Kritiky.cz > Návody > Mafia - kampaň

Mafia - kampaň

mafia 8211 kampa al6fMh3xzrg
 1. Nabídka, kte­rá se neod­mí­tá

Nejprve se musí­te zba­vit dotěr­ných nepřá­tel z dru­hé­ho gan­gu. Nejlépe tak, že je natla­čí­te do sráž­ky s jiným autem, tram­va­jí či na dům a rych­le zmi­zí­te. Pokud se vám poda­ří nepřá­te­lům ztra­tit, Paulie vás pochvá­lí a při­ká­že, abys­te je dovez­li k Salierimu. Jeho bar se nachá­zí ve čtvr­ti Little Italy. Máte na to ome­ze­ný čas, tak­že si pod­le mapy roz­mys­le­te nej­op­ti­mál­něj­ší tra­su. Cílový bod je v mapě vyzna­čen mod­rým kříž­kem, pří­pad­ně směr jízdy mod­rou šip­kou na okra­ji mapy, leží-li cílo­vý bod mimo její zob­ra­ze­nou část. Pozor na pře­stup­ky, nic nena­štve tolik, jako když vás dosta­ne poli­cie po úmor­ně zdo­la­ném úko­lu v misi.

 1. Uprchlík - Pasažér 1-5

V této čás­ti sve­ze­te postup­ně pět pasa­žé­rů. Cílové mís­to je opět na mapě. Zákaznice od nemoc­ni­ce chce jet do diva­dla přes Giuliano Bridge, což je most spo­ju­jí­cí New Ark a Central Island. Poslední zákaz­ník chce přes stej­ný most a poté tune­lem do Little Italy. Tunel je vyzna­čen pře­ru­šo­va­nou čárou a spo­ju­je hor­ní část Central Island a Little Italy. Tentokrát jsou oba objek­ty zvý­raz­ně­ny kříž­ky.

 1. Uprchlík - Přestávka

Přeběhněte sil­ni­ci a za Oriental barem zahně­te dopra­va, jak velí zele­ná šip­ka. Proběhněte mezi domy a utí­kej­te přes sil­ni­ci na levý roh domu. Je zde žlu­tá cedu­le Rose bar. Podle zele­né šip­ky opět dopra­va do prů­jez­du. Před močí­cím chláp­kem dole­va do scho­dů a pak dopra­va mezi domy. Seběhněte schůd­ky na dvo­rek a vpra­vo na kon­ci dvor­ku za žlu­tý­mi sudy po dal­ších scho­dech dolů na sil­ni­ci. Na chod­ní­ku ostře dole­va a pod­le zele­né šip­ky do dal­ší­ho prů­le­zu mezi domy. Až se zno­vu dosta­ne­te na sil­ni­ci, uvi­dí­te napro­ti Salieri bar, jak uka­zu­je zele­ná šip­ka.

 1. Molotov Party

Dojeďte před bar v New Ark, je to roho­vý dům. Na levé stra­ně domu sto­jí u vrat do dvo­ra chlá­pek. Zastavte na pra­vé stra­ně domu, vystup­te a jdě­te vle­vo do úzké­ho prů­cho­du mezi domy. Za žlu­tým sudem je vle­vo bran­ka do dvo­ra, do zad chláp­ka, hlí­da­jí­cí­ho vjezd. Branku ote­vře­te klá­ve­sou pro „akč­ní tla­čít­ko“ a utí­kej­te přes dvůr k chláp­ko­vi. To, že lze na daném mís­tě s něja­kým před­mě­tem nebo člo­vě­kem něco dělat, je zdů­raz­ně­no ikon­kou vykřič­ní­ku, kte­rá se obje­ví vle­vo dole nad ikon­ka­mi zdra­ví. Chlápka udeř­te vší silou pál­kou (je tře­ba podr­žet tla­čít­ko střel­by, dokud vodo­rov­ný uka­za­tel nedo­je­de na maxi­mum). Nezapomeňte ho obrat o pis­to­li pro pří­pad, že se na vás vysy­pou jeho par­ťá­ci z baru. Jelikož máte jen dvě láhve a auta jsou tři, jed­no z nich musí­te roz­mlá­tit pál­kou, dokud vám titu­lek neo­zná­mí, že je auto dosta­teč­ně poško­ze­no. Pak se posta­rej­te o zby­lá auta. Že jste úkol spl­ni­li, pozná­te, když vám hra ozná­mí, abys­te se vrá­ti­li k Salierimu. Na dvor­ku si všim­ně­te gará­že. Když ote­vře­te dře­vě­ná vra­ta, uvnitř najde­te vůz Falconer, kte­rý může­te pou­žít pro návrat. Falconer vám tak při­bu­de do výba­vy.

 1. Běžná ruti­na - Salieri Bar

Jděte za Pauliem a Samem doza­du na dvůr. Nyní vra­ty ze dvo­ra ven, jako­by smě­rem na sil­ni­ci a pak po želez­ných scho­dech vle­vo naho­ru. Uvnitř vyhle­dej­te Vinceza, kte­rý vám dá zbraň. Pak se vrať­te na dvůr a pro­mluv­te si s mecha­ni­kem Ralphem. Následujte ho k autu, kde vám uká­že, jak se do něj dostat bez klí­čů. Přistupte k před­ním dve­řím a drž­te klá­ve­su „Action“, dokud zámek neo­demkne­te. Nastupte do auta, a spo­leč­ně vyjeď­te na objížď­ku měs­ta.

 1. Běžná ruti­na - Po brie­fin­gu

Nejprve vás čeká Oriental Beer na Central Island (obrá­zek), pak Pompeii Bar na Hoboken. Třetí zastáv­kou je Clarkův motel za měs­tem. Takže z Hoboken naho­ru a po pra­vém okra­ji New Ark ven z měs­ta, čímž se dosta­ne­te mimo mapu.

 1. Běžná ruti­na - Clarkův motel

Jděte doza­du za dům po jeho levé stra­ně, pozor na psa. Tady tla­čít­kem pro výskok vylez­te na dře­vě­nou ram­pu s bed­na­mi a po bed­nách vyšpl­hej­te naho­ru na tera­su. Dveřmi se dosta­ne­te do domu. Vpravo za dveř­mi sedí na WC gan­gs­ter. Toho zabí­jet mož­ná nemu­sí­te, ale pak vás pře­kva­pí ze zadu. Pokud jej zastře­lí­te, při­běh­nou sem obvykle z pří­ze­mí dal­ší pro­tiv­ní­ci. V poko­ji napro­ti dve­řím na tera­su leží na poste­li Thompson.

Na kon­ci pra­vé chod­bič­ky před scho­dy je pokoj, kde v kou­pel­ně nalez­ne­te lékár­nič­ku. Klávesou „Action“ si tak ošet­ří­te pří­pad­né rány. Dole vás čeká něko­lik chláp­ků, pro zpes­t­ře­ní hry zkus­te stře­lit na lah­ve nad barem. Sam leží v míst­nos­ti, odkud se na vás vyří­til sva­lo­vec v tíl­ku.

 1. Běžná ruti­na - Sejmi ho!

Jednoduše se snaž­te zablo­ko­vat ces­tu ujíž­dě­jí­cí­mu vozu a řidi­če zlik­vi­duj­te. V tune­lu to jede cel­kem poma­lu, tak­že tam je šan­ce jej dostat.

 1. Fairplay - Salieri Bar

Vyjděte ven na dvůr a pro­mluv­te si s Ralphem, kte­rý opra­vu­je auto v gará­ži. Ten vás sezná­mí s podrob­nost­mi a nau­čí dostat se do dal­ší­ho vozu, Schubert Six.

 1. Fairplay - Město

Opět se vydá­te za měs­to, ten­to­krát však výpa­dov­kou na opač­ném kon­ci. Tou doje­de­te rov­nou k závo­diš­ti. Promluvte si s hlí­da­čem a odjeď­te s ním ke gará­žím, kde je scho­ván závod­ní vůz Carrozella. Místo pozná­te pod­le čer­ve­né­ho kříž­ku na rada­ru.

 1. Fairplay - Závodní okruh

Se závod­ním vozem se vrať­te do měs­ta a zamiř­te pod Giuliano Bridge. Zde je na mapě vyzna­čen Bertonův auto­ser­vis. Až pře­je­de­te most, může­te si ces­tu zkrá­tit po levém chod­ní­ku, kte­rý vede nazpět na sil­ni­ci pod mos­tem. Tady bych pozna­me­nal, že Lucas má ved­le vcho­du lékár­nič­ku, kte­rou lze vždy pou­žít.

 1. Fairplay - Lucas Bertone

Nyní opět na závo­diš­tě vrá­tit vůz do gará­že. Ten je ale tro­chu poško­zen na moto­ru, tak­že už tolik netáh­ne. Přesto by vám nemě­lo dělat potí­že jej na mís­to dopra­vit včas. Pak se vrať­te k Salierimu.

 1. Fairplay

Nastalo něco, čeho jsem se bál a co se dalo čekat. Musíte zasko­čit zra­ně­né­ho řidi­če. Beztak v tom má prs­ty Morello. Takže hurá opět na závo­diš­tě. Dostáváte se na začá­tek asi nejdis­ku­to­va­něj­ší čás­ti z celé hry, do kte­ré je kaž­dý hráč vržen bez varo­vá­ní. Samozřejmě, že kdy­by byl závod tak leh­ký, jako honič­ky v autech po měs­tě, nikdo by patr­ně nepro­tes­to­val. Těžko sou­dit, do jaké míry je cho­vá­ní vozi­del sku­teč­né. Každopádně jeden roz­díl pozna­li všich­ni. Když jste Lucasu Bertonovi vez­li Carrozellu k úpra­vě, cho­va­la se na sil­ni­ci vel­mi kul­ti­vo­va­ně. Byla dob­ře ovla­da­tel­ná a více­mé­ně „drže­la sto­pu“. Asi pro­to bylo potře­ba ten­to vůz vyřa­dit ze závo­du, neboť by ostat­ní závod­ní vozy nemě­ly se svý­mi namyd­le­ný­mi pne­u­ma­ti­ka­mi nejmen­ší šan­ci. A nebo se celý závod ode­hrá­vá na ledo­vé drá­ze? Tak či onak, úspěš­né dokon­če­ní závo­du stá­lo vět­ši­nu hrá­čů mno­ho ner­vů, někdy i něja­ký ten hard­ware. Zkrátka tahle kapi­to­la pro vět­ši­nu z nás neby­la asi tak úpl­ně fair, jak se dle titul­ku tvá­ří.
Předně je nut­né pře­de­slat, že váš auto­mo­bil je vel­mi rych­lý a ačko­liv stej­ný typ vozu mají ješ­tě někte­ří závod­ní­ci, zdá se, že ten váš má o něja­ké­ho toho koně navíc. Toho lze tedy vyu­žít pře­de­vším v cílo­vé rovin­ce, kde může­te sní­žit náskok sou­pe­řů nebo dokon­ce je pře­de­hnat. Před zatáč­ka­mi dopo­ru­ču­ji zpo­ma­lit na bez­peč­nou rych­lost (asi 70 m/h) k její­mu pro­je­tí a v půli zase při­dá­vat. Nakonec i ostat­ní závod­ní­ci neris­ku­jí a nevjíž­dí do zatá­ček na plný plyn. Zdržení způ­so­be­né sní­že­ním rych­los­ti je roz­hod­ně men­ší, než vybí­rá­ní hodin. Někdo radí vytla­čo­vat sou­pe­ře z dráhy, ale to je pod­le mne cel­kem sáz­ka do lote­rie a je vět­ší šan­ce, že se vám váš úmy­sl spí­še vymstí. Ušetřit se dá stři­há­ním si to přes rohy, pře­de­vším pak v šika­ně, kte­rou lze snad­no pro­jet rov­ně a prak­tic­ky bez násled­ků, což ostat­ní závod­ní­ci ale nezkou­ší. Ovšem ze vše­ho nej­dů­le­ži­těj­ší je mít štěs­tí. Osobně jsem jej nako­nec měl a to dokon­ce tako­vé, že hned za prv­ní zatáč­kou jsem se dostal do vede­ní a to si po celý závod s pře­hle­dem udr­žel. Byly to ovšem vel­ké ner­vy, neboť kaž­dý malič­ký hrbo­lek vás může kata­pul­to­vat z dráhy, kaž­dé nevhod­né zabrž­dě­ní vámi zato­čí v hodi­nách a dob­rá pozi­ce je ta tam. Takže hod­ně štěs­tí i vám.

 1. Fairplay - vítěz­ství

Okamžiky slá­vy a dojem­ných obje­tí. Díky vám hod­ně lidi­ček při­šlo k pěk­né­mu balí­ku peněz, včet­ně Lucase Bertoneho. Zajeďte za ním do jeho auto­ser­vi­su. Svůj vděk vám vyjá­d­ří po svém, když vás nau­čí dostat se do luxus­ní­ho kab­ri­o­le­tu jmé­nem Lassiter a ješ­tě při­dá tip, kde se dá lehce ukrást. Skočte si tedy pro něj a odvez­te si jej na svůj vozo­vý park.

 1. Sára

Na chví­li se zhos­tí­te role ochrán­ce slab­ších a něž­něj­ších postav ve hře, když bude­te dopro­vá­zet Luigiho dce­ru Sáru poz­dě večer domů. Při sou­bo­ji si pomoz­te boxe­rem, z útoč­ní­ků pak může­te vymlá­tit nůž či base­ballo­vou pál­ku. Až nepřá­te­le zne­škod­ní­te, vrať­te se k Sáře a pro­mluv­te s ní. Měla by vás dovést k sobě domů.

 1. Radši si zvy­kej - Salieri Bar

Nejprve si skoč­te pro nádo­bíč­ko k Vincenzovi, pak si zvol­te něja­ký rych­lý vůz a vyraz­te za infor­má­to­rem.

 1. Radši si zvy­kej - Město

Informátor sto­jí na náměs­tí v čás­ti China City, kte­rá bylo dosud nepří­stup­ná. Popovídejte si s ním a popo­jeď­te autem na mís­to, kde má gang cen­t­rum. Při kon­fron­ta­ci s pro­tiv­ní­ky pou­ží­vej­te jen pál­ku, dokud na vás sami nevy­ta­sí zbra­ně.

 1. Radši si zvy­kej - Autoservis

Vykopněte čer­ve­ná ple­cho­vá vra­ta a jdě­te doza­du na dvůr. Tam se střet­ne­te s dvo­ji­cí pober­tů. Dál vás čeká jiná tro­ji­ce. Až je zlik­vi­du­je­te, pokra­čuj­te podél zdi k chláp­ko­vi, kte­rý vám podě­ku­je za záchra­nu. Vpředu si všim­ně­te želez­né­ho scho­diš­tě. Vyjděte naho­ru a na kon­ci láv­ky seskoč­te na zem. Tam čeka­jí dal­ší potí­žis­té, ten­to­krát již se zbra­ně­mi. Je čas, aby pro­mlu­vi­ly vaše rych­lé kol­ty. Jedinou ces­tou se dosta­ne­te k sil­ni­ci, dva z gan­gu však unik­nou ve voze.

 1. Radši si zvy­kej - Honička

Zde sta­čí sle­do­vat ujíž­dě­jí­cí auto a během jízdy do něj stří­let, sna­žit se ho vytla­čit ze sil­ni­ce a jiný­mi mafi­án­ský­mi prak­ti­ka­mi se sna­žit auto vyřa­dit. Až uvi­dí­te, že auto zasta­vi­lo, sta­čí kně­mu při­jít a otevřít dve­ře. Pak násle­du­je fil­me­ček.

 1. Coura - Rozhovor s Frankem, Hotel Corleone

Jeďte k hote­lu Corleone a vstup­te hlav­ním vcho­dem dovnitř. Recepčního se zeptej­te na ředi­te­le. Dozvíte se, že sedí v hote­lo­vé restau­ra­ci a má bílý oblek. Pokud se zeptá­te na dív­ku z foto­gra­fie, nedo­sta­ne­te z něj nic. Budete jí tedy muset nalézt sami. Vyjděte po hlav­ním scho­diš­ti do dru­hé­ho pat­ra, před výta­hem zatoč­te dopra­va do chod­by, na ní opět dopra­va a prv­ní dve­ře vle­vo (za rohem s kyt­kou) jsou ty pra­vé. Pak sejdě­te dolů k recep­ci.
Tady se naský­tá něko­lik mož­nos­tí, kde začít střel­bu. Ředitel sedí vza­du za recep­cí, nicmé­ně sta­čí, když se posta­ví­te pod hlav­ní scho­diš­tě tak, abys­te vidě­li recepč­ní­ho a byli ukry­ti před ostat­ní­mi. Toho odstraň­te a pak všech­ny dal­ší, co při­běh­nou. Pak si skoč­te do recep­ce pro klíč od ředi­te­lo­vy kan­ce­lá­ře, jenž visí v míst­nos­ti za pul­tem a pří­pad­ně se ošet­ře­te u lékár­nič­ky. Vedle těla recepč­ní­ho by měla ležet zkrá­ce­ná bro­kov­ni­ce. Teď je tře­ba zajít za ředi­te­lem, kte­rý během pře­střel­ky ute­kl do své kan­ce­lá­ře, tedy pokud jste jej vy nebo někdo z pro­tiv­ní­ků neza­sáh­li. Nejklidnější ces­tou se zdá být nou­zo­vé scho­diš­tě hote­lu. Od recep­ce jdě­te kolem hlav­ní­ho scho­diš­tě do dvo­ji­tých pro­skle­ných dve­ří a chod­bou dole­va. Jediné dve­ře vle­vo u kon­ce chod­by vedou na kovo­vé scho­diš­tě. Vyjděte jej až naho­ru. Vstupte dveř­mi na chod­bu a dej­te se dopra­va. Proběhněte kolem hlav­ní­ho scho­diš­tě na pro­těj­ší stra­nu do dvo­ji­tých dve­ří, kde prv­ní dve­ře vle­vo vedou do ředi­te­lo­vy pra­cov­ny (je na nich cedul­ka Director. Zneškodněte ochran­ku i ředi­te­le. Ze sto­lu si vez­mě­te doku­men­ty, Tommy pak sám při­pev­ní ke sto­lu nálož. Vyběhněte ze dve­ří ven a rov­ně do chod­by smě­rem k oknu.
Ještě krat­ší vari­an­tou je, po nale­ze­ní dív­ky, vyjít naho­ru k ředi­te­lo­vě kan­ce­lá­ři, stře­lit u hlav­ní­ho scho­diš­tě sedí­cí­ho pis­tol­ní­ka a pak čekat, až sem ředi­tel v pani­ce doběh­ne. Dveře vám tak ote­vře sám. Potom už se jen musí­te ubrá­nit pře­si­le, kte­rá sem brzy vtrh­ne. Nevýhodou je, že tak­to nebu­de­te mít pří­liš mno­ho stře­li­va.

 1. Coura - Střechy

Utíkejte podél pra­vé­ho okra­je stře­chy a asi v její dru­hé tře­ti­ně zahně­te vpra­vo na požár­ní scho­diš­tě. Odspoda se sem budou hrnout poli­cis­té. Můžete je postup­ně likvi­do­vat a při­jít tak k muni­ci, nebo rych­le utí­kat naho­ru. Až bude­te naho­ře, zahně­te dopra­va a po ocho­zu kolem domu doběh­ně­te do mod­rých dve­ří s cedul­kou záka­zu vstu­pu. Až vyjde­te dal­ší­mi dveř­mi ven, vyskoč­te na levou řím­su, pak na řím­su k ní pra­vo­úhle při­lehlou. Utíkejte na pra­vý konec stře­chy, vylez­te na řím­su, po ní se roze­běh­ně­te a pře­skoč­te na dru­hý dům. Přeběhněte stře­chu na pro­těj­ší okraj, upro­střed jsou sudy a sada komí­nů, za kte­rý­mi se může­te krýt.
V pra­vém před­ním rohu stře­chy vyšpl­hej­te na řím­su a sejdě­te po pří­střeš­cích, kte­ré tvo­ří jakési scho­dy. Pak na levý del­ší okraj stře­chy, kde před komí­ny po podob­ných „scho­dech“ sejde­te na dal­ší stře­chu. Kolem žlu­tých sudů do pra­vé­ho před­ní­ho rohu a po scho­dech dolů. Tady vás pře­kva­pí poli­cis­té. Utíkejte na pro­těj­ší konec stře­chy smě­rem k mod­rým dve­řím, zde vyběh­ně­te po šik­mé stříš­ce, pak na stře­chu dal­ší­ho domu. V polo­vi­ně levé stra­ny je dře­vě­né leše­ní. Vyjděte jej naho­ru a dojdě­te ke zde polo­že­né­mu žeb­ří­ku.

 1. Kněz - Překvapení

Sejděte scho­dy a před dal­ší­mi si všim­ně­te lékár­nič­ky na zdi. Sejděte do pří­ze­mí. Čeká vás dal­ší pře­střel­ka. Postupujte dopře­du, pozor na chla­pí­ky s bro­kov­ni­ce­mi u vcho­du.

 1. Kněz - Útěk

Po videu s kně­zem se oci­tá­te před kos­te­lem. Policie má poplach a hle­dá vás. Využijte všech mož­ných postu­pů k její­mu zma­te­ní, abys­te se živí dosta­li zpět k Salierimu. Jako nej­jed­no­duš­ší je scho­vat se u stě­ny kos­te­la a počkat než vás poli­cie pře­sta­ne hle­dat.

 1. Výlet do pří­ro­dy

Zajděte za Ralphem, má pro vás rych­lý road­ster. Vezměte si jej a jeď­te za Pauliem do skla­diš­tě na kon­ci měs­ta nad Hoboken.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Farma

Běžte po ces­tě až na úpl­ný konec, kde nara­zí­te na dva dom­ky, před nimiž sto­jí nákla­ďák. Přistupte k němu. Po pře­střel­ce se vrať­te kou­sek nazpá­tek a vlez­te do vel­ké stodo­ly napra­vo. V pro­střed­ní míst­nos­ti se pro­stří­lej­te ke scho­dům do pat­ra, je před nimi lékár­nič­ka a naho­ře ješ­tě něko­lik pro­tiv­ní­ků. Pak se vrať­te k Pauliemu, pro­mluv­te si s ním a spo­leč­ně se vrať­te pro Sama.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Záchrana Sama

Dojdete k vel­ké sto­do­le, kde Paulie najde páči­dlo a jím ote­vře pro­těj­ší sto­do­lu. Na dru­hém pat­ře je lékár­nič­ka, na tře­tím Sam. Až se posta­rá­te o poli­cis­ty, kte­ří sem dora­zí krát­ce po odcho­du Paulieho, sejdě­te dolů, kde Paulie už čeká.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Návrat

Oddechovka, tro­chu podob­ná Soldier of Fortune 2. Přijíždějící auto­mo­bi­ly musí­te zasta­vit tak, že zasáh­ne­te řidi­če, popří­pa­dě může­te roz­stří­let celé auto.

 1. Výlet do pří­ro­dy - Skladiště

Teď máte na výběr, zda jet rov­nou za Salierim, nebo se sta­ví­te u Lucase Bertoneho. Ten má pro vás urči­tě něco pěk­né­ho, tak proč ho nena­vští­vit. Lucas potře­bu­je varo­vat kama­rá­da před razií, tak­že rych­le do Hoboken. Tady zabou­chej­te na osvět­le­né vcho­do­vé dve­ře a pak zpát­ky k Lucasovi. Ten vám na oplát­ku uká­že, jak otevřít vůz moder­ních tva­rů jmé­nem Ulver a kde jej zís­kat. Teď už sta­čí si pro něj zajet a s ním se vrá­tit k Salierimu.

 1. Omerta - Salieri Bar

Tradičně si vyzved­ně­te u Vincenza zbra­ně a Ralph vám uká­že nové auto. V této misi je tře­ba něja­ké rych­lé. Ostatně, kdy není, že?

 1. Omerta - Město

Nejprve se musí­te vydat za infor­má­to­ry, kte­ří by měli o Frankovi něco vědět. Biff z Čínské čtvr­ti sice neví nic, ale dopo­ru­čí vám Tonyho z Central Island. Ani ten Frankův úkryt nezná, ale Joe pod Giulianovým mos­tem urči­tě něco ví. Bohužel moc sdíl­ný není, pomož­te mu si vzpo­me­nout pár úde­ry pěs­tí. Jeďte pak do Oak Alley. Tady uvi­dí­te Franka nastu­po­vat do poli­cej­ní­ho vozu. Sledujte ho. Na mapě se vozi­dlo nezob­ra­zu­je, ale na rada­ru je jako del­ší bílá čár­ka. Pojedete na hor­ní výpa­dov­ku z měs­ta, jako kdy­si ke Clarkovu mote­lu, ale dří­ve auto zah­ne vle­vo na letiš­tě.

 1. Omerta - Letiště

Prostřílejte se skrz hlav­ní vchod, pří­pad­ně se ošet­ře­te u lékár­nič­ky vle­vo. Pak násle­duj­te Franka na letiš­tě. Až dojde­te k prv­ní­mu leta­dlu, při­je­de nákla­ďák. Je dob­ré jej vyu­žít a jet skrz han­gár No.1, kde vás čeka­jí dal­ší detek­ti­vo­vé. Projeďte han­gá­rem a dej­te se za pro­těj­ší budo­vy. Na rada­ru bys­te měli vidět čer­ve­né čár­ky poli­cej­ních aut. Tam sto­jí dal­ší detek­ti­vo­vé s Frankem. Až je zlik­vi­du­je­te, jdě­te k Frankovi.

 1. Omerta - Frank

Od Franka se otoč­te tak, abys­te vidě­li vzdu­cho­loď. V budo­vě ve tva­ru T vle­vo před vámi je Frankova man­žel­ka s dce­rou. U vcho­du vás už čeka­jí detek­ti­vo­vé. Uvnitř zastřel­te muže v tele­fon­ní bud­ce a pro­mluv­te si s Frankovou man­žel­kou. Na stě­ně za dce­rou je lékár­nič­ka. Dojděte pro Franka. Po šťast­ném shle­dá­ní s rodi­nou vám Frank vydá infor­ma­ci o kni­hách za leten­ky. Ty leží na recepč­ním sto­le v pří­stu­po­vé hale. Vraťte se pro ně a dones­te je Frankovi, kte­rý teď čeká před budo­vou na opač­né stra­ně.

 1. Omerta - Milosrdný sku­tek

V ban­ce na Down Town si vyzved­ně­te kni­hy. Než je poje­de­te vrá­tit Salierimu, stav­te se u Lucase, má na vás jed­nu prosbič­ku. Až Stanovi vyří­dí­te osob­ní vzkaz, Lucas vás nau­čí kde a jak sehnat vůz fil­mo­vých hvězd, Thor 810. Ve svém novém voze se pak vrať­te k Salierimu.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti

U Vincenza si vyzved­ně­te nářa­dí a stav­te se pro Salvatora na Hoboken. Spolu pak jeď­te k vile na Oak Hill. Zastavíte u zad­ní bran­ky. Ta je zamče­ná, tak­že požá­dej­te Salvatora o ote­vře­ní.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Vila

Zahradu lze pro­jít bez zpo­zo­ro­vá­ní až ke scho­diš­ti. Držte se při­kr­če­ni u živých plo­tů a pozo­ruj­te hlí­da­če. Otočte se vle­vo a pokra­čuj­te tím­to smě­rem až kso­še, prav­dě­po­dob­ně uvi­dí­te blí­ží­cí­ho se hlí­da­če, scho­vej­te se tedy u sochy a počkej­te než kvám člen ochran­ky při­jde. Jakmile se mu dosta­ne­te za záda nevá­hej­te a pou­žij­te na něj base­ballo­vou pál­ku a seber­te klíč. Pak pokra­čuj­te stá­le po levé stra­ně zahra­dy, pro­jdě­te bez povšim­nu­tí kolem dvou poví­da­jí­cích si stráž­ců a jdě­te až kpo­stra­ním dve­řím, kte­ré ote­vře­te.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Sejf

Po scho­dech se dosta­ne­te do prv­ní­ho pat­ra, jdě­te dál chod­bou a na jejím kon­ci zatoč­te vle­vo. Vstupte do dve­ří pro­ti vám na kon­ci chod­bič­ky. V levém zad­ním rohu míst­nos­ti je sejf. Klávesou „Action“ spus­tí­te video sek­ven­ci.

 1. Návštěva lep­ší spo­leč­nos­ti - Útěk

Ze sej­fu vez­mě­te doku­men­ty a jdě­te do čás­ti chod­by, kde jste před­tím zatá­če­li vle­vo. Tady počkej­te až Pan rad­ní dojde do své­ho poko­je a stá­že ode­jdou zha­ly, kte­rá je vprv­ním pat­ře, pak může­te opět pokra­čo­vat stej­nou ces­tou zpět. Sejděte po scho­diš­ti, vyjdě­te boč­ní­mi dveř­mi a po stra­ně zahra­dy se sna­že nespat­ře­ni dostat zpět kbran­ce, kte­rou jste sem při­šli. Pak sta­čí jen dovézt Salvatora, kam potře­bu­je a sebe k Salierimu.

 1. Skvělý obchod ! - Parkoviště

Vyjděte gará­že­mi až naho­ru. Můžete jít ces­tou, kudy jez­dí auta, nebo postran­ním scho­diš­těm. Vzadu čeka­jí paše­rá­ci. Po napa­de­ní postup­ně vyčis­tě­te garáž od nepřá­tel až do pří­ze­mí. Střílejte do sudů, pomo­hou při likvi­da­ci. V oplo­ce­ném pro­sto­ru na před­po­sled­ním pat­ře je lékár­nič­ka, dal­ší je pak v pří­ze­mí na zdi vpra­vo od vjez­du. Až bude ces­ta vol­ná, dojdě­te naho­ru pro nákla­ďák s bed­na­mi a vyjeď­te z gará­ží ven.

 1. Skvělý obchod ! - Honička

Nyní by vás měla čekat honič­ka se tře­mi vozy. Kdo má chuť, nechť jde do toho. Já osob­ně zvo­lil tak­ti­ku likvi­da­ce zby­lých gan­gs­te­rů pří­mo na par­ko­viš­ti vle­vo od vjez­du do gará­ží. Možná se vám do pře­střel­ky při­ple­te pochůz­kář, ale při tro­še štěs­tí stih­ne­te pro­tiv­ní­ky zlik­vi­do­vat ješ­tě dřív, než sem poli­cis­ta dora­zí. Pak rych­le scho­vej­te zbraň, nastup­te do nákla­ďá­ku a v kli­du odvez­te náklad do skla­diš­tě na Hoboken.

 1. Dobrou chuť ! - Pepe’s Restaurant

Ujměte se říze­ní a zavez­te Salieriho do restau­ra­ce. Až do restau­ra­ce vtrh­nou gan­gs­te­ři, otoč­te se čelem vzad a zmiz­te zad­ním výcho­dem. V chod­bič­ce je pří­pad­ně lékár­nič­ka. Vyjděte šedi­vý­mi dveř­mi vpra­vo na dvůr a pak dopře­du ulič­kou mezi domy. Tady zlik­vi­duj­te ban­di­tu s Tompsonem a s ním pak napad­ně­te střel­ce před hlav­ním vcho­dem do restau­ra­ce.

 1. Dobrou chuť ! - Po úto­ku, Carlo

Doplňte si muni­ci a jeď­te navští­vit nemoc­né­ho Carla. Vykopněte dve­ře od jeho bytu. Carlo vysko­čí oknem na scho­diš­tě a scho­vá se za bouda­mi na dvor­ku. Eliminujte jej i jeho kum­pá­ny.

 1. Všechno nej­lep­ší ! - Vincenzova díl­na, Město

Nechte si od Ralpha před­vést nový pří­růs­tek do auto­mo­bi­lo­vé rodi­ny, Crusader, a rov­nou s ním vyjeď­te na výlet k pobře­ží. Auto nech­te na par­ko­viš­ti a sejdě­te scho­dy do pří­sta­vu. Za tele­fon­ní budou vle­vo si všim­ně­te ote­vře­ných dve­ří do domu. Jděte dovnitř, do dve­ří vpra­vo a po scho­dech dolů. V šat­ně se pře­vlék­ně­te do námoř­nic­ké uni­for­my a jdě­te na par­ník.

 1. Všechno nej­lep­ší ! - Večírek

Vyjděte scho­dy před vámi a pokra­čuj­te dále až k samot­né zádi lodi. Když půjde­te vpra­vo, mine­te dvě dámy, jed­na je v bílém, dru­há v čer­ve­ním. Za nimi zatoč­te dole­va a pro­střed­ní ulič­kou dopra­va na záď. Na kon­ci ulič­ky zaboč­te k levé­mu scho­diš­ti. Když se oto­čí­te nazpá­tek, uvi­dí­te dve­ře na zácho­dek, na nichž je cedul­ka (klíč u plav­čí­ka). Zkuste je otevřít.
Vraťte se k dámám a za nimi sejdě­te o patro níž. Poptejte se na klíč u sedí­cí­ho námoř­ní­ka, ten vás pošle za plav­čí­kem, což je muž v pru­ho­va­ném trič­ku. Plavčíka se zeptej­te dva­krát, než jej pře­svěd­čí­te, aby vám klíč půj­čil. Na oplát­ku po vás chce, abys­te záchod ukli­di­li.
Od sedí­cí­ho námoř­ní­ka jdě­te smě­rem zpát­ky ke scho­dům a pak dál až ke dve­řím na záchod. Uvnitř si vez­mě­te kbe­lík a vrať­te se na záchod s cedul­kou. Svinčík uvnitř ukliď­te a ze země pod polič­kou si vez­mě­te revol­ver. Klíč vrať­te plav­čí­ko­vi a jdě­te na hor­ní palu­bu. Když zvo­lí­te scho­dy u zácho­du, kde jste našli zbraň, vyjde­te u dve­ří, kde sto­jí těles­ná stráž.
Chvíli se pofla­kuj­te na této stra­ně, zane­dlou­ho hra sko­čí do fil­meč­ku. Až se tak sta­ne, jdě­te k pódiu a zastřel­te řeč­ní­ka. Potom utí­kej­te do nej­spod­něj­ší­ho pod­la­ží, kde čeká člun. Klávesou „Action“ ote­vře­te zábrad­lí odpluj­te.

 1. Bastard se štěs­tím - Salieri Bar

Jděte spo­leč­ně s Pauliem za Vincenzem pro zbra­ně a pak k Ralphovi. Ten vás sezná­mí s novým vozem Guardian Terraplane.

 1. Bastard se štěs­tím - Telefonní bud­ka

Jeďte na ozna­če­né mís­to na mapě. Tady vystup­te a z tele­fon­ní bud­ky zavo­lej­te do restau­ra­ce. Snažte se setřást pro­ná­sle­do­va­te­le, nebo zastav­te a pou­žij­te zbra­ně. Pak se vrať­te k Salierimu.

 1. Bastard se štěs­tím - Vincenzo, Ohňostroj

Vezměte si nálož a jeď­te do Oakwood. Na vyzna­če­ném mís­tě sto­jí zele­ný kab­ri­o­let. Počkejte, až body­gu­ard na chod­ní­ku dokou­ří a vrá­tí se do domu, umís­tě­te pod auto nálož a vrať­te se do své­ho vozu.

 1. Bastard se štěs­tím - Rainbow Garden, Útěk

Opět ve dvo­ji­ci a opět se sta­la chy­ba. Až setře­se­te dotěr­ný vůz pro­tiv­ní­ků, vrať­te se k Salierimu.

 1. Bastard se štěs­tím - Železniční pře­jezd

Ani ostat­ní z vaší sku­pi­ny nema­jí štěs­tí. Sledujte Sergia, ale roz­hod­ně mu neblo­kuj­te ces­tu. Nechte se dovézt až do pří­sta­vu na Works Quarter.

 1. Bastard se štěs­tím - Přístav

Pokud jste při pře­střel­ce u vjez­du do pří­sta­vu ztra­ti­li hod­ně zdra­ví, dej­te se za vjez­dem dopra­va ke kole­jím. Stojí zde cih­lo­vý dům, na jehož levé stě­ně visí lékár­nič­ka. Sergio se scho­val do skla­du v pra­vé zad­ní čás­ti pří­sta­vu. Venku před vra­ty skla­du sto­jí jeho mod­rý vůz, kte­rý jste sle­do­va­li. Celkem dopo­ru­ču­ji u vjez­du do pří­sta­vu nastou­pit do nákla­ďá­ku a po pra­vé stra­ně pří­sta­vu sle­do­vat kole­je až doje­de­te ke dvě­ma vagó­nům s cis­ter­na­mi.

Všimněte si, že do dve­ří skla­du, kde sto­jí Sergiův vůz, vedou kole­je. Přehoďte výhyb­ku u cis­te­ren a odstraň­te klín z pod kola prv­ní cis­ter­ny. Pozor na ostře­lo­va­če na jeřá­bech a chláp­ky se samo­pa­ly mezi hro­ma­da­mi prken. Dojděte k cis­ter­ně, ze kte­ré nyní vyté­ká hoř­la­vi­na.

 1. Bastard se štěs­tím - Sergio

Vlezte do pro­lo­me­né­ho skla­du a koneč­ně zlik­vi­duj­te Sergia. Nemáte-li dosta­tek zdra­ví, najde­te jed­nu lékár­nu v míst­nůst­ce s kam­ny za Sergiem. Další lékár­na je v šat­ně v budo­vě vle­vo od cis­te­ren. Pak si vez­mě­te nákla­ďák a co nej­rych­le­ji zmiz­te z pří­sta­vu skrz hlav­ní vjezd, neboť se sem z pro­těj­ší levé stra­ny pří­sta­vu (pro­ti­leh­lá stra­na k cis­ter­nám) hrne dal­ší tlu­pa. Případně je zlik­vi­duj­te a vyjdě­te tou­to bra­nou na sil­ni­ci, kde sto­jí jejich vůz.

 1. Bastard se štěs­tím - Návrat do baru

Cestu si pro­dluž­te zajížď­kou k Lucasovi, má na vás dal­ší nalé­ha­vou prosbu. Je tře­ba dopra­vit postře­le­né­ho kama­rá­da z Čínské čtvr­ti k dok­to­ro­vi. Budete tedy potře­bo­vat rych­lý vůz. Pokud jste sem při­je­li nákla­ďá­kem, kou­sek od auto­ser­vi­su vždyc­ky zasta­ví něja­ký oso­bák. Po spl­ně­ní úko­lu se vrať­te k Lucasovi pro tip na pěk­ný spor­ťák jmé­nem Bruno. S jeho kra­de­ním ale počkej­te, až bude hlí­dač zády k vám. A teď už koneč­ně k Salierimu.

 1. Smetánka - Salieri Bar, Město, Hon

Vincenzo vás vyba­ví „Tomíkama“ a vy si pak vyber­te rych­lé­ho čtyřd­ve­řá­ka. Dojeďte k diva­dlu, kde Morello star­ší prá­vě nastu­pu­je do své­ho vozu. Sledujte jej, až na letiš­tě. Tam utí­kej­te na leta­dlo­vou dráhu, kde poma­lu rolu­je Morellovo leta­dlo. Až zastře­lí­te dva gan­gs­te­ry, na dráhu v autě dora­zí Paulie a Sam. Utíkejte k autu a nastup­te. Thompsonem roz­stří­lej­te oba moto­ry, až kles­ne vodo­rov­ný slou­pec, udá­va­jí­cí poško­ze­ní leta­dla, na mini­mum.

Nastupte do auta a jeď­te po drá­ze zpát­ky ke vstup­ní hale. Nyní může­te buď pokra­čo­vat dál po drá­ze až k mís­tu, kde drá­ha sko­ro kon­čí. Tady, za vstup­ní budo­vou, zatoč­te vle­vo na chod­ník, po kte­rém se dosta­ne­te před výjezd z letiš­tě. Nebo je tu mož­nost vrá­tit se Morellovou stří­br­nou limu­zí­nou, kte­rá sto­jí v prv­ním han­gá­ru, odkud star­to­va­lo leta­dlo. Po návra­tu vám ten­to vůz při­bu­de do výba­vy. Vraťte se tedy k Salierimu, zde vyhoď­te par­ťá­ky a zaskoč­te opět za Lucasem.

 1. Smetánka - Zpátky do baru

Lucas se potře­bu­je zba­vit jed­no­ho hod­ně hle­da­né­ho auta. Auto musí­te dovézt k úte­sům za Oakwood a sho­dit do moře. Přestože se tak­to stá­vá­te hle­da­nou oso­bou, máte vel­kou šan­ci, že poli­cii na ces­tě nepo­tká­te. Pokud ano, dopo­ru­ču­ji tuto část nahrát zno­va. Kdo se s nimi má honit, když při novém nahrá­ní o ně tře­ba ani neza­va­dí­te. Dojeďte ke sva­žu­jí­cí­mu se okra­ji, vypně­te motor podrž­te brz­du, hoď­te tam neutrál a vystup­te. Vůz pak sám sje­de do moře. Není na ško­du se před sho­ze­ním pře­svěd­čit, že auto sku­teč­ně spad­ne do hlu­bin a ne na něja­kou ská­lu vyku­ku­jí­cí z vody, jak se mi pár­krát sta­lo 🙂 Na zpá­teč­ní ces­tě buď něko­ho ober­te o vozi­dlo, nebo se pro­jdě­te k vilo­vé čtvr­ti, kde vždyc­ky něja­ký ten vůz sto­jí a vrať­te se k Lucasovi. Teď si ješ­tě vyzved­nout exklu­ziv­ní vůz Celeste a může­te se s ním vrá­tit k Salierimu. Při dobý­vá­ní se do auta pozor, maji­tel, kte­rý brzy vyjde z baru, bude na vás stří­let a při­běh­ne asi i pochůz­kář. Rychlejší tedy je počkat, až maji­tel nased­ne do auta a nastar­tu­je. Pak jej vytáh­ně­te ven a než začne stří­let, pokus­te se ujet.

 1. Volební kam­paň - Salieri Bar, Město

U Vincenza si vyzved­ně­te puš­ku s opti­kou, Ralph vám před­sta­ví Wright, čer­ve­né kupé. Zastavte u věz­ni­ce a jdě­te do postran­ní ulič­ky po levé stra­ně věz­ni­ce. Vlezte do kaná­lu.

 1. Volební kam­paň - Stará věz­ni­ce

Až vyle­ze­te z kaná­lu, otoč­te se a jdě­te kolem budo­vy. Dovnitř vstup­te želez­ný­mi vra­ty. V hlav­ní chod­bě ote­vře­te mří­žo­vé dve­ře a vza­du vystou­pej­te po scho­diš­ti do prv­ní­ho pat­ra. Prostřílejte se na opač­ný konec a po dře­vě­ném ven­kov­ním scho­diš­ti vyjdě­te do dru­hé­ho pat­ra. Tady je tře­ba želez­né dve­ře vykop­nout. Opět pro­jdě­te na dru­hý konec a dále dveř­mi a chod­bou do dal­ší čás­ti budo­vy. U pro­ra­že­né zdi vle­vo visí lékár­nič­ka. Pak pokra­čuj­te chod­bou dopra­va až ke scho­diš­ti. To vyjdě­te až naho­ru a ces­tou likvi­duj­te veš­ke­rý odpor.

 1. Volební kam­paň - Vězeňská věž, Návrat do baru

Tam ote­vře­te oce­lo­vé dve­ře, vez­mě­te si ostře­lo­vač­ku, pomo­cí opti­ky zamiř­te na člo­vě­ka u řeč­nic­ké­ho pul­tu. Snažte se jej dostat na prv­ní ránu. Po jeho likvi­da­ci, sejdě­te scho­diš­tě až úpl­ně dolů. Dostanete se na dvůr se psy. Ty bude­te muset zastře­lit, nebo je zkus­te pro­běh­nout. U želez­ných vrat střel­te do zám­ku. Za vra­ty vpra­vo čeka­jí detek­ti­vo­vé. Buď ješ­tě než vyjde­te ven, odhoď­te všech­ny zbra­ně na zem a pak se klid­ně od jed­no­ho z nich nechej­te pro­hle­dat, nebo rov­nou utí­kej­te vle­vo a rych­le si najdě­te auto k útě­ku. Nakonec, na tu krát­kou ces­tu zpět k Salierimu nebu­de­te zbra­ně potře­bo­vat, tak proč se zby­teč­ně s někým honit, že ? 🙂

 1. Jen tak pro radost - Salieri Bar, Město

Klasické koleč­ko: Voncenzo a Ralph. Společně jeď­te na domlu­ve­né mís­to na Works Quarter. Tady vystup­te, násle­du­je krát­ké video. Po něm nastup­te s Pauliem do vozu a jeď­te k pří­sta­vu. Nejezděte k brá­ně, ale vyčkej­te u pří­jez­du, až z pří­sta­vu vyje­de náklad­ní vůz.

 1. Jen tak pro radost - Potřebujeme odvoz

Náklaďák sle­duj­te až k mís­tu na obráz­ku. V postran­ní uli­ci je totiž sklad, kde zaměst­nan­ci vylo­ží náklad, načež se prázd­ný vůz bude vra­cet spod­ní uli­cí. V ní mu tedy zablo­kuj­te ces­tu. Až zasta­ví, vyhoď­te řidi­če na uli­ci a chtěj­te po něm papí­ry. Dělá, že neví, oč jde, tak­že je z něj bude­te muset dostat silou. Není tře­ba ho zabí­jet, po pár úde­rech pěs­tí je hodí na zem. Seberte je, nastup­te do nákla­ďá­ku a jeď­te zpát­ky do pří­sta­vu, kam by vás bez papí­rů jinak nevpus­ti­li.

 1. Jen tak pro radost - Přístav

Od vjez­du jeď­te stá­le rov­ně hned do prv­ní ulič­ky mezi skla­dy. Vpravo mine­te pří­střeš­ky se žlu­tý­mi sudy s hoř­la­vi­nou, pak Spediční halu. V budo­vě napro­ti ní uvi­dí­te ote­vře­ná posled­ní vra­ta a pře­dá­ka, kte­rý hlí­dá bed­ny. Zacouvejte ke skla­du kol­mo na ram­pu a jdě­te k pře­dá­ko­vi. Ten vás pově­ří úko­lem donést bed­ny srov­na­né dole v ulič­ce do Spediční haly a půjde si odsko­čit. Až se kou­sek vzdá­lí, vyu­žij­te toho a nalož­te něko­lik beden do nákla­ďá­ku. Bedny seber­te klá­ve­sou „Action“ a na kor­bě nákla­ďá­ku je polož­te stej­nou klá­ve­sou. Než se pře­dák vrá­tí, může­te stih­nout nalo­žit tak 6 až 9 beden. Dál už je to cel­kem ris­kant­ní, neboť by vás mohl uvi­dět. Jděte tedy do ulič­ky napro­ti skla­du a požá­dej­te zde dva dis­ku­tu­jí­cí chláp­ky, aby vám pomoh­li pře­nést bed­ny dovnitř haly. Můžete jim pomo­ci. Bednu opět uchop­te klá­ve­sou „Action“, dojdě­te dovnitř na pale­ty a stej­nou klá­ve­sou ji zde polož­te. Sama se tak srov­ná. Nicméně sta­čí, když bude­te bed­ny nosit za vstup­ní vra­ta a házet je na zem, kole­go­vé je pak obvykle sebe­rou a done­sou na své mís­to. Až bude­te hoto­vi, při­běh­ne sem pře­dák a pře­kon­t­ro­lu­je situ­a­ci. Pak se vrá­tí naho­ru do skla­du. Jděte za ním a až bude stát uvnitř skla­du, pro­mluv­te s ním. Opět ode­jde a vy máte dost času na nalo­že­ní zby­lých beden (zají­ma­vé, že mu neva­di­ly již nalo­že­né bed­ny 🙂 Pak se s nimi roz­jeď­te k výjez­du.

 1. Jen tak pro radost - Past

Na brá­ně neče­kej­te a při­špen­dle­te pedál ply­nu k pod­la­ze. Nenechte se chy­tit, obvykle to zna­me­ná pro­stře­le­ní pne­u­ma­tik, v hor­ším pří­pa­dě nádr­že. Dojeďte na smlu­ve­né mís­to a pokud se vám nepo­da­ři­lo dotí­ra­jí­cí vozy setřást, při­prav­te se na střel­bu. O zeď je tu opře­ná bro­kov­ni­ce. Pak se vydej­te na opač­ný konec měs­ta do skla­du.

 1. Melouch - Paulieho byt, Na ces­tě do ban­ky, Prohlídka

Následujte Paulieho. Uděláte si výlet k ban­ce vláč­kem. Ve vla­ku může­te pro­ho­dit s Pauliem pár slov. Až bude­te vban­ce dopo­ru­ču­ji si poslech­ně­te roz­ho­vor muže u pře­páž­ky a poklad­ní­ka, je to dost pove­de­ný vtip. V ban­ce se dohod­ne­te na postu­pu, před ban­kou pak zís­ká­te infor­ma­ce, kde vzít auto a zbraň. Jděte zpát­ky k zastáv­ce.

 1. Melouch - Na náku­pech

Tady buď nastup­te do vla­ku smě­rem na Hoboken, nebo si opat­ře­te auto. Pokud poje­de­te vla­kem, hned na dal­ší zastáv­ce, Central Hoboken, vystup­te. Sejděte na uli­ci a dej­te se nazpá­tek. Půjdete pod kole­je­mi vla­ku, prů­cho­dem mezi domy, kde je po pra­vé stra­ně oplo­ce­ní a na kon­ci domu zahně­te dole­va. Dojdete ke staré­mu kinu Twister. Obejděte jej a z boku domu zabuš­te na kovo­vé dve­ře s okén­kem. Pojedete-li autem, vyu­žij­te zkrat­ky mezi Down Town a Hoboken, jíž je širo­ký pane­lo­vý chod­ník. Uvnitř si vyber­te zbraň dle libos­ti.

 1. Melouch - Lucas Bertone

Pokud jste již sehna­li něja­ký vůz, může­te jet rov­nou za Pauliem, ale Lucas vám urči­tě dopo­ru­čí něco extra. Jen za to chce malou služ­bič­ku, donést balí­ček své­mu kama­rá­do­vi Dickovi. Zastavte před mos­tem a seběh­ně­te scho­dy. Dick čeká scho­ván za pilí­řem. Pochopitelně, že se pře­dá­vá­ní neo­be­jde bez pře­střel­ky. Vraťte se k Lucasovi pro podrob­nos­ti ohled­ně auta. Pokud vám chy­bí dosta­tek zdra­ví, ošet­ře­te se u Lucasovy lékár­nič­ky. V Oakwood si vyzved­ně­te spor­ťák, nej­lé­pe asi zablo­ko­vá­ním ces­ty, řidi­če pak vyhoď­te na sil­ni­ci a než začne stří­let, zmiz­te. Můžete ho také sle­do­vat, dokud někde neza­sta­ví a pak vůz ode­mknout, což je ale del­ší. Pak koneč­ně za Pauliem. Před jeho domem zatrub­te a hurá do ban­ky vybrat pár účtů.

 1. Melouch - Bankovní lou­pež, Útěk

Uvnitř ban­ky utí­kej­te doza­du a vykop­ně­te dve­ře pod hodi­na­mi. Jděte dole­va a z poli­ce nale­vo od dve­ří si vez­mě­te klí­če. Pak vyjdě­te dveř­mi na chod­bu, po scho­dech o patro výš a na roz­ces­tí dole­va. První dve­ře vle­vo vedou k ředi­te­li. Klíče od sej­fu má vpra­vo ve skříň­ce před kni­hov­nou. Sejděte stej­né scho­diš­tě dolů a pokra­čuj­te po scho­dech až do sute­ré­nu. Projděte mří­žo­vý­mi dveř­mi pří­mo pro­ti scho­dům a pak stá­le rov­ně až na konec k sej­fu.
Pak utí­kej­te k Pauliemu a spo­leč­ně k autu. Nyní je tře­ba se ztra­tit. Možná lep­ší, než se honit s poli­cií, bude zajet někam mezi domy a počkat, až se situ­a­ce uklid­ní. Pak neru­še­ni zajeď­te do úkry­tu.

 1. Smrt umě­ní - Paulieho byt, Město

Nezůstávejte v bytě, ať vás tam poli­cie nepři­stih­ne. Na scho­dech vás kon­t­ro­lo­vat nebu­dou, tak­že klid­ně sejdě­te dolů před dům. Tady si může­te půj­čit auto a jet za Samem, nebo chcete-li pěk­né auto, pak napo­sle­dy za Lucasem.

 1. Smrt umě­ní - Lucas Bertone

Tentokrát to ale bude cel­kem jed­no­du­ché. Budete muset zajet k hote­lu Corleone a odtud sle­do­vat dámu v čer­ve­ném sve­tří­ku a čer­né suk­ni. Až vejde do domu, vrať­te se k Lucasovi. Ten vám pro­zra­dí mís­to posled­ní­ho auto­mo­bi­lu. Ten se nachá­zí na oplo­ce­ném par­ko­viš­ti. Rozhlédněte se, zda není v oko­lí poli­cie a ustřel­te zámek. Hledané vozi­dlo oran­žo­vé bar­vy sto­jí osa­mo­ce­no u bou­dy.

 1. Smrt umě­ní - Velké finá­le

Uvnitř gale­rie se dej­te po scho­dech vpra­vo. Oklikou se tak dosta­ne­te za skle­ně­né dve­ře, pro­ti hlav­ní­mu vcho­du. Až se tam dosta­ne­te, pozor na gra­nát, kte­rý kdo­si hodí ze sho­ra. Vyjděte scho­diš­tě, pokra­čuj­te doprostřed ke kru­ho­vé­mu zábrad­lí. Od něj se dej­te dopra­va do vyso­kých dve­ří. Tady pokra­čuj­te rov­ně a pokud to jde, tak dopra­va. Není tře­ba ote­ví­rat žád­né dve­ře. Nakonec nara­zí­te na Sama, kte­rý opět ute­če o patro výš. Uděláte vlast­ně tako­vé koleč­ko, pro­to­že se dosta­ne­te na hlav­ní scho­diš­tě, jen z dru­hé stra­ny. Tady je také lékár­nič­ka. Vyjděte o patro výš a vstup­te do dve­ří. Pak pokra­čuj­te dopra­va, až dojde­te k ocho­zu, kde se ode­hra­je posled­ní sou­boj. Sam je vel­mi rych­lý a nemá cenu jej honit. Nejlepší tak­ti­kou se mi zdá­lo být při­kr­čen za slou­pem a občas vyku­ko­vat tak, aby Sam vystří­lel zásob­ník. V momen­tě, kdy musel nabí­jet, jsem do něj vyprázd­nil zásob­ník své­ho Thompsona, pak Sam ute­če do postran­ní chod­by. Tu pozná­te pod­le krva­vé sto­py na zemi. Opatrně jdě­te po sto­pě a až Sam vysko­čí zpo­za rohu, sta­čí jej jed­nou nebo dva­krát zasáh­nout. Následuje něko­lik závě­reč­ných ani­ma­ci, ve kte­rých se dozví­te jak vše dopad­ne. Komu to vše ješ­tě nesta­či­lo může zku­sit nově ote­vře­ný styl : Extrémní jíz­da.


ten­to návod dodal $H@RK


Foto: Youtube.com

 • Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky21. února 2019 Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky Dluhová past, to jsou dvě slova, která straší nejednoho českého obyvatele. Jestliže lepíte své dluhy tím, že si chodíte půjčovat jinam, velmi snadno se můžete dostat do problémů. Předejít […] Posted in Návody
 • Průvodce nákupem garážových vrat20. února 2020 Průvodce nákupem garážových vrat Jako vlasy jsou korunou krásy, tak u domu si každý všimne vrat, dveří a oken. V úvahu musíme brát také zvýšení tepelné pohody a snížení nákladů na vytápění. Pokud uvažujete stavět dům, […] Posted in Návody
 • Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla21. února 2019 Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla Od doby, kdy se internet stal dostupným pro každou domácnost se nechutenství u dětí vyšplhalo na nejvyšší možný vrchol. Nechutenstvím v tomto případě nemyslíme jídlo, ale hraní her, […] Posted in Návody
 • Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu21. února 2019 Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu Výběr postýlky je pro novorozence velmi důležitý, a to z toho důvodu, že v ní stráví většinu dne. Je až neuvěřitelné, že dítě po narození dokáže spát 16 až 18 hodin denně. Každým měsícem […] Posted in Návody
 • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […] Posted in Návody
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […] Posted in TV Recenze
 • Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim19. května 2020 Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim Pravděpodobně neexistuje na české herní scéně hráč, nebo pařan, chcete-li, který by nehrál první Mafii, nebo o ní aspoň neslyšel. Tahle mafiánská a velmi stylová kombinace aut, střílení a […] Posted in Retro games
 • Matka1. února 2006 Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně s dcerou a muž, který se mezi nimi nemůže rozhodnout. A hlavní mužskou roli v tom hraje známý […] Posted in Filmové recenze
 • Mafia: Definitive Edition22. července 2020 Mafia: Definitive Edition Koncem záři vyjde aktualizovaná hra Mafia, která bude kompletně nové předělaná pro moderní počítače a konzole. Dnes se uveřejnil první trailer, který obsahuje záběry z hraní oblíbené mise […] Posted in Novinky ze světa her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...