Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT

Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze nabíd­ne svým divá­kům během svát­ků tři fil­mo­vé pre­mi­é­ry. Poprvé budou moci v tele­vi­zi zhléd­nout kri­ti­ky i pub­li­kem oce­ňo­va­ný sní­mek Fair Play, hvězd­ně obsa­ze­né Anděly všed­ní­ho dne i novou kome­dii s Jiřím Mádlem a Taťánou Kuchařovou Správnej dres.

 Původní tele­viz­ní film Správnej dres vzni­kl pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka a v režii Stanislava Sládečka. Jiří Mádl se v něm coby hoke­jo­vá hvězda vra­cí během výlu­ky NHL do Čech i se svou man­žel­kou v podá­ní Taťány Kuchařové, kte­rá chce čas trá­ve­ný doma vyu­žít k tomu, aby si našla „nor­mál­ní prá­ci“.  „Často se mi zdá, že žánr roman­tic­ké kome­die pod­ce­ňu­je­me jako cosi povrch­ní­ho a hloupé­ho. A při­tom je tak uži­teč­né umět vyprá­vět o pře­ko­ná­vá­ní sla­bin a před­sud­ků, kte­ré si v sobě nosí­me a kte­ré nám brá­ní žít šťast­ně­ji, svo­bod­ně a neso­bec­ky,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent fil­mu Michal Reitler. „Natáčení pro mě bylo tro­chu schi­zofren­ní. Svůj život mám totiž roz­dě­le­ný na část hoke­jo­vou a fil­mo­vou. A najed­nou se to spo­ji­lo,“ popi­su­je svo­ji roli Jiří Mádl a k natá­če­ní s Taťánou Kuchařovou dodá­vá: „Byla zdra­vě ner­vóz­ní a mys­lím, že její výkon bude pří­jem­ným pře­kva­pe­ním.“

V tele­viz­ní pre­mi­é­ře se během svát­ků obje­ví na ČT1 i dva kopro­dukč­ní sním­ky. Fair Play, ve kte­rém Andrea Sedláčková sle­du­je osud mla­dič­ké sprin­ter­ky Anny (Judit Bárdos) v pro­stře­dí vrcho­lo­vé­ho spor­tu osm­de­sá­tých let, a ori­gi­nál­ní pří­běh Alice Nellis Andělé všed­ní­ho dne, kde pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský, kte­ří se sna­ží pro­vést své lid­ské svě­řen­ce nej­těž­ším dnem jejich živo­ta.

Vedle novi­nek při­ne­se Česká tele­vi­ze o Vánocích na obra­zov­ku i fil­mo­vou kla­si­ku. Ve vysí­lá­ní se tak obje­ví osca­ro­vé sním­ky, jako je Králova řeč nebo Nedotknutelní, série nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů s Charliem Chaplinem, Peterem Sellersem nebo Jeanem-Paulem Belmondem, ale i čes­ké titu­ly nále­že­jí­cí do zla­té­ho fon­du naší kine­ma­to­gra­fie, Adéla ješ­tě neve­če­ře­la, Pelíšky, Tajemství hra­du v Karpatech, Občanský prů­kaz a dal­ší.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71217 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58166 KB. | 16.08.2022 - 00:39:24