Mafia 3 - 50 %

mafia iii pr chod hrou 16 20

Co když se zeptá­me vše­mož­ných fanouš­ků, kte­rá čes­ká hra je nej­slav­něj­ší? Je to Mafia. První díl byl nej­zá­bav­něj­ší a nej­lep­ší. Druhý díl byl sko­ro taky tak dob­rý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­ná­ší díl tře­tí? No ani se rad­ši neptej­te. Jakmile to dosta­li do rukou Američani, tak to pros­tě šlo, kam by nemě­lo.

Třetí díl, kte­rý měl pre­mi­é­ru ten­to pátek, nás pře­ne­sl do 60. let. Do malé­ho měs­ta New Bordeaux. Americký vete­rán z Vietnamu se vrá­til do své­ho rod­né­ho měs­ta, kte­ré po smr­ti jeho přá­tel, musí zno­vu dobít a zís­kat svo­ji nad­vlá­du. Pomáhají mu čle­no­vé kla­nů a mafie, jejíž hla­vy si musí nejdří­ve zís­kat. Po pře­vze­tí moci má od nich růz­né pomo­ci, dove­ze­né auto, úschov­nu peněz, vlast­ní tým pro pře­střel­ky a dal­ší. Prostě není na to vůbec sám a hod­ně věcí mu život v měs­tě přá­te­lé usnad­ňu­jí.

Prošel jsem už dese­ti hodi­na­mi hra­ní, tak snad mám dosta­tek infor­ma­cí k tomu, abych celou Mafii 3 doká­zal pros­tě správ­ně zhod­no­tit. Tím, že ten­to díl dosta­li do rukou Američani, tak se pros­tě roz­hod­li, že udě­la­jí jenom to, na co mají. Nejsou to tvůr­ci GTA a dal­ších mega­lo­man­ských her, kte­ré lze hrát pořád a člo­věk v kaž­dém hra­ní obje­ví nový způ­sob hra­ní. Jsou to pros­tě ostat­ní tvůr­ci, kte­ří mají svůj roz­po­čet a s ním udě­la­jí jenom, na co mají.

Mafia 3 nám bohu­žel při­ná­ší pří­běh, kte­rý sice v prvot­ních hodi­nách při­ná­ší růz­no­ro­dost misí, ale v dal­ších hodi­nách při­ná­ší neu­stá­lé opa­ko­vá­ní misí, kdy se bohu­žel musí­te něko­li­krát vrá­tit na mís­to, aby jste 3x pobi­li ty samé nepří­te­le. V někte­rých chví­lích jsem si bohu­žel říkal, jest­li se mi hra vůbec ulo­ži­la, pro­to­že jsem pros­tě našel pro­tiv­ní­ky úpl­ně na tom samém mís­tě, jak posled­ně.

Snad po 20 hodi­nách (pod­le inter­ne­tu) dojdu na konec se záživ­něj­ší­mi mise­mi, než bylo neu­stá­le opa­ko­vá­ní v tom samém mís­tě.

Teď jsme pro­bra­li pří­běh, ale to ješ­tě může hrá­če ješ­tě bavit více, než samot­ný pří­běh, jsou drob­nos­ti, kte­ré v měs­tě dělat. V prv­ním díle jsme měli tram­va­je, met­ro a taxí­ky. V dru­hém díle zůsta­li jenom taxí­ky, ale stá­le to bylo zábav­né. V tom tře­tím jez­dí­te jenom auty, kte­ré si může­te ukrást jenom násil­ným způ­so­bem, pros­tě jenom vysklít okno. Naštěstí zas máte nové lodě, kte­ré také může­te řídit.

Bohužel je ale vidět, že hra je vlast­ně jenom kon­zo­lo­vý port. V den vydá­ní byl počí­tač vel­mi ome­zen. GTA V hra­ji v při­ja­tel­ném počtu sním­ků, Mafii 3 hra­jí něco kolem 30 fps. A to ješ­tě do vydá­ní prv­ní­ho patche, byl počet sním­ků ome­zen max 30. Grafika nevy­pa­dá až tak doko­na­le, aby se mohl vymlu­vit na to, že je hra na gra­fic­kém vrcho­lu, aby byl počet sním­ků tak níz­ko. Je to pros­tě mini­mál­ní opti­ma­li­za­ce, aby si moh­li hrá­či na PC zahrát hru v lep­ší kva­li­tě něž na nových kon­zo­lích. A ješ­tě jsem si pořád­ně pro­hlí­dl you­tu­be, abych viděl, jak vypa­dá hra v lep­ší kva­li­tě, než mám já. Bohužel roz­díl mezi mini­mál­ní a maxi­mál­ní kon­fi­gu­ra­cí je pou­ze v počtu sním­ků. Žádný roz­díl v gra­fi­ce, kte­rý by se dal roz­po­znat.

Více na Kritiky.cz
Throne of the Forest | Quest #ForTheThrone (HBO) - Dawn ...
Krvavý diamant - Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou. Píše se rok 1999, Sierra Leone je zmítaná konfliktem, kde jsou skoro všichni proti všem a kaž...
Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podíva...
John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na ...
MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k ...

Nesmíme zapo­me­nout i na bugy a chy­by, kte­rým se vlast­ně tvůr­ci nevě­no­va­li. Začnu je vyjme­no­vá­vat: vystou­pe­ní v plné rych­los­ti, kdy hlav­ní posta­va rov­nou sto­jí, neroz­bit­ná auta, bez mini­mál­ní­ho poško­ze­ní, sle­pá umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rá si nevšim­ne mrt­vo­ly ved­le a sama vejde do stře­ly a i počká na to, až ji zastře­lí­te a dal­ší. Nejslavnější chy­bou je pros­tě nefunkč­nost zrca­del, kdy se je vlast­ním obra­zu hlav­ní posta­vy snad jenom alter­na­tiv­ní rea­li­ta, kte­rá se náhod­ně gene­ru­je. Prostě tam Lincoln není, nebo se zasek­ne v pozi­ci na vel­mi dlou­ho řadu sekun­du. A to nepo­čí­tá­me drob­nos­ti, kte­ré byli už i v prv­ní mafii, napří­klad odlé­tá­va­jí­cí puk­li­ce kol a dal­ší drob­nos­ti. Například to nej­lep­ší na to, abys­te utek­li od poli­caj­tů, je najet na kole­je, kde nic nejez­dí. Ani Vás poli­cie nemů­že po kole­jích násle­do­vat (spí­še to neu­mí). Po kole­jích nejel ani vagó­nek, kte­rý mi Vám pře­ká­žel.

Mafia III – prů­chod hrou 1-5Otázka, je to oprav­du vel­ké zkla­má­ní od dob prv­ní i dru­hé Mafie? Ano bohu­žel je. Příběh se dá jak tak pře­žít, ale opa­ku­jí se mise, jenom s malý­mi obmě­na­mi. Chybí dal­ší obsah, kdy lze jez­dit jenom autem nebo lodí. Na drob­nos­ti, kte­ré udě­la­jí život ve měs­tě reál­něj­ší, se úpl­ně zapo­mně­lo. A bohu­žel gra­fic­ká kva­li­ta hry v sou­vis­los­ti na ply­nu­los­ti hra­ní a hod­no­tě fps není vůbec v pří­mé úměr­nos­ti.

Proto musím Mafii 3 ohod­no­tit níz­kým ohod­no­ce­ním, kte­ré pros­tě výš dát nejde. 50 % je pros­tě málo a stu­dio, kte­ré tuto hru stvo­ři­lo, by se mělo zamys­let na tím, jest­li má být něja­ké pla­ce­né DLC, nebo zdar­ma. Asi bude pla­ce­né, ale kvů­li kva­li­tě zpra­co­vá­ní celé hry, bych si přál, aby pří­dav­né balíč­ky byly zdar­ma, aby vše, co tvůr­ci zapo­mně­li a do hry neda­li, bylo zdar­ma. Updaty, pří­bě­ho­vé DLC i nová auta.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mafia 3 - sbírka chyb15. října 2016 Mafia 3 - sbírka chyb Podívejte se na video, kde najdete hromadu chyb ve hře Mafia 3. https://www.youtube.com/watch?v=Z7zEFapCNk0
  • Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison7. října 2016 Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison Porovnání kvality obrazu - kvalita nízká vrs. kvalita vysoká. https://www.youtube.com/watch?v=xtjfXZnNCds
  • Batman: Arkham Knight (PC)30. června 2015 Batman: Arkham Knight (PC) Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové konzole. Nebudu recenzovat nového Batman pro nové konzole. Hezky si napíšu kritiku Batmana pro PC. Tak jsem si jej koupil, levně. […]
  • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let S novým rokem […]
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […]
  • Sébastien Loeb Rally Evo18. září 2016 Sébastien Loeb Rally Evo   Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od jeho […]
  • Hra o trůny - Bitva bastardů (S06E09) - Psi trhají Ramsayho na kusy3. dubna 2019 Hra o trůny - Bitva bastardů (S06E09) - Psi trhají Ramsayho na kusy Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy doufám, že ti, co čtou tento článek, už předposlední díl viděli a že tento spoiler až tak nevadí. Samozřejmě neřeknu, kdo ho zabil a jak skončila bitva o […]
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […]
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]