Mafia - „Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít“ Tommy Angelo o Donu Salierim

vlcsnap 2020 05 19 08h48m26s374

Pravděpodobně nee­xis­tu­je na čes­ké her­ní scé­ně hráč, nebo pařan, chcete-li, kte­rý by nehrál prv­ní Mafii, nebo o ní aspoň nesly­šel. Tahle mafi­án­ská a vel­mi sty­lo­vá kom­bi­na­ce aut, stří­le­ní a hlav­ně sil­né­ho pří­bě­hu a per­fekt­ní­ho pro­stře­dí roz­ví­ři­la her­ní vody jako dopad mete­o­ri­tu.

Poprvé tak uči­ni­la svým pří­cho­dem, podru­hé při řeše­ní pasá­že závo­dů, a pak růz­ný­mi modi­fi­ka­ce­mi a roz­bo­rem extrém­ní jízdy. Zkrátka mlu­vi­lo a mlu­ví se o ní stá­le…

Prohibice, mafie a jeden taxi­kář, co se k tomu při­ple­tl…

Intro jako z fil­mu, při kte­rém pro­lé­tá náš zrak měs­tem Lost Heaven, nás zavá­dí do poklid­né odpo­led­ní kavár­ny. Zde se setká­vá Tommy Angelo a s otáz­kou „Detektiv Norman?“ si sedá k před­sta­vi­te­li záko­na.

Objednávkou kávy a roz­ho­vo­rem začí­ná život­ní pří­běh člo­vě­ka, kte­rý se při­ple­tl k orga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu, dostal se v něm doce­la vyso­ko a pak se to celé posra­lo.

Mafie vám sice nabí­zí tuto­rial, ve kte­rém si může­te osa­hat střel­bu a jízdu autem, ale do hry samot­né vplou­vá­te napros­to při­ro­ze­ně hned z úvod­ní ani­ma­ce. Dvěma zdr­ha­jí­cím gan­gs­te­rům (vaši násled­ní spo­leč­ní­ci Paulie a Sam) se zrov­na nezda­ři­la jed­na akce. A pro­to­že jak na potvo­ru nara­zi­li zrov­na na vás, jak si večer pucu­je­te taxík, dosta­la se k vám „Nabídka, kte­rá se neod­mí­tá.“

Vzhledem k hlav­ni Coltu 1911 namí­ře­né­mu do vaše­ho obli­če­je vám nezbý­vá, než se dvo­ji­ce ujmout: To zahr­nu­je vyhý­bá­ní se pro­ná­sle­do­va­te­lům a zave­ze­ní obou do bez­pe­čí. Prostě brn­kač­ka. Tot vaše prv­ní a roz­hod­ně ne posled­ní setká­ní s pány od Dona Salieriho.

Vcucne a nepus­tí

Mafie, dílo stu­dia 2K Czech (dří­ve Illusion Softworks), se vyzna­ču­je jed­nou nád­her­nou věcí, kte­rá vás praští už v netra­dič­ně řeše­ném menu.

Mluvím o atmo­sfé­ře, věro­hod­nos­ti a při­ro­ze­né fil­mo­vos­ti, kte­rá dýchá z kaž­dé­ho pixe­lu, pohy­bu a akor­du hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Ono už v momen­tě, kdy je samot­né logo her­ní­ho stu­dia před­sta­ve­no jako teto­vá­ní vyro­be­né v ano­nym­ním sute­ré­nu v obla­ku ciga­re­to­vé­ho kou­ře, vás zají­má, co při­jde dál a už se nemů­že­te dočkat kaž­dé­ho dal­ší­ho obra­zu, zábě­ru a šeles­tu.

Už tady totiž nabí­rá­te luft sála­jí­cí dout­ní­ky, dra­hý­mi oble­ky a znač­ko­vou Whisky, kte­rá cin­ká na stol­cích noč­ní­ho pod­ni­ku.

Mafia při­nes­la zce­la živé a uvě­ři­tel­né měs­to, nesku­teč­nou chytla­vost i oby­čej­né jízdy po měs­tě a pří­běh, za kte­rý by se nemu­sel sty­dět ani Mario Puzo, autor slav­né­ho Kmotra. On není nijak ori­gi­nál­ní, ale je podán nato­lik pře­svěd­či­vě, že při stří­dá­ní her­ních pasá­ží a ani­ma­cí ani neví­te, jest­li vlast­ně hra­je­te nebo se dívá­te na pří­běh v kině.

Vzestup, zra­da, pád a jed­na lupa­ra…

V jed­not­li­vých misích, kte­ré jsou tva­ro­vá­ny jako zápi­sy v dení­ku, sle­du­je­me prv­ní krůč­ky naše­ho hrdi­ny jakož­to řidi­če mafie. Samozřejmě netr­vá dlou­ho a i on musí vzít do ruky bou­chač­ku nebo samo­pal a odbouch­nout pár idi­o­tů, kte­ří se jeho Donovi serou na úze­mí a děla­jí tam bor­del.

Když zís­ká­te ost­ru­hy a respekt svých kole­gů, úko­ly jsou nároč­něj­ší a kom­pli­ko­va­něj­ší. Protože auta tvo­ří pod­stat­nou část hry, učí­te se postup­ně krást dal­ší a dal­ší vozy a díky zná­mos­ti mezi míst­ní­mi mecha­ni­ky se pra­vi­del­ně dostá­vá­te i k vel­mi luxus­ním kous­kům, kte­ré při­dá­vá­te do vlast­ní kolek­ce.

Přiznám se bez muče­ní, že auta a i oby­čej­né jež­dě­ní po měs­tě mě napros­to pohl­ti­lo, a to mě závod­ní hry nijak netáh­nou. Nicméně i to svěd­čí o kva­li­tě jejich zpra­co­vá­ní a o tom, že Mafie pohl­tí asi kaž­dé­ho.

Extrémní jíz­da a dal­ší vychy­táv­ky

Mimo kam­pa­ně s nava­zu­jí­cí­mi mise­mi exis­tu­je v Mafii ješ­tě mož­nost vol­né jízdy. V tom­to reži­mu se může­te neru­še­ně pohy­bo­vat po měs­tě, napří­klad taxi­ka­řit, stří­let cizí gan­gs­te­ry a všech­no je vám poměr­ně k dis­po­zi­ci.

Oddělenost vol­né jízdy a samot­né kam­pa­ně je asi jedi­ná, i když pod­stat­ná sku­teč­nost, kte­rou mohu prv­ní Mafii vytknout. Volná jíz­da je dob­rá, ale pokud si nena­jde­te něja­ký balí­ček misí, kte­ré v ní může­te plnit, cel­kem rych­le se začne­te nudit. A to je v tak krás­ně navr­že­ném měs­tě, jako je Lost Heaven, oprav­du ško­da.

Extrémní jíz­da na dru­hou stra­nu nabí­zí řadu úko­lů a misí, ve kte­rých zís­ká­vá­te super­au­ta nej­růz­něj­ší­ho dru­hu. Ať je to pro­ná­sle­do­vá­ní ohni­vé­ho běž­ce nebo tře­ba rych­lost­ní jíz­da, při kte­ré se vám stá­le mění způ­sob vidě­ní (ide­ál­ní ori­en­ta­ce pou­ze pod­le mapy), kaž­dé auto po vás chce jinou zkouš­ku, než se ocit­ne ve vašich chti­vých rukách.

Krásný a živý pří­běh

Hlavní silou Mafie je roz­hod­ně kam­paň, kte­rá oprav­du pohl­tí a nepus­tí, dokud si nepři­dá­te do zázna­mu i posled­ní misi a závě­reč­ný fil­me­ček.

Znova se asi do Lost Heaven chví­li pouš­tět nebu­de­te. Maximálně si napří­klad po něko­li­ka letech, když nara­zí­te doma na insta­lač­ky, řek­ne­te, jest­li furt zvlá­dá­te stří­le­ní během jízdy a dáte si ten pří­běh zno­vu, i když ho zná­te. Možná i ze zvě­da­vos­ti, jest­li se mezi­tím něco nezmě­ni­lo.

Základní šab­lo­na:

 • inter­ak­tiv­ní gan­gs­ter­ka o vze­stu­pu a pádu jed­no­ho mafi­á­na

Navíc?

 • atmo­sfé­ra
 • čes­ká hra
 • špič­ko­vá hud­ba i dabing
 • pří­běh
 • nároč­nost
 • auten­ti­ci­ta
 • mno­ho neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů a hlá­šek

Foto: Youtube/Jiří Borový


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Mafia


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.20. května 2020 Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl. Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […]
 • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
 • Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 201019. května 2020 Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010 Hra už od prvních screenshotů, trailerů a slibů vývojářů vypadala naprosto famózně (4 různá zakončení, větvení příběhu, možnost se rozhodovat, možnost použít kus nábytku ke zmlácení […]
 • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […]
 • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
 • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […]
 • Life is Strange18. října 2019 Life is Strange Doba, kdy se říkalo, že počítačové hry jsou nezralou zábavou dětí a adolescentů je už dávno pryč. Generace zvané X a Y dospěly a svůj koníček si mnohy přenášejí dále. Spolu s nimi […]
 • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
 • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
 • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
Další naše články...