Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

Evita
Evita

Madonna dnes sla­ví 60 let. Krom zpí­vá­ní je i hereč­ka. Jejím prv­ním fil­mem v roce 1985 byl sní­mek Hledání vidi­ny, kte­rý  se v ČR (ČSSR) vůbec neob­je­vil.

Postupně se obje­vo­va­la v kaž­dém roce v pár fil­mech, až se z ní sta­la rela­tiv­ně úspěš­ná hereč­ka. Nemá sice žád­né herec­ké ceny, pou­ze za hud­bu, ale zla­tých malin dosta­la dost.

10  nejlepších filmů

2001    The Hire: Star – 84 %

Záhadný řidič při­jí­má úkol pře­vést pový­še­nou zpě­vač­ku, kte­rá chce za kaž­dou cenu unik­nout svým body­gu­ar­dům. Slavná rocko­vá hvězda však není z leda­ja­ké­ho těs­ta a je zvyk­lá na krá­lov­ské zachá­ze­ní. Není tedy divu, že když její řeči pře­kro­čí únos­nou míru, roz­hod­ne se řidič konat.

2013    Revolution of Love – 80 %

1992    Velké vítězství – 77 %

Rok 1943. Mladí muži naru­ko­va­li do vál­ky a boha­tí pod­ni­ka­te­lé náh­le při­šli o base­ballo­vé týmy, kte­ré pou­ží­va­li k rekla­mě. Proto na sebe dlou­ho nene­cha­la čekat myš­len­ka, že po dobu vál­ky mohou ženy nahra­dit muže. Pěkný nápad, leč poně­kud hůře usku­teč­ni­tel­ný, jedná-li se o tak výluč­ně pán­skou zále­ži­tost, jakou je base­ball. Přesto se jed­no­ho dne na malé far­mě obje­ví hle­dač talen­tů a odve­de s sebou dvě sest­ry - vda­nou Dottii a jeli­mán­ka Kit. Dívky se při­po­jí k ostat­ním a po tvr­dém výcvi­ku jsou sku­teč­ně utvo­ře­na čty­ři base­ballo­vá dív­čí druž­stva, kte­rá hra­jí svo­ji vlast­ní ligu. Z Dottie se sta­ne prvotříd­ní chy­tač­ka a Kit má neu­stá­le pro­blémy s tím, jak vystou­pit ze stí­nu své star­ší sest­ry. Bývalý výbor­ný hráč Jimmy Dugan, kte­rý se pro zra­ně­ní musel vzdát kari­é­ry a věnu­je se pře­de­vším pití, je k muž­stvu při­dě­len jako kouč, čímž je jeho ješit­nost těž­ce zra­ně­na. Dívky jsou odká­zá­ny samy na sebe a tepr­ve po něko­li­ka zápa­sech Dugan vystříz­li­ví a zjis­tí, že jeho svě­řen­ky­ně pře­ce jenom něco umě­jí. Válka zasa­hu­je v podo­bě smu­teč­ních ozná­me­ní i do dív­čí ligy. Jednoho dne však vše skon­čí a vojá­ci se vrá­tí, mezi nimi i Dottin man­žel. Dottie oka­mži­tě ligu opouš­tí a chce se věno­vat jen rodi­ně. Přichází však utká­ní, při němž se má roz­hod­nout o bytí a neby­tí dív­čí ligy. Proti své­mu býva­lé­mu druž­stvu nastu­pu­je Kit. K tre­né­ro­vu pře­kva­pe­ní se na mís­tě chy­ta­če opět obje­vu­je Dottie, aby podr­že­la svůj tým...

1991    Stíny a mlha – 77 %

Z noč­ní mlhy se vyno­řu­je pří­zrak vra­ha, hle­da­jí­cí­ho dal­ší oběť. Úředníčka Kleinmana vzbu­dí něko­lik mužů, kte­ří chtě­jí vra­ha chy­tit. Dají Kleinmanovi pří­kaz, aby se k nim při­po­jil. Vyděšený muž zou­fa­le blou­dí mlhou, aniž ví, co se vlast­ně po něm chce. Má hrů­zu z toho, že by mohl potkat své­ho šéfa, kte­rý má roz­hod­nout o jeho pový­še­ní. V kočov­ném cir­ku­su na před­měs­tí se artist­ka Irma pohá­dá se svým part­ne­rem klau­nem a ode­jde do měs­ta. Najde útu­lek u holek v bor­de­lu, kde pod­leh­ne nalé­há­ní jed­no­ho stu­den­ta a za vyso­kou část­ku se s ním i ke své­mu pře­kva­pe­ní vyspí. Kleinman potká Irmu na uli­ci a v muži, za oknem šmí­ru­jí­cím jakousi svlé­ka­jí­cí se ženu, pozná své­ho šéfa. Irma se roz­hod­ne věno­vat naby­té pení­ze na dob­ro­čin­né úče­ly a požá­dá Kleinmana, aby je ode­vzdal v kos­te­le. Část peněz dá osa­mě­lé ženě s kojen­cem v náru­čí. Klaun se vydá do měs­ta za Irmou. Náhodou zjis­tí, kde a za co zís­ka­la pení­ze. Podaří se mu dív­ku najít a dal­ší šok utr­pí, když se dozví, že pení­ze dosta­li potřeb­něj­ší. Jejich hád­ka je pře­ru­še­na výkři­kem z mlhy a zakrát­ko je nale­ze­na oběť nezná­mé­ho vra­ha - žena s malým dítě­tem od kos­te­la. Irma se dítě­te ujme a klaun se smí­ří s myš­len­kou na novou rodi­nu. Vrah hle­dá dal­ší oběť v cir­ku­su. Starý kou­zel­ník se svým obdi­vo­va­te­lem Kleinmanem za pomo­ci tri­ků vra­ha chy­tí. Lidé, kte­ří se při­jdou na vraž­dí­cí­ho mani­aka podí­vat, zjis­tí, že v nestře­že­né chví­li zmi­zel...

1984    Madonna (video kompilace) – 75 %

1995    Vztek – 73 %

Ve vol­ném pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die Smoke se Harvey Keitel vra­cí s hvězd­ným obsa­ze­ním, do nějž pat­ří Michael J. Fox, Roseanne a Mira Sorvino. Když se cham­ti­vý maji­tel sna­ží obchod s dout­ní­ky zavřít a změ­nit ho na vege­ta­ri­án­skou restau­ra­ci, přá­te­lé se spo­jí a udě­la­jí vše pro to, aby se jejich oblí­be­né mís­teč­ko neru­ši­lo!

1995    Čtyři pokoje – 72 %

Povídkový sní­mek ČTYŘI POKOJE je dílem čtyř reži­sé­rů, kte­ří se v posled­ní době sta­li nej­slav­něj­ší­mi před­sta­vi­te­li ame­ric­ké nezá­vis­lé kine­ma­to­gra­fie. Tvůrci nato­či­li čty­ři epi­zo­dic­ké pří­běhy, ode­hrá­va­jí­cí se o sil­vestrov­ské noci v poko­jích jed­no­ho losan­ge­les­ké­ho hote­lu. Do kaž­dé­ho pří­bě­hu (i poko­je) je zata­žen novo­pe­če­ný hote­lo­vý slu­ha Ted (Tim Roth). S osu­do­vou nekom­pro­mis­nos­tí se mla­dík sta­ne důle­ži­tým akté­rem růz­ných podiv­ných až bizar­ních udá­los­tí. Každý z reži­sé­rů napsal scé­nář své epi­zo­dy a samo­zřej­mě při rea­li­za­ci uplat­nil svou poe­ti­ku. Výsledkem je znač­ně eklek­tic­ká podí­va­ná, v níž se růz­né sty­ly a žán­ry stří­da­jí bez vět­ší­ho dopl­ňu­jí­cí­ho účin­ku. Filmařským nad­hle­dem a nápa­di­tos­tí se vyzna­ču­je pře­de­vším anekdo­ta Roberta Rodrigueze. Snímek kvů­li od začát­ku neu­jas­ně­né a nevy­hra­ně­né kon­cep­ci umě­lec­ky neza­chrá­ní ani řada zná­mých a slav­ných herec­kých před­sta­vi­te­lů.

1996    Evita – 71 %

Životní pří­běh Evy Duarte (Madonna), kte­rá opouš­tí svůj ven­kov­ský domov a vydá­vá se do Buenos Aires. Nakonec se chudá dív­ka stá­vá man­žel­kou pre­zi­den­ta Peróna a hrdin­kou argen­tin­ské­ho lidu…

Film Evita byl odmě­něn tře­mi Zlatými gló­by, díky neza­po­me­nu­tel­ným výko­nům Madonny, Antonio Banderase a drži­te­le ceny Tony® Andrewa Lloyda Webbera. Příběh vyprá­ví všezná­lek a rol­ník Ché (Banderas): Evita (Madonna) opouš­tí svůj chudý domov a vydá­vá se do Buenos Aires. Píší se čty­ři­cá­tá léta a mla­dá Evita má hla­vu plnou snů. Brzy se po spo­le­čen­ském žeb­říč­ku vyšpl­há na výslu­ní, z hereč­ky ve špat­ných fil­mech se sta­ne spo­le­čen­sky uzná­va­nou ženou. Brzy se vdá­vá za budou­cí­ho pre­zi­den­ta Juana Peróna (Jonathan Pryce) a dosta­ne tak nej­vět­ší roli své­ho živo­ta – stá­vá se prv­ní dámou Argentiny. Lidmi je zbož­ňo­vá­na, ovšem pro svou stou­pa­jí­cí poli­tic­kou moc je opo­vr­ho­vá­na armá­dou. Její život se však brzy hrou­tí - ve věku 33 let jí je dia­gnos­ti­ko­vá­na rako­vi­na...

2002    Dnes neumírej -69 %

Agent 007 je zajat při taj­né misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britové mají korej­ské­ho zajat­ce a nabíd­nou ho výmě­nou. Agent 007 se oka­mži­tě pře­su­ne do Londýna. K šer­míř­ské­mu sou­bo­ji ho vyzve bili­o­nář Gustave Graves, kte­rý je téměř nepře­ko­na­tel­ný. Bondova mise pokra­ču­je na Kubu, kde se sezná­mi s Jinx a zjis­tí, že v jejím doko­na­lém těle je i doce­la doko­na­lý mozek agent­ky CIA. James Bond se po peri­pe­ti­ích dosta­ne do ledo­vé­ho palá­ce na Islandu, kde se nachá­zí bar­vi­tá spo­leč­nost. Je tu Graves, jeho poboč­ník Zaa, faleš­ná pan­na a Gravesova asi­s­tent­ka Miranda. Ale hlav­ně je tu zbraň, kte­rá může zni­čit celý vesmír.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2003/agent-007-james-bond-dnes-neumirej/

1985    Hledání vidiny -67 %

Sport, stu­dent­ská lás­ka a hud­ba.

V den svých osm­náctých naro­ze­nin si dal Louden Swain (Matthew Modine) veli­ké před­se­vze­tí - bude den­ně běhat, posi­lo­vat do úmo­ru a méně jíst, aby zhu­bl o deset kilo­gra­mů. To vše s jedi­ným cílem - pora­zit nej­těž­ší­ho zápas­ní­ka stá­tu Washington, živou „mlá­tič­ku“ jmé­nem Shute. Jeho tvr­dý tré­nink ovšem při­ná­ší spí­še nega­tiv­ní výsled­ky: náh­le z hla­du omdlí na škol­ní chod­bě, něko­li­krát sil­ně krvá­cí z nosu a neva­dí mu ani, že může při­jít o atle­tic­ké sti­pen­di­um a o mož­nost stu­do­vat medi­cí­nu. Jediným roz­ptý­le­ním je pro Loudena stu­dent­ka umě­ní Carla (Linda Fiorentino), kte­rou poru­cha auta při­nu­ti­la zasta­vit se ve měs­tě. Teprve s ní nezku­še­ný Louden pozná­vá, co je oprav­do­vá lás­ka ... Nedílnou sou­část fil­mu tvo­ří hud­ba Hlavní hudeb­ní motiv „Only The Young“ slo­ži­la sku­pi­na Journey. Ve fil­mu vystu­pu­je dokon­ce samot­ná Madonna s pís­ně­mi „Gambler“ a „Crazy For You“.

Ocenění

Golden Globes

 • 2012 -W.E. (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)
 • 2003 -Dnes neu­mí­rej (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)
 • 2000 -Austin Powers: Špion, kte­rý mě vojel (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)
 • 1997 -Evita (Nejlepší hereč­ka - kome­die nebo muzi­kál)
 • 1995 -S vyzna­me­ná­ním (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)
 • 1993 -Velké vítěz­ství (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)
 • 1988 -Kdo je ta hol­ka (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň)

Razzies - Zlatá malina

 • 2009 - (Nejhorší hereč­ka dese­ti­le­tí (2000 - 2009))
 • 2002 -Trosečníci (Nejhorší hereč­ka)
 • 2002 -Dnes neu­mí­rej (Nejhorší hereč­ka ve ved­lej­ší roli)
 • 2002 -Trosečníci (Nejhorší kom­bi­na­ce k vidě­ní)
 • 2000 -Příští správ­ná věc (Nejhorší hereč­ka)
 • 2000 -Příští správ­ná věc (Nejhorší kom­bi­na­ce k vidě­ní)
 • 1999 - (Nejhorší hereč­ka dese­ti­le­tí (1990 - 1999))
 • 1995 -Čtyři poko­je (Nejhorší hereč­ka ve ved­lej­ší roli)
 • 1993 -Tělo jako důkaz (Nejhorší hereč­ka)
 • 1991 -S Madonnou v poste­li (Nejhorší hereč­ka)
 • 1989 -Vražda na Broadwayi (Nejhorší hereč­ka ve ved­lej­ší roli)
 • 1989 - (Nejhorší hereč­ka dese­ti­le­tí (1980 - 1989))
 • 1989 - (Nejhorší nová hvězda dese­ti­le­tí (1980 - 1989))
 • 1987 -Kdo je ta hol­ka (Nejhorší hereč­ka)
 • 1986 -Šanghajské pře­kva­pe­ní (Nejhorší hereč­ka)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92039 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56722 KB. | 29.06.2022 - 01:31:58