Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.

Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.

mafia iii pr chod hrou 16 20

Co když se zeptá­me vše­mož­ných fanouš­ků, kte­rá čes­ká hra je nej­slav­něj­ší? Je to Mafia. První díl byl nej­zá­bav­něj­ší a nej­lep­ší. Druhý díl byl sko­ro taky tak dob­rý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­ná­ší díl tře­tí? No ani se rad­ši neptej­te. Jakmile to dosta­li do rukou Američani, tak to pros­tě šlo, kam by nemě­lo.

Do malé­ho měs­ta New Bordeaux se vrá­til ame­ric­ký vete­rán z Vietnamu, do své­ho rod­né­ho měs­ta, kte­ré je po smr­ti jeho přá­tel, musí zno­vu dobít a zís­kat svo­ji nad­vlá­du. Pomáhají mu čle­no­vé kla­nů a mafie, jejíž hla­vy si musí nejdří­ve zís­kat. Po pře­vze­tí moci má od nich růz­né pomo­ci, dove­ze­né auto, úschov­nu peněz, vlast­ní tým pro pře­střel­ky a dal­ší. Prostě není na to vůbec sám a hod­ně věcí mu život v měs­tě přá­te­lé usnad­ňu­jí.

Prošel jsem už dese­ti hodi­na­mi hra­ní, tak snad mám dosta­tek infor­ma­cí k tomu, abych celou Mafii 3 doká­zal pros­tě správ­ně zhod­no­tit. Tím, že ten­to díl dosta­li do rukou Američani, tak se pros­tě roz­hod­li, že udě­la­jí jenom to, na co mají. Nejsou to tvůr­ci GTA a dal­ších mega­lo­man­ských her, kte­ré lze hrát pořád a člo­věk v kaž­dém hra­ní obje­ví nový způ­sob hra­ní. Jsou to pros­tě ostat­ní tvůr­ci, kte­ří mají svůj roz­po­čet a s ním udě­la­jí jenom, na co mají.

Mafia 3 nám bohu­žel při­ná­ší pří­běh, kte­rý sice v prvot­ních hodi­nách při­ná­ší růz­no­ro­dost misí, ale v dal­ších hodi­nách při­ná­ší neu­stá­lé opa­ko­vá­ní misí, kdy se bohu­žel musí­te něko­li­krát vrá­tit na mís­to, aby jste 3x pobi­li ty samé nepří­te­le. V někte­rých chví­lích jsem si bohu­žel říkal, jest­li se mi hra vůbec ulo­ži­la, pro­to­že jsem pros­tě našel pro­tiv­ní­ky úpl­ně na tom samém mís­tě, jak posled­ně.

Snad po 20 hodi­nách (pod­le inter­ne­tu) dojdu na konec se záživ­něj­ší­mi mise­mi, než bylo neu­stá­le opa­ko­vá­ní v tom samém mís­tě.

Teď jsme pro­bra­li pří­běh, ale to ješ­tě může hrá­če ješ­tě bavit více, než samot­ný pří­běh, jsou drob­nos­ti, kte­ré v měs­tě dělat. V prv­ním díle jsme měli tram­va­je, met­ro a taxí­ky. V dru­hém díle zůsta­li jenom taxí­ky, ale stá­le to bylo zábav­né. V tom tře­tím jez­dí­te jenom auty, kte­ré si může­te ukrást jenom násil­ným způ­so­bem, pros­tě jenom vysklít okno. Naštěstí zas máte nové lodě, kte­ré také může­te řídit.

Bohužel je ale vidět, že hra je vlast­ně jenom kon­zo­lo­vý port. V den vydá­ní byl počí­tač vel­mi ome­zen. GTA V hra­ji v při­ja­tel­ném počtu sním­ků, Mafii 3 hra­jí něco kolem 30 fps. A to ješ­tě do vydá­ní prv­ní­ho patche, byl počet sním­ků ome­zen max 30. Grafika nevy­pa­dá až tak doko­na­le, aby se mohl vymlu­vit na to, že je hra na gra­fic­kém vrcho­lu, aby byl počet sním­ků tak níz­ko. Je to pros­tě mini­mál­ní opti­ma­li­za­ce, aby si moh­li hrá­či na PC zahrát hru v lep­ší kva­li­tě něž na nových kon­zo­lích. A ješ­tě jsem si pořád­ně pro­hlí­dl you­tu­be, abych viděl, jak vypa­dá hra v lep­ší kva­li­tě, než mám já. Bohužel roz­díl mezi mini­mál­ní a maxi­mál­ní kon­fi­gu­ra­cí je pou­ze v počtu sním­ků. Žádný roz­díl v gra­fi­ce, kte­rý by se dal roz­po­znat.

Nesmíme zapo­me­nout i na bugy a chy­by, kte­rým se vlast­ně tvůr­ci nevě­no­va­li. Začnu je vyjme­no­vá­vat: vystou­pe­ní v plné rych­los­ti, kdy hlav­ní posta­va rov­nou sto­jí, neroz­bit­ná auta, bez mini­mál­ní­ho poško­ze­ní, sle­pá umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rá si nevšim­ne mrt­vo­ly ved­le a sama vejde do stře­ly a i počká na to, až ji zastře­lí­te a dal­ší. Nejslavnější chy­bou je pros­tě nefunkč­nost zrca­del, kdy se je vlast­ním obra­zu hlav­ní posta­vy snad jenom alter­na­tiv­ní rea­li­ta, kte­rá se náhod­ně gene­ru­je. Prostě tam Lincoln není, nebo se zasek­ne v pozi­ci na vel­mi dlou­ho řadu sekun­du. A to nepo­čí­tá­me drob­nos­ti, kte­ré byli už i v prv­ní mafii, napří­klad odlé­tá­va­jí­cí puk­li­ce kol a dal­ší drob­nos­ti. Například to nej­lep­ší na to, abys­te utek­li od poli­caj­tů, je najet na kole­je, kde nic nejez­dí. Ani Vás poli­cie nemů­že po kole­jích násle­do­vat (spí­še to neu­mí). Po kole­jích nejel ani vagó­nek, kte­rý mi Vám pře­ká­žel.

Otázka, je to oprav­du vel­ké zkla­má­ní od dob prv­ní i dru­hé Mafie? Ano bohu­žel je. Příběh se dá jak tak pře­žít, ale opa­ku­jí se mise, jenom s malý­mi obmě­na­mi. Chybí dal­ší obsah, kdy lze jez­dit jenom autem nebo lodí. Na drob­nos­ti, kte­ré udě­la­jí život ve měs­tě reál­něj­ší, se úpl­ně zapo­mně­lo. A bohu­žel gra­fic­ká kva­li­ta hry v sou­vis­los­ti na ply­nu­los­ti hra­ní a hod­no­tě fps není vůbec v pří­mé úměr­nos­ti.

Proto musím Mafii 3 ohod­no­tit níz­kým ohod­no­ce­ním, kte­ré pros­tě výš dát nejde. 50 % je pros­tě málo a stu­dio, kte­ré tuto hru stvo­ři­lo, by se mělo zamys­let na tím, jest­li má být něja­ké pla­ce­né DLC, nebo zdar­ma. Asi bude pla­ce­né, ale kvů­li kva­li­tě zpra­co­vá­ní celé hry, bych si přál, aby pří­dav­né balíč­ky byly zdar­ma, aby vše, co tvůr­ci zapo­mně­li a do hry neda­li, bylo zdar­ma. Updaty, pří­bě­ho­vé DLC i nová auta.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Mafia III
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray
Product Name
Mafia III
Price
CZK 299
Product Availability
Available in Stock

  • Mafia 3 - sbírka chyb15. října 2016 Mafia 3 - sbírka chyb Podívejte se na video, kde najdete hromadu chyb ve hře Mafia 3. https://www.youtube.com/watch?v=Z7zEFapCNk0
  • Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison7. října 2016 Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison Porovnání kvality obrazu - kvalita nízká vrs. kvalita vysoká. https://www.youtube.com/watch?v=xtjfXZnNCds
  • Westworld 2. sezóna - epizoda 5-1014. května 2018 Westworld 2. sezóna - epizoda 5-10 Krátký přehled o tom, co nás čeká v následujících 6 epizodách.  https://youtu.be/ZAS3pMuhq7g
  • Nejtěžší quiz na H2O stačí přidat vodu!27. dubna 2020 Nejtěžší quiz na H2O stačí přidat vodu!
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […]
  • Red Dwarf: Back to Earth [40%]22. srpna 2011 Red Dwarf: Back to Earth [40%] Rozhodli oslavit výročí jednadvaceti let od jeho vzniku natočením třídílné minisérie „Red Dwarf: Back to Earth“. Místo úctyhodného připomenutí tehdejší chlouby BBC a dodatečného rozloučení […]

Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...