Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Madla – Eva Herzigová

Madla – Eva Herzigová

Eva
Eva

Zdá se, že se v posled­ní době věnu­je­te čím dál tím více herec­tví. Masaryk je váš dru­hy čes­ký celo­ve­čer­ní film. Co vás zau­ja­lo na pro­jek­tu Masaryk, že jste se roz­hod­la úlo­hu při­jmout?

Roli Madly v tom­to fil­mu jsem při­ja­la pře­de­vším pro­to, že film Masaryk se dotý­ká obdo­bí, kte­ré bylo vel­mi dlou­hou dobu urči­tým způ­so­bem zata­jo­va­né. O tom­to před­vá­leč­ném obdo­bí let 38-39 a jeho udá­los­tech jsme se z děje­pi­su pří­liš nedo­zví­da­li a věřím, že ten­to film pomů­že prá­vě řadu sku­teč­nos­tí odha­lit. A scé­nář k Masarykovi je oprav­du skvě­le napsa­ný. Druhým důvo­dem byl pro mě kame­ra­man Martin Štrba, s nímž jsem spo­lu­pra­co­va­la už na před­cho­zím sním­ku Pohádkář, je jem­ný a šikov­ný a je to sym­paťák.

Musela jsem se na roli neje­nom při­pra­vit, ale hlav­ně se tech­nic­ky vyba­vit, jeli­kož ve fil­mu zpí­vám. Chodila jsem na lek­ce zpě­vu na DAMU v Praze a dala jsem do toho všech­no. Po natá­če­ní ve stu­diu jsem ztra­ti­la hlas na 3 týd­ny!

Dozvěděla jste se díky prá­ci na fil­mu něco nové­ho prá­vě o této době a jejích udá­los­tech?

Je to aktu­ál­ní téma. Přijde mi, že se jed­ná o podob­né poli­tic­ké udá­los­ti kte­ré se ode­hrá­va­jí dnes. Období vel­kých změn a nové­ho roz­dě­le­ní svě­ta. Válka, imi­gra­ce, Brexit, neob­vyk­lý nový vztah „Trump a Putin“. Chaos, nevě­da, co bude zít­ra, strach, roz­ha­zo­vač­nost, oká­za­lost a chu­do­ba. Rozvrácený svět bez hod­not.

Pohybujete se ve svě­tě módy. Jak se vám líbí mód­ní styl doby, v níž se film ode­hrá­vá?

Třicátá léta to byl vůbec jeden z nej­e­le­gant­něj­ších sty­lů módy, je vel­mi zdob­ný, dnes bychom řek­li gla­mour, všech­no se vzá­jem­ně pro­po­jo­va­lo, šaty, make-up, kle­no­ty, úče­sy. Byla to doba, kte­rá přá­la krá­se.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48481 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56833 KB. | 02.07.2022 - 04:09:39