Mafia - kampaň

mafia 8211 kampa al6fMh3xzrg
 1. Nabídka, kte­rá se neod­mí­tá

Nejprve se musí­te zba­vit dotěr­ných nepřá­tel z dru­hé­ho gan­gu. Nejlépe tak, že je natla­čí­te do sráž­ky s jiným autem, tram­va­jí či na dům a rych­le zmi­zí­te. Pokud se vám poda­ří nepřá­te­lům ztra­tit, Paulie vás pochvá­lí a při­ká­že, abys­te je dovez­li k Salierimu. Jeho bar se nachá­zí ve čtvr­ti Little Italy. Máte na to ome­ze­ný čas, tak­že si pod­le mapy roz­mys­le­te nej­op­ti­mál­něj­ší tra­su. Cílový bod je v mapě vyzna­čen mod­rým kříž­kem, pří­pad­ně směr jízdy mod­rou šip­kou na okra­ji mapy, leží-li cílo­vý bod mimo její zob­ra­ze­nou část. Pozor na pře­stup­ky, nic nena­štve tolik, jako když vás dosta­ne poli­cie po úmor­ně zdo­la­ném úko­lu v misi.

 1. Uprchlík - Pasažér 1-5

V této čás­ti sve­ze­te postup­ně pět pasa­žé­rů. Cílové mís­to je opět na mapě. Zákaznice od nemoc­ni­ce chce jet do diva­dla přes Giuliano Bridge, což je most spo­ju­jí­cí New Ark a Central Island. Poslední zákaz­ník chce přes stej­ný most a poté tune­lem do Little Italy. Tunel je vyzna­čen pře­ru­šo­va­nou čárou a spo­ju­je hor­ní část Central Island a Little Italy. Tentokrát jsou oba objek­ty zvý­raz­ně­ny kříž­ky.

 1. Uprchlík - Přestávka

Přeběhněte sil­ni­ci a za Oriental barem zahně­te dopra­va, jak velí zele­ná šip­ka. Proběhněte mezi domy a utí­kej­te přes sil­ni­ci na levý roh domu. Je zde žlu­tá cedu­le Rose bar. Podle zele­né šip­ky opět dopra­va do prů­jez­du. Před močí­cím chláp­kem dole­va do scho­dů a pak dopra­va mezi domy. Seběhněte schůd­ky na dvo­rek a vpra­vo na kon­ci dvor­ku za žlu­tý­mi sudy po dal­ších scho­dech dolů na sil­ni­ci. Na chod­ní­ku ostře dole­va a pod­le zele­né šip­ky do dal­ší­ho prů­le­zu mezi domy. Až se zno­vu dosta­ne­te na sil­ni­ci, uvi­dí­te napro­ti Salieri bar, jak uka­zu­je zele­ná šip­ka.

 1. Molotov Party

Dojeďte před bar v New Ark, je to roho­vý dům. Na levé stra­ně domu sto­jí u vrat do dvo­ra chlá­pek. Zastavte na pra­vé stra­ně domu, vystup­te a jdě­te vle­vo do úzké­ho prů­cho­du mezi domy. Za žlu­tým sudem je vle­vo bran­ka do dvo­ra, do zad chláp­ka, hlí­da­jí­cí­ho vjezd. Branku ote­vře­te klá­ve­sou pro „akč­ní tla­čít­ko“ a utí­kej­te přes dvůr k chláp­ko­vi. To, že lze na daném mís­tě s něja­kým před­mě­tem nebo člo­vě­kem něco dělat, je zdů­raz­ně­no ikon­kou vykřič­ní­ku, kte­rá se obje­ví vle­vo dole nad ikon­ka­mi zdra­ví. Chlápka udeř­te vší silou pál­kou (je tře­ba podr­žet tla­čít­ko střel­by, dokud vodo­rov­ný uka­za­tel nedo­je­de na maxi­mum). Nezapomeňte ho obrat o pis­to­li pro pří­pad, že se na vás vysy­pou jeho par­ťá­ci z baru. Jelikož máte jen dvě láhve a auta jsou tři, jed­no z nich musí­te roz­mlá­tit pál­kou, dokud vám titu­lek neo­zná­mí, že je auto dosta­teč­ně poško­ze­no. Pak se posta­rej­te o zby­lá auta. Že jste úkol spl­ni­li, pozná­te, když vám hra ozná­mí, abys­te se vrá­ti­li k Salierimu. Na dvor­ku si všim­ně­te gará­že. Když ote­vře­te dře­vě­ná vra­ta, uvnitř najde­te vůz Falconer, kte­rý může­te pou­žít pro návrat. Falconer vám tak při­bu­de do výba­vy.

 1. Běžná ruti­na - Salieri Bar

Jděte za Pauliem a Samem doza­du na dvůr. Nyní vra­ty ze dvo­ra ven, jako­by smě­rem na sil­ni­ci a pak po želez­ných scho­dech vle­vo naho­ru. Uvnitř vyhle­dej­te Vinceza, kte­rý vám dá zbraň. Pak se vrať­te na dvůr a pro­mluv­te si s mecha­ni­kem Ralphem. Následujte ho k autu, kde vám uká­že, jak se do něj dostat bez klí­čů. Přistupte k před­ním dve­řím a drž­te klá­ve­su „Action“, dokud zámek neo­demkne­te. Nastupte do auta, a spo­leč­ně vyjeď­te na objížď­ku měs­ta.

 1. Běžná ruti­na - Po brie­fin­gu

Nejprve vás čeká Oriental Beer na Central Island (obrá­zek), pak Pompeii Bar na Hoboken. Třetí zastáv­kou je Clarkův motel za měs­tem. Takže z Hoboken naho­ru a po pra­vém okra­ji New Ark ven z měs­ta, čímž se dosta­ne­te mimo mapu.

 1. Běžná ruti­na - Clarkův motel

Jděte doza­du za dům po jeho levé stra­ně, pozor na psa. Tady tla­čít­kem pro výskok vylez­te na dře­vě­nou ram­pu s bed­na­mi a po bed­nách vyšpl­hej­te naho­ru na tera­su. Dveřmi se dosta­ne­te do domu. Vpravo za dveř­mi sedí na WC gan­gs­ter. Toho zabí­jet mož­ná nemu­sí­te, ale pak vás pře­kva­pí ze zadu. Pokud jej zastře­lí­te, při­běh­nou sem obvykle z pří­ze­mí dal­ší pro­tiv­ní­ci. V poko­ji napro­ti dve­řím na tera­su leží na poste­li Thompson.

Na kon­ci pra­vé chod­bič­ky před scho­dy je pokoj, kde v kou­pel­ně nalez­ne­te lékár­nič­ku. Klávesou „Action“ si tak ošet­ří­te pří­pad­né rány. Dole vás čeká něko­lik chláp­ků, pro zpes­t­ře­ní hry zkus­te stře­lit na lah­ve nad barem. Sam leží v míst­nos­ti, odkud se na vás vyří­til sva­lo­vec v tíl­ku.

 1. Běžná ruti­na - Sejmi ho!

Jednoduše se snaž­te zablo­ko­vat ces­tu ujíž­dě­jí­cí­mu vozu a řidi­če zlik­vi­duj­te. V tune­lu to jede cel­kem poma­lu, tak­že tam je šan­ce jej dostat.

 1. Fairplay - Salieri Bar

Vyjděte ven na dvůr a pro­mluv­te si s Ralphem, kte­rý opra­vu­je auto v gará­ži. Ten vás sezná­mí s podrob­nost­mi a nau­čí dostat se do dal­ší­ho vozu, Schubert Six.

 1. Fairplay - Město

Opět se vydá­te za měs­to, ten­to­krát však výpa­dov­kou na opač­ném kon­ci. Tou doje­de­te rov­nou k závo­diš­ti. Promluvte si s hlí­da­čem a odjeď­te s ním ke gará­žím, kde je scho­ván závod­ní vůz Carrozella. Místo pozná­te pod­le čer­ve­né­ho kříž­ku na rada­ru.

 1. Fairplay - Závodní okruh

Se závod­ním vozem se vrať­te do měs­ta a zamiř­te pod Giuliano Bridge. Zde je na mapě vyzna­čen Bertonův auto­ser­vis. Až pře­je­de­te most, může­te si ces­tu zkrá­tit po levém chod­ní­ku, kte­rý vede nazpět na sil­ni­ci pod mos­tem. Tady bych pozna­me­nal, že Lucas má ved­le vcho­du lékár­nič­ku, kte­rou lze vždy pou­žít.

 1. Fairplay - Lucas Bertone

Nyní opět na závo­diš­tě vrá­tit vůz do gará­že. Ten je ale tro­chu poško­zen na moto­ru, tak­že už tolik netáh­ne. Přesto by vám nemě­lo dělat potí­že jej na mís­to dopra­vit včas. Pak se vrať­te k Salierimu.

 1. Fairplay

Nastalo něco, čeho jsem se bál a co se dalo čekat. Musíte zasko­čit zra­ně­né­ho řidi­če. Beztak v tom má prs­ty Morello. Takže hurá opět na závo­diš­tě. Dostáváte se na začá­tek asi nejdis­ku­to­va­něj­ší čás­ti z celé hry, do kte­ré je kaž­dý hráč vržen bez varo­vá­ní. Samozřejmě, že kdy­by byl závod tak leh­ký, jako honič­ky v autech po měs­tě, nikdo by patr­ně nepro­tes­to­val. Těžko sou­dit, do jaké míry je cho­vá­ní vozi­del sku­teč­né. Každopádně jeden roz­díl pozna­li všich­ni. Když jste Lucasu Bertonovi vez­li Carrozellu k úpra­vě, cho­va­la se na sil­ni­ci vel­mi kul­ti­vo­va­ně. Byla dob­ře ovla­da­tel­ná a více­mé­ně „drže­la sto­pu“. Asi pro­to bylo potře­ba ten­to vůz vyřa­dit ze závo­du, neboť by ostat­ní závod­ní vozy nemě­ly se svý­mi namyd­le­ný­mi pne­u­ma­ti­ka­mi nejmen­ší šan­ci. A nebo se celý závod ode­hrá­vá na ledo­vé drá­ze? Tak či onak, úspěš­né dokon­če­ní závo­du stá­lo vět­ši­nu hrá­čů mno­ho ner­vů, někdy i něja­ký ten hard­ware. Zkrátka tahle kapi­to­la pro vět­ši­nu z nás neby­la asi tak úpl­ně fair, jak se dle titul­ku tvá­ří.
Předně je nut­né pře­de­slat, že váš auto­mo­bil je vel­mi rych­lý a ačko­liv stej­ný typ vozu mají ješ­tě někte­ří závod­ní­ci, zdá se, že ten váš má o něja­ké­ho toho koně navíc. Toho lze tedy vyu­žít pře­de­vším v cílo­vé rovin­ce, kde může­te sní­žit náskok sou­pe­řů nebo dokon­ce je pře­de­hnat. Před zatáč­ka­mi dopo­ru­ču­ji zpo­ma­lit na bez­peč­nou rych­lost (asi 70 m/h) k její­mu pro­je­tí a v půli zase při­dá­vat. Nakonec i ostat­ní závod­ní­ci neris­ku­jí a nevjíž­dí do zatá­ček na plný plyn. Zdržení způ­so­be­né sní­že­ním rych­los­ti je roz­hod­ně men­ší, než vybí­rá­ní hodin. Někdo radí vytla­čo­vat sou­pe­ře z dráhy, ale to je pod­le mne cel­kem sáz­ka do lote­rie a je vět­ší šan­ce, že se vám váš úmy­sl spí­še vymstí. Ušetřit se dá stři­há­ním si to přes rohy, pře­de­vším pak v šika­ně, kte­rou lze snad­no pro­jet rov­ně a prak­tic­ky bez násled­ků, což ostat­ní závod­ní­ci ale nezkou­ší. Ovšem ze vše­ho nej­dů­le­ži­těj­ší je mít štěs­tí. Osobně jsem jej nako­nec měl a to dokon­ce tako­vé, že hned za prv­ní zatáč­kou jsem se dostal do vede­ní a to si po celý závod s pře­hle­dem udr­žel. Byly to ovšem vel­ké ner­vy, neboť kaž­dý malič­ký hrbo­lek vás může kata­pul­to­vat z dráhy, kaž­dé nevhod­né zabrž­dě­ní vámi zato­čí v hodi­nách a dob­rá pozi­ce je ta tam. Takže hod­ně štěs­tí i vám.

 1. Fairplay - vítěz­ství

Okamžiky slá­vy a dojem­ných obje­tí. Díky vám hod­ně lidi­ček při­šlo k pěk­né­mu balí­ku peněz, včet­ně Lucase Bertoneho. Zajeďte za ním do jeho auto­ser­vi­su. Svůj vděk vám vyjá­d­ří po svém, když vás nau­čí dostat se do luxus­ní­ho kab­ri­o­le­tu jmé­nem Lassiter a ješ­tě při­dá tip, kde se dá lehce ukrást. Skočte si tedy pro něj a odvez­te si jej na svůj vozo­vý park.

 1. Sára

Na chví­li se zhos­tí­te role ochrán­ce slab­ších a něž­něj­ších postav ve hře, když bude­te dopro­vá­zet Luigiho dce­ru Sáru poz­dě večer domů. Při sou­bo­ji si pomoz­te boxe­rem, z útoč­ní­ků pak může­te vymlá­tit nůž či base­ballo­vou pál­ku. Až nepřá­te­le zne­škod­ní­te, vrať­te se k Sáře a pro­mluv­te s ní. Měla by vás dovést k sobě domů.

 1. Radši si zvy­kej - Salieri Bar

Nejprve si skoč­te pro nádo­bíč­ko k Vincenzovi, pak si zvol­te něja­ký rych­lý vůz a vyraz­te za infor­má­to­rem.

 1. Radši si zvy­kej - Město

Informátor sto­jí na náměs­tí v čás­ti China City, kte­rá bylo dosud nepří­stup­ná. Popovídejte si s ním a popo­jeď­te autem na mís­to, kde má gang cen­t­rum. Při kon­fron­ta­ci s pro­tiv­ní­ky pou­ží­vej­te jen pál­ku, dokud na vás sami nevy­ta­sí zbra­ně.

 1. Radši si zvy­kej - Autoservis

Vykopněte čer­ve­ná ple­cho­vá vra­ta a jdě­te doza­du na dvůr. Tam se střet­ne­te s dvo­ji­cí pober­tů. Dál vás čeká jiná tro­ji­ce. Až je zlik­vi­du­je­te, pokra­čuj­te podél zdi k chláp­ko­vi, kte­rý vám podě­ku­je za záchra­nu. Vpředu si všim­ně­te želez­né­ho scho­diš­tě. Vyjděte naho­ru a na kon­ci láv­ky seskoč­te na zem. Tam čeka­jí dal­ší potí­žis­té, ten­to­krát již se zbra­ně­mi. Je čas, aby pro­mlu­vi­ly vaše rych­lé kol­ty. Jedinou ces­tou se dosta­ne­te k sil­ni­ci, dva z gan­gu však unik­nou ve voze.

 1. Radši si zvy­kej - Honička

Zde sta­čí sle­do­vat ujíž­dě­jí­cí auto a během jízdy do něj stří­let, sna­žit se ho vytla­čit ze sil­ni­ce a jiný­mi mafi­án­ský­mi prak­ti­ka­mi se sna­žit auto vyřa­dit. Až uvi­dí­te, že auto zasta­vi­lo, sta­čí kně­mu při­jít a otevřít dve­ře. Pak násle­du­je fil­me­ček.

 1. Coura - Rozhovor s Frankem, Hotel Corleone

Jeďte k hote­lu Corleone a vstup­te hlav­ním vcho­dem dovnitř. Recepčního se zeptej­te na ředi­te­le. Dozvíte se, že sedí v hote­lo­vé restau­ra­ci a má bílý oblek. Pokud se zeptá­te na dív­ku z foto­gra­fie, nedo­sta­ne­te z něj nic. Budete jí tedy muset nalézt sami. Vyjděte po hlav­ním scho­diš­ti do dru­hé­ho pat­ra, před výta­hem zatoč­te dopra­va do chod­by, na ní opět dopra­va a prv­ní dve­ře vle­vo (za rohem s kyt­kou) jsou ty pra­vé. Pak sejdě­te dolů k recep­ci.
Tady se naský­tá něko­lik mož­nos­tí, kde začít střel­bu. Ředitel sedí vza­du za recep­cí, nicmé­ně sta­čí, když se posta­ví­te pod hlav­ní scho­diš­tě tak, abys­te vidě­li recepč­ní­ho a byli ukry­ti před ostat­ní­mi. Toho odstraň­te a pak všech­ny dal­ší, co při­běh­nou. Pak si skoč­te do recep­ce pro klíč od ředi­te­lo­vy kan­ce­lá­ře, jenž visí v míst­nos­ti za pul­tem a pří­pad­ně se ošet­ře­te u lékár­nič­ky. Vedle těla recepč­ní­ho by měla ležet zkrá­ce­ná bro­kov­ni­ce. Teď je tře­ba zajít za ředi­te­lem, kte­rý během pře­střel­ky ute­kl do své kan­ce­lá­ře, tedy pokud jste jej vy nebo někdo z pro­tiv­ní­ků neza­sáh­li. Nejklidnější ces­tou se zdá být nou­zo­vé scho­diš­tě hote­lu. Od recep­ce jdě­te kolem hlav­ní­ho scho­diš­tě do dvo­ji­tých pro­skle­ných dve­ří a chod­bou dole­va. Jediné dve­ře vle­vo u kon­ce chod­by vedou na kovo­vé scho­diš­tě. Vyjděte jej až naho­ru. Vstupte dveř­mi na chod­bu a dej­te se dopra­va. Proběhněte kolem hlav­ní­ho scho­diš­tě na pro­těj­ší stra­nu do dvo­ji­tých dve­ří, kde prv­ní dve­ře vle­vo vedou do ředi­te­lo­vy pra­cov­ny (je na nich cedul­ka Director. Zneškodněte ochran­ku i ředi­te­le. Ze sto­lu si vez­mě­te doku­men­ty, Tommy pak sám při­pev­ní ke sto­lu nálož. Vyběhněte ze dve­ří ven a rov­ně do chod­by smě­rem k oknu.
Ještě krat­ší vari­an­tou je, po nale­ze­ní dív­ky, vyjít naho­ru k ředi­te­lo­vě kan­ce­lá­ři, stře­lit u hlav­ní­ho scho­diš­tě sedí­cí­ho pis­tol­ní­ka a pak čekat, až sem ředi­tel v pani­ce doběh­ne. Dveře vám tak ote­vře sám. Potom už se jen musí­te ubrá­nit pře­si­le, kte­rá sem brzy vtrh­ne. Nevýhodou je, že tak­to nebu­de­te mít pří­liš mno­ho stře­li­va.

 1. Coura - Střechy

Utíkejte podél pra­vé­ho okra­je stře­chy a asi v její dru­hé tře­ti­ně zahně­te vpra­vo na požár­ní scho­diš­tě. Odspoda se sem budou hrnout poli­cis­té. Můžete je postup­ně likvi­do­vat a při­jít tak k muni­ci, nebo rych­le utí­kat naho­ru. Až bude­te naho­ře, zahně­te dopra­va a po ocho­zu kolem domu doběh­ně­te do mod­rých dve­ří s cedul­kou záka­zu vstu­pu. Až vyjde­te dal­ší­mi dveř­mi ven, vyskoč­te na levou řím­su, pak na řím­su k ní pra­vo­úhle při­lehlou. Utíkejte na pra­vý konec stře­chy, vylez­te na řím­su, po ní se roze­běh­ně­te a pře­skoč­te na dru­hý dům. Přeběhněte stře­chu na pro­těj­ší okraj, upro­střed jsou sudy a sada komí­nů, za kte­rý­mi se může­te krýt.
V pra­vém před­ním rohu stře­chy vyšpl­hej­te na řím­su a sejdě­te po pří­střeš­cích, kte­ré tvo­ří jakési scho­dy. Pak na levý del­ší okraj stře­chy, kde před komí­ny po podob­ných „scho­dech“ sejde­te na dal­ší stře­chu. Kolem žlu­tých sudů do pra­vé­ho před­ní­ho rohu a po scho­dech dolů. Tady vás pře­kva­pí poli­cis­té. Utíkejte na pro­těj­ší konec stře­chy smě­rem k mod­rým dve­řím, zde vyběh­ně­te po šik­mé stříš­ce, pak na stře­chu dal­ší­ho domu. V polo­vi­ně levé stra­ny je dře­vě­né leše­ní. Vyjděte jej naho­ru a dojdě­te ke zde polo­že­né­mu žeb­ří­ku.

 1. Kněz - Překvapení

Sejděte scho­dy a před dal­ší­mi si všim­ně­te lékár­nič­ky na zdi. Sejděte do pří­ze­mí. Čeká vás dal­ší pře­střel­ka. Postupujte dopře­du, pozor na chla­pí­ky s bro­kov­ni­ce­mi u vcho­du.

 1. Kněz - Útěk

Po videu s kně­zem se oci­tá­te před kos­te­lem. Policie má poplach a hle­dá vás. Využijte všech mož­ných postu­pů k její­mu zma­te­ní, abys­te se živí dosta­li zpět k Salierimu. Jako nej­jed­no­duš­ší je scho­vat se u stě­ny kos­te­la a počkat než vás poli­cie pře­sta­ne hle­dat.

 1. Výlet do pří­ro­dy

Zajděte za Ralphem, má pro vás rych­lý road­ster. Vezměte si jej a jeď­te za Pauliem do skla­diš­tě na kon­ci měs­ta nad Hoboken.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Farma

Běžte po ces­tě až na úpl­ný konec, kde nara­zí­te na dva dom­ky, před nimiž sto­jí nákla­ďák. Přistupte k němu. Po pře­střel­ce se vrať­te kou­sek nazpá­tek a vlez­te do vel­ké stodo­ly napra­vo. V pro­střed­ní míst­nos­ti se pro­stří­lej­te ke scho­dům do pat­ra, je před nimi lékár­nič­ka a naho­ře ješ­tě něko­lik pro­tiv­ní­ků. Pak se vrať­te k Pauliemu, pro­mluv­te si s ním a spo­leč­ně se vrať­te pro Sama.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Záchrana Sama

Dojdete k vel­ké sto­do­le, kde Paulie najde páči­dlo a jím ote­vře pro­těj­ší sto­do­lu. Na dru­hém pat­ře je lékár­nič­ka, na tře­tím Sam. Až se posta­rá­te o poli­cis­ty, kte­ří sem dora­zí krát­ce po odcho­du Paulieho, sejdě­te dolů, kde Paulie už čeká.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Návrat

Oddechovka, tro­chu podob­ná Soldier of Fortune 2. Přijíždějící auto­mo­bi­ly musí­te zasta­vit tak, že zasáh­ne­te řidi­če, popří­pa­dě může­te roz­stří­let celé auto.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Skladiště

Teď máte na výběr, zda jet rov­nou za Salierim, nebo se sta­ví­te u Lucase Bertoneho. Ten má pro vás urči­tě něco pěk­né­ho, tak proč ho nena­vští­vit. Lucas potře­bu­je varo­vat kama­rá­da před razií, tak­že rych­le do Hoboken. Tady zabou­chej­te na osvět­le­né vcho­do­vé dve­ře a pak zpát­ky k Lucasovi. Ten vám na oplát­ku uká­že, jak otevřít vůz moder­ních tva­rů jmé­nem Ulver a kde jej zís­kat. Teď už sta­čí si pro něj zajet a s ním se vrá­tit k Salierimu.

 1. Omerta - Salieri Bar

Tradičně si vyzved­ně­te u Vincenza zbra­ně a Ralph vám uká­že nové auto. V této misi je tře­ba něja­ké rych­lé. Ostatně, kdy není, že?

 1. Omerta - Město

Nejprve se musí­te vydat za infor­má­to­ry, kte­ří by měli o Frankovi něco vědět. Biff z Čínské čtvr­ti sice neví nic, ale dopo­ru­čí vám Tonyho z Central Island. Ani ten Frankův úkryt nezná, ale Joe pod Giulianovým mos­tem urči­tě něco ví. Bohužel moc sdíl­ný není, pomož­te mu si vzpo­me­nout pár úde­ry pěs­tí. Jeďte pak do Oak Alley. Tady uvi­dí­te Franka nastu­po­vat do poli­cej­ní­ho vozu. Sledujte ho. Na mapě se vozi­dlo nezob­ra­zu­je, ale na rada­ru je jako del­ší bílá čár­ka. Pojedete na hor­ní výpa­dov­ku z měs­ta, jako kdy­si ke Clarkovu mote­lu, ale dří­ve auto zah­ne vle­vo na letiš­tě.

 1. Omerta - Letiště

Prostřílejte se skrz hlav­ní vchod, pří­pad­ně se ošet­ře­te u lékár­nič­ky vle­vo. Pak násle­duj­te Franka na letiš­tě. Až dojde­te k prv­ní­mu leta­dlu, při­je­de nákla­ďák. Je dob­ré jej vyu­žít a jet skrz han­gár No.1, kde vás čeka­jí dal­ší detek­ti­vo­vé. Projeďte han­gá­rem a dej­te se za pro­těj­ší budo­vy. Na rada­ru bys­te měli vidět čer­ve­né čár­ky poli­cej­ních aut. Tam sto­jí dal­ší detek­ti­vo­vé s Frankem. Až je zlik­vi­du­je­te, jdě­te k Frankovi.

 1. Omerta - Frank

Od Franka se otoč­te tak, abys­te vidě­li vzdu­cho­loď. V budo­vě ve tva­ru T vle­vo před vámi je Frankova man­žel­ka s dce­rou. U vcho­du vás už čeka­jí detek­ti­vo­vé. Uvnitř zastřel­te muže v tele­fon­ní bud­ce a pro­mluv­te si s Frankovou man­žel­kou. Na stě­ně za dce­rou je lékár­nič­ka. Dojděte pro Franka. Po šťast­ném shle­dá­ní s rodi­nou vám Frank vydá infor­ma­ci o kni­hách za leten­ky. Ty leží na recepč­ním sto­le v pří­stu­po­vé hale. Vraťte se pro ně a dones­te je Frankovi, kte­rý teď čeká před budo­vou na opač­né stra­ně.

 1. Omerta - Milosrdný sku­tek

V ban­ce na Down Town si vyzved­ně­te kni­hy. Než je poje­de­te vrá­tit Salierimu, stav­te se u Lucase, má na vás jed­nu prosbič­ku. Až Stanovi vyří­dí­te osob­ní vzkaz, Lucas vás nau­čí kde a jak sehnat vůz fil­mo­vých hvězd, Thor 810. Ve svém novém voze se pak vrať­te k Salierimu.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti

U Vincenza si vyzved­ně­te nářa­dí a stav­te se pro Salvatora na Hoboken. Spolu pak jeď­te k vile na Oak Hill. Zastavíte u zad­ní bran­ky. Ta je zamče­ná, tak­že požá­dej­te Salvatora o ote­vře­ní.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Vila

Zahradu lze pro­jít bez zpo­zo­ro­vá­ní až ke scho­diš­ti. Držte se při­kr­če­ni u živých plo­tů a pozo­ruj­te hlí­da­če. Otočte se vle­vo a pokra­čuj­te tím­to smě­rem až kso­še, prav­dě­po­dob­ně uvi­dí­te blí­ží­cí­ho se hlí­da­če, scho­vej­te se tedy u sochy a počkej­te než kvám člen ochran­ky při­jde. Jakmile se mu dosta­ne­te za záda nevá­hej­te a pou­žij­te na něj base­ballo­vou pál­ku a seber­te klíč. Pak pokra­čuj­te stá­le po levé stra­ně zahra­dy, pro­jdě­te bez povšim­nu­tí kolem dvou poví­da­jí­cích si stráž­ců a jdě­te až kpo­stra­ním dve­řím, kte­ré ote­vře­te.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Sejf

Po scho­dech se dosta­ne­te do prv­ní­ho pat­ra, jdě­te dál chod­bou a na jejím kon­ci zatoč­te vle­vo. Vstupte do dve­ří pro­ti vám na kon­ci chod­bič­ky. V levém zad­ním rohu míst­nos­ti je sejf. Klávesou „Action“ spus­tí­te video sek­ven­ci.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Útěk

Ze sej­fu vez­mě­te doku­men­ty a jdě­te do čás­ti chod­by, kde jste před­tím zatá­če­li vle­vo. Tady počkej­te až Pan rad­ní dojde do své­ho poko­je a stá­že ode­jdou zha­ly, kte­rá je vprv­ním pat­ře, pak může­te opět pokra­čo­vat stej­nou ces­tou zpět. Sejděte po scho­diš­ti, vyjdě­te boč­ní­mi dveř­mi a po stra­ně zahra­dy se sna­že nespat­ře­ni dostat zpět kbran­ce, kte­rou jste sem při­šli. Pak sta­čí jen dovézt Salvatora, kam potře­bu­je a sebe k Salierimu.

 1. Skvělý obchod ! - Parkoviště

Vyjděte gará­že­mi až naho­ru. Můžete jít ces­tou, kudy jez­dí auta, nebo postran­ním scho­diš­těm. Vzadu čeka­jí paše­rá­ci. Po napa­de­ní postup­ně vyčis­tě­te garáž od nepřá­tel až do pří­ze­mí. Střílejte do sudů, pomo­hou při likvi­da­ci. V oplo­ce­ném pro­sto­ru na před­po­sled­ním pat­ře je lékár­nič­ka, dal­ší je pak v pří­ze­mí na zdi vpra­vo od vjez­du. Až bude ces­ta vol­ná, dojdě­te naho­ru pro nákla­ďák s bed­na­mi a vyjeď­te z gará­ží ven.

 1. Skvělý obchod ! - Honička

Nyní by vás měla čekat honič­ka se tře­mi vozy. Kdo má chuť, nechť jde do toho. Já osob­ně zvo­lil tak­ti­ku likvi­da­ce zby­lých gan­gs­te­rů pří­mo na par­ko­viš­ti vle­vo od vjez­du do gará­ží. Možná se vám do pře­střel­ky při­ple­te pochůz­kář, ale při tro­še štěs­tí stih­ne­te pro­tiv­ní­ky zlik­vi­do­vat ješ­tě dřív, než sem poli­cis­ta dora­zí. Pak rych­le scho­vej­te zbraň, nastup­te do nákla­ďá­ku a v kli­du odvez­te náklad do skla­diš­tě na Hoboken.

 1. Dobrou chuť ! - Pepe’s Restaurant

Ujměte se říze­ní a zavez­te Salieriho do restau­ra­ce. Až do restau­ra­ce vtrh­nou gan­gs­te­ři, otoč­te se čelem vzad a zmiz­te zad­ním výcho­dem. V chod­bič­ce je pří­pad­ně lékár­nič­ka. Vyjděte šedi­vý­mi dveř­mi vpra­vo na dvůr a pak dopře­du ulič­kou mezi domy. Tady zlik­vi­duj­te ban­di­tu s Tompsonem a s ním pak napad­ně­te střel­ce před hlav­ním vcho­dem do restau­ra­ce.

 1. Dobrou chuť ! - Po úto­ku, Carlo

Doplňte si muni­ci a jeď­te navští­vit nemoc­né­ho Carla. Vykopněte dve­ře od jeho bytu. Carlo vysko­čí oknem na scho­diš­tě a scho­vá se za bouda­mi na dvor­ku. Eliminujte jej i jeho kum­pá­ny.

 1. Všechno nej­lep­ší ! - Vincenzova díl­na, Město

Nechte si od Ralpha před­vést nový pří­růs­tek do auto­mo­bi­lo­vé rodi­ny, Crusader, a rov­nou s ním vyjeď­te na výlet k pobře­ží. Auto nech­te na par­ko­viš­ti a sejdě­te scho­dy do pří­sta­vu. Za tele­fon­ní budou vle­vo si všim­ně­te ote­vře­ných dve­ří do domu. Jděte dovnitř, do dve­ří vpra­vo a po scho­dech dolů. V šat­ně se pře­vlék­ně­te do námoř­nic­ké uni­for­my a jdě­te na par­ník.

 1. Všechno nej­lep­ší ! - Večírek

Vyjděte scho­dy před vámi a pokra­čuj­te dále až k samot­né zádi lodi. Když půjde­te vpra­vo, mine­te dvě dámy, jed­na je v bílém, dru­há v čer­ve­ním. Za nimi zatoč­te dole­va a pro­střed­ní ulič­kou dopra­va na záď. Na kon­ci ulič­ky zaboč­te k levé­mu scho­diš­ti. Když se oto­čí­te nazpá­tek, uvi­dí­te dve­ře na zácho­dek, na nichž je cedul­ka (klíč u plav­čí­ka). Zkuste je otevřít.
Vraťte se k dámám a za nimi sejdě­te o patro níž. Poptejte se na klíč u sedí­cí­ho námoř­ní­ka, ten vás pošle za plav­čí­kem, což je muž v pru­ho­va­ném trič­ku. Plavčíka se zeptej­te dva­krát, než jej pře­svěd­čí­te, aby vám klíč půj­čil. Na oplát­ku po vás chce, abys­te záchod ukli­di­li.
Od sedí­cí­ho námoř­ní­ka jdě­te smě­rem zpát­ky ke scho­dům a pak dál až ke dve­řím na záchod. Uvnitř si vez­mě­te kbe­lík a vrať­te se na záchod s cedul­kou. Svinčík uvnitř ukliď­te a ze země pod polič­kou si vez­mě­te revol­ver. Klíč vrať­te plav­čí­ko­vi a jdě­te na hor­ní palu­bu. Když zvo­lí­te scho­dy u zácho­du, kde jste našli zbraň, vyjde­te u dve­ří, kde sto­jí těles­ná stráž.
Chvíli se pofla­kuj­te na této stra­ně, zane­dlou­ho hra sko­čí do fil­meč­ku. Až se tak sta­ne, jdě­te k pódiu a zastřel­te řeč­ní­ka. Potom utí­kej­te do nej­spod­něj­ší­ho pod­la­ží, kde čeká člun. Klávesou „Action“ ote­vře­te zábrad­lí odpluj­te.

 1. Bastard se štěs­tím - Salieri Bar

Jděte spo­leč­ně s Pauliem za Vincenzem pro zbra­ně a pak k Ralphovi. Ten vás sezná­mí s novým vozem Guardian Terraplane.

 1. Bastard se štěs­tím - Telefonní bud­ka

Jeďte na ozna­če­né mís­to na mapě. Tady vystup­te a z tele­fon­ní bud­ky zavo­lej­te do restau­ra­ce. Snažte se setřást pro­ná­sle­do­va­te­le, nebo zastav­te a pou­žij­te zbra­ně. Pak se vrať­te k Salierimu.

 1. Bastard se štěs­tím - Vincenzo, Ohňostroj

Vezměte si nálož a jeď­te do Oakwood. Na vyzna­če­ném mís­tě sto­jí zele­ný kab­ri­o­let. Počkejte, až body­gu­ard na chod­ní­ku dokou­ří a vrá­tí se do domu, umís­tě­te pod auto nálož a vrať­te se do své­ho vozu.

 1. Bastard se štěs­tím - Rainbow Garden, Útěk

Opět ve dvo­ji­ci a opět se sta­la chy­ba. Až setře­se­te dotěr­ný vůz pro­tiv­ní­ků, vrať­te se k Salierimu.

 1. Bastard se štěs­tím - Železniční pře­jezd

Ani ostat­ní z vaší sku­pi­ny nema­jí štěs­tí. Sledujte Sergia, ale roz­hod­ně mu neblo­kuj­te ces­tu. Nechte se dovézt až do pří­sta­vu na Works Quarter.

 1. Bastard se štěs­tím - Přístav

Pokud jste při pře­střel­ce u vjez­du do pří­sta­vu ztra­ti­li hod­ně zdra­ví, dej­te se za vjez­dem dopra­va ke kole­jím. Stojí zde cih­lo­vý dům, na jehož levé stě­ně visí lékár­nič­ka. Sergio se scho­val do skla­du v pra­vé zad­ní čás­ti pří­sta­vu. Venku před vra­ty skla­du sto­jí jeho mod­rý vůz, kte­rý jste sle­do­va­li. Celkem dopo­ru­ču­ji u vjez­du do pří­sta­vu nastou­pit do nákla­ďá­ku a po pra­vé stra­ně pří­sta­vu sle­do­vat kole­je až doje­de­te ke dvě­ma vagó­nům s cis­ter­na­mi.

Všimněte si, že do dve­ří skla­du, kde sto­jí Sergiův vůz, vedou kole­je. Přehoďte výhyb­ku u cis­te­ren a odstraň­te klín z pod kola prv­ní cis­ter­ny. Pozor na ostře­lo­va­če na jeřá­bech a chláp­ky se samo­pa­ly mezi hro­ma­da­mi prken. Dojděte k cis­ter­ně, ze kte­ré nyní vyté­ká hoř­la­vi­na.

 1. Bastard se štěs­tím - Sergio

Vlezte do pro­lo­me­né­ho skla­du a koneč­ně zlik­vi­duj­te Sergia. Nemáte-li dosta­tek zdra­ví, najde­te jed­nu lékár­nu v míst­nůst­ce s kam­ny za Sergiem. Další lékár­na je v šat­ně v budo­vě vle­vo od cis­te­ren. Pak si vez­mě­te nákla­ďák a co nej­rych­le­ji zmiz­te z pří­sta­vu skrz hlav­ní vjezd, neboť se sem z pro­těj­ší levé stra­ny pří­sta­vu (pro­ti­leh­lá stra­na k cis­ter­nám) hrne dal­ší tlu­pa. Případně je zlik­vi­duj­te a vyjdě­te tou­to bra­nou na sil­ni­ci, kde sto­jí jejich vůz.

 1. Bastard se štěs­tím - Návrat do baru

Cestu si pro­dluž­te zajížď­kou k Lucasovi, má na vás dal­ší nalé­ha­vou prosbu. Je tře­ba dopra­vit postře­le­né­ho kama­rá­da z Čínské čtvr­ti k dok­to­ro­vi. Budete tedy potře­bo­vat rych­lý vůz. Pokud jste sem při­je­li nákla­ďá­kem, kou­sek od auto­ser­vi­su vždyc­ky zasta­ví něja­ký oso­bák. Po spl­ně­ní úko­lu se vrať­te k Lucasovi pro tip na pěk­ný spor­ťák jmé­nem Bruno. S jeho kra­de­ním ale počkej­te, až bude hlí­dač zády k vám. A teď už koneč­ně k Salierimu.

 1. Smetánka - Salieri Bar, Město, Hon

Vincenzo vás vyba­ví „Tomíkama“ a vy si pak vyber­te rych­lé­ho čtyřd­ve­řá­ka. Dojeďte k diva­dlu, kde Morello star­ší prá­vě nastu­pu­je do své­ho vozu. Sledujte jej, až na letiš­tě. Tam utí­kej­te na leta­dlo­vou dráhu, kde poma­lu rolu­je Morellovo leta­dlo. Až zastře­lí­te dva gan­gs­te­ry, na dráhu v autě dora­zí Paulie a Sam. Utíkejte k autu a nastup­te. Thompsonem roz­stří­lej­te oba moto­ry, až kles­ne vodo­rov­ný slou­pec, udá­va­jí­cí poško­ze­ní leta­dla, na mini­mum.

Nastupte do auta a jeď­te po drá­ze zpát­ky ke vstup­ní hale. Nyní může­te buď pokra­čo­vat dál po drá­ze až k mís­tu, kde drá­ha sko­ro kon­čí. Tady, za vstup­ní budo­vou, zatoč­te vle­vo na chod­ník, po kte­rém se dosta­ne­te před výjezd z letiš­tě. Nebo je tu mož­nost vrá­tit se Morellovou stří­br­nou limu­zí­nou, kte­rá sto­jí v prv­ním han­gá­ru, odkud star­to­va­lo leta­dlo. Po návra­tu vám ten­to vůz při­bu­de do výba­vy. Vraťte se tedy k Salierimu, zde vyhoď­te par­ťá­ky a zaskoč­te opět za Lucasem.

 1. Smetánka - Zpátky do baru

Lucas se potře­bu­je zba­vit jed­no­ho hod­ně hle­da­né­ho auta. Auto musí­te dovézt k úte­sům za Oakwood a sho­dit do moře. Přestože se tak­to stá­vá­te hle­da­nou oso­bou, máte vel­kou šan­ci, že poli­cii na ces­tě nepo­tká­te. Pokud ano, dopo­ru­ču­ji tuto část nahrát zno­va. Kdo se s nimi má honit, když při novém nahrá­ní o ně tře­ba ani neza­va­dí­te. Dojeďte ke sva­žu­jí­cí­mu se okra­ji, vypně­te motor podrž­te brz­du, hoď­te tam neutrál a vystup­te. Vůz pak sám sje­de do moře. Není na ško­du se před sho­ze­ním pře­svěd­čit, že auto sku­teč­ně spad­ne do hlu­bin a ne na něja­kou ská­lu vyku­ku­jí­cí z vody, jak se mi pár­krát sta­lo 🙂 Na zpá­teč­ní ces­tě buď něko­ho ober­te o vozi­dlo, nebo se pro­jdě­te k vilo­vé čtvr­ti, kde vždyc­ky něja­ký ten vůz sto­jí a vrať­te se k Lucasovi. Teď si ješ­tě vyzved­nout exklu­ziv­ní vůz Celeste a může­te se s ním vrá­tit k Salierimu. Při dobý­vá­ní se do auta pozor, maji­tel, kte­rý brzy vyjde z baru, bude na vás stří­let a při­běh­ne asi i pochůz­kář. Rychlejší tedy je počkat, až maji­tel nased­ne do auta a nastar­tu­je. Pak jej vytáh­ně­te ven a než začne stří­let, pokus­te se ujet.

 1. Volební kam­paň - Salieri Bar, Město

U Vincenza si vyzved­ně­te puš­ku s opti­kou, Ralph vám před­sta­ví Wright, čer­ve­né kupé. Zastavte u věz­ni­ce a jdě­te do postran­ní ulič­ky po levé stra­ně věz­ni­ce. Vlezte do kaná­lu.

 1. Volební kam­paň - Stará věz­ni­ce

Až vyle­ze­te z kaná­lu, otoč­te se a jdě­te kolem budo­vy. Dovnitř vstup­te želez­ný­mi vra­ty. V hlav­ní chod­bě ote­vře­te mří­žo­vé dve­ře a vza­du vystou­pej­te po scho­diš­ti do prv­ní­ho pat­ra. Prostřílejte se na opač­ný konec a po dře­vě­ném ven­kov­ním scho­diš­ti vyjdě­te do dru­hé­ho pat­ra. Tady je tře­ba želez­né dve­ře vykop­nout. Opět pro­jdě­te na dru­hý konec a dále dveř­mi a chod­bou do dal­ší čás­ti budo­vy. U pro­ra­že­né zdi vle­vo visí lékár­nič­ka. Pak pokra­čuj­te chod­bou dopra­va až ke scho­diš­ti. To vyjdě­te až naho­ru a ces­tou likvi­duj­te veš­ke­rý odpor.

 1. Volební kam­paň - Vězeňská věž, Návrat do baru

Tam ote­vře­te oce­lo­vé dve­ře, vez­mě­te si ostře­lo­vač­ku, pomo­cí opti­ky zamiř­te na člo­vě­ka u řeč­nic­ké­ho pul­tu. Snažte se jej dostat na prv­ní ránu. Po jeho likvi­da­ci, sejdě­te scho­diš­tě až úpl­ně dolů. Dostanete se na dvůr se psy. Ty bude­te muset zastře­lit, nebo je zkus­te pro­běh­nout. U želez­ných vrat střel­te do zám­ku. Za vra­ty vpra­vo čeka­jí detek­ti­vo­vé. Buď ješ­tě než vyjde­te ven, odhoď­te všech­ny zbra­ně na zem a pak se klid­ně od jed­no­ho z nich nechej­te pro­hle­dat, nebo rov­nou utí­kej­te vle­vo a rych­le si najdě­te auto k útě­ku. Nakonec, na tu krát­kou ces­tu zpět k Salierimu nebu­de­te zbra­ně potře­bo­vat, tak proč se zby­teč­ně s někým honit, že ? 🙂

 1. Jen tak pro radost - Salieri Bar, Město

Klasické koleč­ko: Voncenzo a Ralph. Společně jeď­te na domlu­ve­né mís­to na Works Quarter. Tady vystup­te, násle­du­je krát­ké video. Po něm nastup­te s Pauliem do vozu a jeď­te k pří­sta­vu. Nejezděte k brá­ně, ale vyčkej­te u pří­jez­du, až z pří­sta­vu vyje­de náklad­ní vůz.

 1. Jen tak pro radost - Potřebujeme odvoz

Náklaďák sle­duj­te až k mís­tu na obráz­ku. V postran­ní uli­ci je totiž sklad, kde zaměst­nan­ci vylo­ží náklad, načež se prázd­ný vůz bude vra­cet spod­ní uli­cí. V ní mu tedy zablo­kuj­te ces­tu. Až zasta­ví, vyhoď­te řidi­če na uli­ci a chtěj­te po něm papí­ry. Dělá, že neví, oč jde, tak­že je z něj bude­te muset dostat silou. Není tře­ba ho zabí­jet, po pár úde­rech pěs­tí je hodí na zem. Seberte je, nastup­te do nákla­ďá­ku a jeď­te zpát­ky do pří­sta­vu, kam by vás bez papí­rů jinak nevpus­ti­li.

 1. Jen tak pro radost - Přístav

Od vjez­du jeď­te stá­le rov­ně hned do prv­ní ulič­ky mezi skla­dy. Vpravo mine­te pří­střeš­ky se žlu­tý­mi sudy s hoř­la­vi­nou, pak Spediční halu. V budo­vě napro­ti ní uvi­dí­te ote­vře­ná posled­ní vra­ta a pře­dá­ka, kte­rý hlí­dá bed­ny. Zacouvejte ke skla­du kol­mo na ram­pu a jdě­te k pře­dá­ko­vi. Ten vás pově­ří úko­lem donést bed­ny srov­na­né dole v ulič­ce do Spediční haly a půjde si odsko­čit. Až se kou­sek vzdá­lí, vyu­žij­te toho a nalož­te něko­lik beden do nákla­ďá­ku. Bedny seber­te klá­ve­sou „Action“ a na kor­bě nákla­ďá­ku je polož­te stej­nou klá­ve­sou. Než se pře­dák vrá­tí, může­te stih­nout nalo­žit tak 6 až 9 beden. Dál už je to cel­kem ris­kant­ní, neboť by vás mohl uvi­dět. Jděte tedy do ulič­ky napro­ti skla­du a požá­dej­te zde dva dis­ku­tu­jí­cí chláp­ky, aby vám pomoh­li pře­nést bed­ny dovnitř haly. Můžete jim pomo­ci. Bednu opět uchop­te klá­ve­sou „Action“, dojdě­te dovnitř na pale­ty a stej­nou klá­ve­sou ji zde polož­te. Sama se tak srov­ná. Nicméně sta­čí, když bude­te bed­ny nosit za vstup­ní vra­ta a házet je na zem, kole­go­vé je pak obvykle sebe­rou a done­sou na své mís­to. Až bude­te hoto­vi, při­běh­ne sem pře­dák a pře­kon­t­ro­lu­je situ­a­ci. Pak se vrá­tí naho­ru do skla­du. Jděte za ním a až bude stát uvnitř skla­du, pro­mluv­te s ním. Opět ode­jde a vy máte dost času na nalo­že­ní zby­lých beden (zají­ma­vé, že mu neva­di­ly již nalo­že­né bed­ny 🙂 Pak se s nimi roz­jeď­te k výjez­du.

 1. Jen tak pro radost - Past

Na brá­ně neče­kej­te a při­špen­dle­te pedál ply­nu k pod­la­ze. Nenechte se chy­tit, obvykle to zna­me­ná pro­stře­le­ní pne­u­ma­tik, v hor­ším pří­pa­dě nádr­že. Dojeďte na smlu­ve­né mís­to a pokud se vám nepo­da­ři­lo dotí­ra­jí­cí vozy setřást, při­prav­te se na střel­bu. O zeď je tu opře­ná bro­kov­ni­ce. Pak se vydej­te na opač­ný konec měs­ta do skla­du.

 1. Melouch - Paulieho byt, Na ces­tě do ban­ky, Prohlídka

Následujte Paulieho. Uděláte si výlet k ban­ce vláč­kem. Ve vla­ku může­te pro­ho­dit s Pauliem pár slov. Až bude­te vban­ce dopo­ru­ču­ji si poslech­ně­te roz­ho­vor muže u pře­páž­ky a poklad­ní­ka, je to dost pove­de­ný vtip. V ban­ce se dohod­ne­te na postu­pu, před ban­kou pak zís­ká­te infor­ma­ce, kde vzít auto a zbraň. Jděte zpát­ky k zastáv­ce.

 1. Melouch - Na náku­pech

Tady buď nastup­te do vla­ku smě­rem na Hoboken, nebo si opat­ře­te auto. Pokud poje­de­te vla­kem, hned na dal­ší zastáv­ce, Central Hoboken, vystup­te. Sejděte na uli­ci a dej­te se nazpá­tek. Půjdete pod kole­je­mi vla­ku, prů­cho­dem mezi domy, kde je po pra­vé stra­ně oplo­ce­ní a na kon­ci domu zahně­te dole­va. Dojdete ke staré­mu kinu Twister. Obejděte jej a z boku domu zabuš­te na kovo­vé dve­ře s okén­kem. Pojedete-li autem, vyu­žij­te zkrat­ky mezi Down Town a Hoboken, jíž je širo­ký pane­lo­vý chod­ník. Uvnitř si vyber­te zbraň dle libos­ti.

 1. Melouch - Lucas Bertone

Pokud jste již sehna­li něja­ký vůz, může­te jet rov­nou za Pauliem, ale Lucas vám urči­tě dopo­ru­čí něco extra. Jen za to chce malou služ­bič­ku, donést balí­ček své­mu kama­rá­do­vi Dickovi. Zastavte před mos­tem a seběh­ně­te scho­dy. Dick čeká scho­ván za pilí­řem. Pochopitelně, že se pře­dá­vá­ní neo­be­jde bez pře­střel­ky. Vraťte se k Lucasovi pro podrob­nos­ti ohled­ně auta. Pokud vám chy­bí dosta­tek zdra­ví, ošet­ře­te se u Lucasovy lékár­nič­ky. V Oakwood si vyzved­ně­te spor­ťák, nej­lé­pe asi zablo­ko­vá­ním ces­ty, řidi­če pak vyhoď­te na sil­ni­ci a než začne stří­let, zmiz­te. Můžete ho také sle­do­vat, dokud někde neza­sta­ví a pak vůz ode­mknout, což je ale del­ší. Pak koneč­ně za Pauliem. Před jeho domem zatrub­te a hurá do ban­ky vybrat pár účtů.

 1. Melouch - Bankovní lou­pež, Útěk

Uvnitř ban­ky utí­kej­te doza­du a vykop­ně­te dve­ře pod hodi­na­mi. Jděte dole­va a z poli­ce nale­vo od dve­ří si vez­mě­te klí­če. Pak vyjdě­te dveř­mi na chod­bu, po scho­dech o patro výš a na roz­ces­tí dole­va. První dve­ře vle­vo vedou k ředi­te­li. Klíče od sej­fu má vpra­vo ve skříň­ce před kni­hov­nou. Sejděte stej­né scho­diš­tě dolů a pokra­čuj­te po scho­dech až do sute­ré­nu. Projděte mří­žo­vý­mi dveř­mi pří­mo pro­ti scho­dům a pak stá­le rov­ně až na konec k sej­fu.
Pak utí­kej­te k Pauliemu a spo­leč­ně k autu. Nyní je tře­ba se ztra­tit. Možná lep­ší, než se honit s poli­cií, bude zajet někam mezi domy a počkat, až se situ­a­ce uklid­ní. Pak neru­še­ni zajeď­te do úkry­tu.

 1. Smrt umě­ní - Paulieho byt, Město

Nezůstávejte v bytě, ať vás tam poli­cie nepři­stih­ne. Na scho­dech vás kon­t­ro­lo­vat nebu­dou, tak­že klid­ně sejdě­te dolů před dům. Tady si může­te půj­čit auto a jet za Samem, nebo chcete-li pěk­né auto, pak napo­sle­dy za Lucasem.

 1. Smrt umě­ní - Lucas Bertone

Tentokrát to ale bude cel­kem jed­no­du­ché. Budete muset zajet k hote­lu Corleone a odtud sle­do­vat dámu v čer­ve­ném sve­tří­ku a čer­né suk­ni. Až vejde do domu, vrať­te se k Lucasovi. Ten vám pro­zra­dí mís­to posled­ní­ho auto­mo­bi­lu. Ten se nachá­zí na oplo­ce­ném par­ko­viš­ti. Rozhlédněte se, zda není v oko­lí poli­cie a ustřel­te zámek. Hledané vozi­dlo oran­žo­vé bar­vy sto­jí osa­mo­ce­no u bou­dy.

 1. Smrt umě­ní - Velké finá­le

Uvnitř gale­rie se dej­te po scho­dech vpra­vo. Oklikou se tak dosta­ne­te za skle­ně­né dve­ře, pro­ti hlav­ní­mu vcho­du. Až se tam dosta­ne­te, pozor na gra­nát, kte­rý kdo­si hodí ze sho­ra. Vyjděte scho­diš­tě, pokra­čuj­te doprostřed ke kru­ho­vé­mu zábrad­lí. Od něj se dej­te dopra­va do vyso­kých dve­ří. Tady pokra­čuj­te rov­ně a pokud to jde, tak dopra­va. Není tře­ba ote­ví­rat žád­né dve­ře. Nakonec nara­zí­te na Sama, kte­rý opět ute­če o patro výš. Uděláte vlast­ně tako­vé koleč­ko, pro­to­že se dosta­ne­te na hlav­ní scho­diš­tě, jen z dru­hé stra­ny. Tady je také lékár­nič­ka. Vyjděte o patro výš a vstup­te do dve­ří. Pak pokra­čuj­te dopra­va, až dojde­te k ocho­zu, kde se ode­hra­je posled­ní sou­boj. Sam je vel­mi rych­lý a nemá cenu jej honit. Nejlepší tak­ti­kou se mi zdá­lo být při­kr­čen za slou­pem a občas vyku­ko­vat tak, aby Sam vystří­lel zásob­ník. V momen­tě, kdy musel nabí­jet, jsem do něj vyprázd­nil zásob­ník své­ho Thompsona, pak Sam ute­če do postran­ní chod­by. Tu pozná­te pod­le krva­vé sto­py na zemi. Opatrně jdě­te po sto­pě a až Sam vysko­čí zpo­za rohu, sta­čí jej jed­nou nebo dva­krát zasáh­nout. Následuje něko­lik závě­reč­ných ani­ma­ci, ve kte­rých se dozví­te jak vše dopad­ne. Komu to vše ješ­tě nesta­či­lo může zku­sit nově ote­vře­ný styl : Extrémní jíz­da.


ten­to návod dodal [email protected]


Foto: Youtube.com

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34099 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46875 KB. | 26.01.2021 - 02:57:42