Kritiky.cz > Recenze > Madagaskar -

Madagaskar -

Madagaskar - Recenze
30.1.2008

pripomenme-si

Přečteno: 247 krát

Žánr: Dobrodružný / Animovaný / Komedie
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Premiéra v ČR: 16.6.2005

Animák od stu­dia Dreamworks, kte­ré má na svém kon­tě mimo jiné úspěš­né­ho Shreka i méně úspěš­ný Příběh žra­lo­ka, o par­tě zví­řat a jejich divo­kém návra­tu do při­ro­ze­né­ho pro­stře­dí. S 3D ani­ma­cí se doslo­va roz­tr­hl pytel. Nemine rok, kdy bychom neby­li vysta­ve­ni úto­kům ani­mo­va­ných trhá­ků.
Už také dáv­no nepla­tí, že ani­mo­va­ný film rov­ná se dět­ský film. Kreslené fil­my mají plno­hod­not­né pří­běhy, dob­ře pro­myš­le­né cha­rak­te­ry postav, vět­ší než malé množ­ství vti­pu a paro­die a rodi­če se u nich mnoh­dy poba­ví více než jejich rato­les­ti. Tento pozna­tek bohu­žel stá­le ješ­tě uni­ká dis­tri­bu­to­rům, pro­to­že šan­ce, že ve svém kině uvi­dí­te ani­mák v původ­ním zně­ní je asi jed­na ku mili­ó­nu. Nejde asi tak o to, že by dabing byl špat­ný nebo dokon­ce zavr­že­ní­hod­ný, jde pou­ze o to, že se běž­né­mu smr­tel­ní­ko­vi nedo­stá­vá mož­nos­ti svo­bod­né vol­by mezi titul­ko­va­nou a dabo­va­nou ver­zí.

Madagaskar vyprá­ví o čtve­ři­ci zví­řat z newy­or­ské zoo. Lev Alex, zeb­ra Marty, žira­fa Melman a hro­ši­ce Gloria jsou neroz­luč­ný­mi přá­te­li, ale Marty zrov­na pro­chá­zí kri­zí střed­ní­ho věku a tak ze zoo uprch­ne na newy­or­ské nádra­ží, přá­te­lé se ho vyda­jí hle­dat, což vede k tomu, že je roz­hod­nu­to návra­tu všech zví­řat do jejich při­ro­ze­né­ho pro­stře­dí, načež se lodi plní­cí ten­to úkol zmoc­ní par­ta mafi­án­ských tuč­ňá­ků a v důsled­ku toho naši čty­ři přá­te­lé ztros­ko­ta­jí na ost­ro­vě jmé­nem Madagaskar. Ano, k dob­ré myš­len­ce – co se asi sta­ne, když se civi­li­zo­va­ná zví­řa­ta oct­nou v divo­či­ně – vede poně­kud pře­kom­bi­no­va­ná záplet­ka. Tento nedo­sta­tek naštěs­tí Madagaskar vyva­žu­je něko­li­ka dob­rý­mi paro­di­e­mi a řadou skvě­lých ved­lej­ších postav.

Právě ved­lej­ší posta­vy si ukradly vět­ši­nu fil­mu pro sebe a kdy­ko­li jsou na plát­ně hra­vě zastí­ní ústřed­ní čtve­ři­ci. To pla­tí pře­de­vším pro tučňáky-mafiány, kte­ří jsou sku­teč­ně pove­de­ní, ale stá­le z nich máte dojem, že jsou do fil­mu v pre­pa­ro­vá­ni tak tro­chu nási­lím. Tihle tuč­ňá­ci by si roz­hod­ně zaslou­ži­li vlast­ní celo­ve­če­rák. Za zmín­ku sto­jí ješ­tě lemu­ří král a jeho poskok, kte­rý má napros­to doko­na­lý dabing. To je ale pou­ze jeden výstřel do tmy, pro­to­že všech­ny ostat­ní posta­vy jsou nada­bo­va­né seri­óz­ně a bez jaké­ho­ko­li pře­kva­pe­ní. Zatímco ori­gi­nál­ní zně­ní sází jako obvykle na hla­sy zná­mých osob­nos­tí, v čes­kém pro­stře­dí pro­mlou­va­jí posta­vič­ky hla­sy řado­vých dabé­rů, kte­ré může­te sly­šet v kaž­dém tele­viz­ním seri­á­lu.

Madagaskar se stej­ně jako vět­ši­na fil­mů toho­to žán­ru sna­ží poba­vit vti­py a paro­dií. Filmové paro­die jsou poměr­ně poda­ře­né, i když jich není mno­ho, mezi nej­lep­ší roz­hod­ně pat­ří odkaz na Americkou krá­su, kte­rý nelze pře­hléd­nout. S původ­ní­mi vti­py už je to tro­chu hor­ší, zde nemo­hou auto­ři těžit napří­klad z pohád­ko­vých klišé jako ve Shrekovi a pro­to již také Madagaskar není tak výji­meč­ným poči­nem. Zdá se, že dob­ré pří­běhy a vtip­né záplet­ky začí­na­jí ani­mo­va­ným fil­mům dochá­zet a tak se tato díla po mno­ha neza­po­me­nu­tel­ných kusech poma­lu pro­pa­da­jí do šedé­ho prů­mě­ru.

Madagaskar je ale stá­le ješ­tě fil­mem nad prů­měr­ným, není sice skvos­tem kine­ma­to­gra­fie, ale doza­jis­ta vás neu­nu­dí k smr­ti. Má sice tro­chu div­ný pří­běh a ješ­tě div­něj­ší konec (film vlast­ně nijak neskon­čí, je to spí­še jako kdy­by byl najed­nou zni­če­ho­nic utnut; nemu­sí­me samo­zřej­mě vždyc­ky vědět, jak a kde jed­not­li­vé posta­vy skon­čí, ale tady je to tak nějak do očí a moz­ku bijí­cí), ale je zapl­něn sym­pa­tic­ký­mi posta­va­mi i něko­li­ka vyda­ře­ný­mi vti­py a dis­po­nu­je ide­ál­ní dél­kou.
Verdikt: Tentokrát je tu tedy film zamě­ře­ný více na dět­ské pub­li­kum, ale i ti, co už odrost­li dět­ským botič­kám se urči­tě poba­ví. Nezbývá než dou­fat, že plí­ži­vě postu­pu­jí­cí úpa­dek 3D fil­mů se zasta­ví na mada­gaskar­ské hra­ni­ci.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.67/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.7 z 5 (hod­no­ce­no 9x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,82785 s | počet dotazů: 239 | paměť: 52841 KB. | 16.06.2021 - 08:55:44