Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Madagaskar - Madagascar

Madagaskar - Madagascar

Počítačové ani­mo­va­né fil­my mají v posled­ních letech na růžích ustlá­no (ne, že by k nim snad kri­ti­ci byli milej­ší, ale divá­ci je mají cel­kem v obli­bě). Tituly jako Shrek nebo Doba ledo­vá zaru­če­ně poba­ví, i když se na ně dívá­te po 150-té (a že to plno lidí dělá). Této situ­a­ce se sna­ží fil­mo­vá stu­dia samo­zřej­mě vyu­žít, a tak se obje­vu­je stá­le více „ani­má­ků“. Ale ne kaž­dý je tak pro­myš­le­ný jako zmí­ně­ný Shrek a jemu podob­né. Ne, že by snad nepo­ba­vi­ly, ale nema­jí tako­vou hloub­ku a jis­kru. Naneštěstí to pla­tí i pro Madaskar. Ten je sice oprav­du zábav­ný a při­ná­ší spous­tu vtip­ných situ­a­cí, ale co se týče scé­ná­ře, doce­la ztrá­cí. Charaktery jsou napsá­ny vcel­ku sluš­ně, ale celý děj by se dal shr­nout do něko­li­ka řádek.Čtyři zví­ře­cí přá­te­le, sebestřed­ný lev Alex (Ben Stiller), rázná hro­ši­ce Gloria (Jada Pinkett Smith), žira­fa hypo­chon­dr Melman (David Schwimmer) a zeb­ří samec plný snu Marty (Chris Rock) se sho­dou okol­nos­tí dosta­nou z newy­or­ské ZOO na Madaskar. Jenže, přes­to­že to zpr­vu vypa­dá jako ráj, tak se nako­nec uká­že, že Alex na cha­lu­ho­vých špí­zech nepře­ži­je. Probudí se v něm totiž instink­ty šel­my a pro­blém je na svě­tě. To je v pod­sta­tě vše.

Naštěstí se na tuto chu­dou dějo­vou linii poda­ři­lo naba­lit spous­tu vtíp­ků, kte­ré fun­gu­jí. Některé skvě­le a jiné jen dob­ře. Ale mini­mum z nich je vyslo­ve­ně špat­ných (někte­ré „drž­ko­pá­dy“ jsou nata­ho­vá­ny tak, že ješ­tě chví­li a byly by trap­né). Humor není pří­liš pro­myš­le­ný, ale je prvo­plá­no­vi­tý a jas­ný. To oce­ní jak děti, tak dospě­lí, kte­rým nejsou cizí situ­ač­ní kome­die. Dojde i na něko­lik nará­žek na jiné fil­mo­vé trhá­ky, tak­že tu máme i troš­ku paro­die. Až na jed­nu hlu­ché mís­to, kte­ré se sna­ží půso­bit dra­ma­tic­ky (ale v kon­tex­tu s neu­stá­lou kaden­cí vtip­ných scén se mu to pří­liš neda­ří) se na vás neu­stá­le pova­lí dal­ší a dal­ší zábav­né kous­ky, kte­ré mají své neod­vo­la­tel­né kouz­lo.

Nejen pro­to, že vtíp­ky jsou sro­zu­mi­tel­né a jas­ně nastí­ně­né, ale také napo­má­há vyni­ka­jí­cí a pes­t­ro­ba­rev­ná ani­ma­ce. Od New Yorku až po Madagaskar vám budou pře­chá­zet oči. Neustále se něco děje, jste zapla­vo­vá­ni pes­t­ro­ba­rev­ný­mi sce­né­ri­e­mi i spous­tou efek­tů. Zvířecí ani lid­ští hrdi­no­vé nejsou vytvo­ře­ni tak, aby vypa­da­li co nej­re­ál­ně­ji, ale spí­še jde o to, aby půso­bi­li roz­to­mi­le, ovšem se sna­hou zacho­vat někte­ré cha­rak­te­ris­tic­ké prv­ky jejich sku­teč­né před­lo­hy.

Soundtrack je posklá­dán ze zná­mých popo­vých melo­dií a hud­by z jiných fil­mo­vých pro­jek­tů. To pla­tí pře­de­vším pro čás­ti paro­du­jí­cí napří­klad Americkou krá­su atd..

Jestliže jste ochot­ni akcep­to­vat nekom­pli­ko­va­ný pří­běh a pří­mo­ča­ré gagy, pak bude­te spo­ko­je­ni a oprav­du se zasmě­je­te. Madagaskar není roz­hod­ně tak pro­myš­le­ný jako nej­ú­spěš­něj­ší ani­mo­va­né titu­ly, ale jako špat­ný bych ho v žád­ném pří­pa­dě nehod­no­til. Jde o nad­prů­měr­ný film, kte­rý u nej­vyš­ší kon­ku­ren­ce mír­ně ztrá­cí, ale i tak jde o chytla­vou podí­va­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagascar 3 - Recenze - 100 %23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100 % Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […] Posted in Filmové recenze
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Matrix Revolutions16. prosince 2021 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás… Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Reloaded9. prosince 2021 Matrix Reloaded A je to tady. Jste si úplně jistí tím, čím si myslíte, že jste? Dlouho po prvním díle jsem ani netušil, že se dočkáme pokračování. Všechno to začalo vřít až pár týdnů před uvedením […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw1. července 2021 Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw Značka SAW byla po několika posledních dílech už značně vyčpělá a tak ji tvůrci na nějakou dobu uložili k ledu. Před pár lety do kin přišel pokus o svěží vítr v podobě hororu Jigsaw, to […] Posted in Filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,59307 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55927 KB. | 23.05.2022 - 16:57:53