Kritiky.cz > Recenze her > MAFIA Definitive Edition

MAFIA Definitive Edition

vlcsnap 2020 09 30 22h30m54s390

Je tomu už více než 18 let, když vyšla prv­ní Mafia. Opravdu pama­tu­ji na něko­lik CD, co jsem insta­lo­val, abych si mohl na svém PC zahrát hru, kte­rá se sta­la napros­to kul­tem.  V té době nebyl inter­net a už ani nevím, kde se daly hry kou­pit, a tak jsem měl samo­zřej­mě warez hru. A tím i vel­mi těž­ký závod, než vyšel patch.

V roce 2020 s vra­cím k Mafii v defi­ni­tiv­ní ver­zi. Nový pokra­čo­va­tel vývo­je, tedy stu­dio Hangar 13, se roz­hod­lo, že navrá­tí Mafii, tam kde je, zno­vu ke kul­tov­ní­mu mafi­án­ské­mu pří­bě­hu.

Před pár lety vyšla Mafia 3, a  to  samé stu­dio (autor Mafia III) se roz­hod­lo, že pře­dě­lá Mafii I do moder­ní doby. Od původ­ních tvůr­ců pře­vza­lo pří­běh a udě­la­lo k tomu moder­ní kabát. A teď je otáz­kou, zda­li se to vůbec poved­lo.

Ano, ten­to­krát nová ver­ze, kte­rá vyšla teď v září, se poved­la. Příběh zůstal z 90 % stej­ný, mini­mál­ně se vylep­šil, to hlav­ní zůsta­lo. A vše v novém kabá­tě.

Slavné měs­to Lost Heaven je napros­to doko­na­lé, je vidět, že si s tím dali tvůr­ci vel­mi zále­žet. Město je živé a vynik­ne neje­nom ve dne, ale i v noci a samo­zřej­mě i za deš­tě 🙂 . Grafika je už moder­ní a oprav­du si měs­to v 1. polo­vi­ně 19. sto­le­tí napros­to vychut­ná­te.

Hlavní hyba­tel­ská posta­va, taxi­kář Tom Angelo, se zno­vu zaplé­tá do ital­ské mafie a postu­pu­je postup­ně výš a výš, aby jej ve stá­ří moh­la zabít posta­va z dru­hé­ho dílu (Vittorio Antonio Scaletta).

Příběh se tolik nezmě­nil, spí­še tro­chu roz­ší­řil a během 20 kapi­tol zaži­je­te postup­ný vývoj, jak to má být.

Na roz­díl od prv­ní ver­ze, před cca 20 lety, v hlav­ním pří­bě­hu si neu­ži­je­te tolik ved­lej­ších misí. Příběh se totiž věnu­je pou­ze hlav­ní lin­ce. Od dal­ší­ho hra­ní pro hrá­če při­pra­ven dal­ší režim nazva­ný „Volná jíz­da“, kde si uži­je­te kom­bi­na­ci vol­né jízdy a Extrémní Jízdy, kdy se vylep­šu­je­te své­ho Tonnyho a dopl­ňu­je­te svůj vozo­vý a i „zbra­ňo­vý“ park v „extrém­ních“ úko­lech.

Hra Mafia I v defi­ni­tiv­ní ver­zi je oprav­du pove­de­ný rema­ke. Očekával jsem pou­ze moder­ní pře­ve­de­ní původ­ní hry, ale hra mě potě­ši­la ješ­tě více. Člověk se může kochat měs­tem, zaži­je pří­běh hlav­ní posta­vy s potě­še­ním, že ho to pros­tě baví.

Mafia I roku 2020 je sice tro­cha krat­ší, než bychom moh­li čekat, ale to vůbec neva­dí, vol­ná jíz­da, kte­rá se obje­ví po prv­ní kapi­to­le, dosta­teč­ně hru roz­ší­ří a po ode­hrá­ní pří­bě­hu si může­te v kli­du hrát a roz­ši­řo­vat svůj seznam auto­mo­bi­lů, zbra­ní a oble­če­ní.

Ti co původ­ní hru z roku 2002 zna­jí si rádi zahra­jí ver­zi pro nové počí­ta­če a ti fanouš­ci, kte­ří už mají nové počí­ta­če s Mafií 2 a 3, si rádi zahra­jí pří­běh, kte­rý celý feno­mén začal. Mé hod­no­ce­ní. 95 %.


Foto: Vlastní foto ze hry.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...