou­ze pod­le mapy), kaž­dé auto po vás chce jinou zkouš­ku, než se ocit­ne ve vašich chti­vých rukách.

Krásný a živý pří­běh

Hlavní silou Mafie je roz­hod­ně kam­paň, kte­rá oprav­du pohl­tí a nepus­tí, dokud si nepři­dá­te do zázna­mu i posled­ní misi a závě­reč­ný fil­me­ček.

Znova se asi do Lost Heaven chví­li pouš­tět nebu­de­te. Maximálně si napří­klad po něko­li­ka letech, když nara­zí­te doma na insta­lač­ky, řek­ne­te, jest­li furt zvlá­dá­te stří­le­ní během jízdy a dáte si ten pří­běh zno­vu, i když ho zná­te. Možná i ze zvě­da­vos­ti, jest­li se mezi­tím něco nezmě­ni­lo.

Základní šab­lo­na:

 • inter­ak­tiv­ní gan­gs­ter­ka o vze­stu­pu a pádu jed­no­ho mafi­á­na

Navíc?

 • atmo­sfé­ra
 • čes­ká hra
 • špič­ko­vá hud­ba i dabing
 • pří­běh
 • nároč­nost
 • auten­ti­ci­ta
 • mno­ho neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů a hlá­šek

Foto: Youtube/Jiří Borový

Části seriálu:  Mafia

 • #1997: Mrtvej svět - 90 %11. června 2019 #1997: Mrtvej svět - 90 % Mrtvej svět (Ghost World)Vydalo nakladatelství Trystero v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Ghost World" v roce 1998. České vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za […] Posted in Recenze komiksů
 • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […] Posted in Filmové recenze
 • Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...22. února 2017 Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození... Myšlenka, učinit hrdinou románu jiný román, není žádnou novinkou. King Shelly si za tímto účelem vybrala Milence lady Chatterleyové, knihu, která neskrývanou erotikou vzbudila v době svého […] Posted in Recenze knih
 • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […] Posted in Recenze knih
 • Leoš Noha20. října 2016 Leoš Noha Rodák z Ústí nad Labem se v devadesátých letech objevoval na divadelní scéně, od roku 2005 začal působit v pražském Divadle Na zábradlí. Svou první filmovou příležitost dostal v roce 2004 […] Posted in Profily osob
 • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
 • Sauna v bytě? Žádný problém! Který druh je pro Vás tou nejlepší volbou?27. června 2020 Sauna v bytě? Žádný problém! Který druh je pro Vás tou nejlepší volbou? Podzim se u většiny lidí neřadí mezi oblíbená roční období, nedostatek světla a tepla obvykle přináší únavu, chmurné myšlenky a deprese.  Jedním ze způsobů, jak si zpříjemnit […] Posted in Pro domov
 • Titulky k American Housewife S04E04 - Lasagna25. října 2019 Titulky k American Housewife S04E04 - Lasagna Do života Katie se opět vrací její úhlavní nepřítelkyně, Chloe Braun Muellerová. A Katie se zrovna nenachází ve své nelepší životní fázi. Bez práce, děti už ji skoro nepotřebují... Možná […] Posted in Titulky
 • Scenárista a režisér Kevin Smith (filmy z View Askewniverse-...30. července 2020 Scenárista a režisér Kevin Smith (filmy z View Askewniverse-... Scenárista a režisér Kevin Smith (filmy z View Askewniverse- Clerks 1-2, Flákači, Hledám Amy, Dogma, Jay a Mlčenlivý Bob vrací úder) se produkčně postará o animovaný seriál o Zeleném […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.5. října 2019 Adalbert Stifter - Žula. Smolaři. Adalbert Stifter, slavný rodák z Horní Plané (dříve Oberplan), kterého však navzdory tomu, že je přirovnáván k jakési obdobě rakouské Boženy Němcové, skoro nikdo u nás nezná.Škoda.Ačkoliv […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com