Kritiky.cz > Filmové recenze > Machři 2 - 55 %

Machři 2 - 55 %

Machri

Lenny (A.Sandler) se po letech vra­cí z Los Angeles do své­ho rod­né­ho měs­ta na východ­ním pobře­ží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a tře­mi dět­mi ve vel­kém domě na před­měs­tí. Opět se setká­vá se svý­mi přá­te­li: Ericem (K.James), Kurtem (Ch.Rock) a Marcusem (D.Spade). Mají také své rodi­ny, pou­ze Marcus se popr­vé setká­vá se svým synem Bradenem (A.Ludwig). Mezi nimi to zpo­čát­ku jis­kří, ale během fil­mu se tro­chu pozna­jí a vez­mou vzá­jem­ně na milost. Čtveřice „machrů“ začí­ná postup­ně plá­no­vat vel­kou zahrad­ní par­ty. Ale než se tak sta­ne, zaži­jí různá pře­kva­pe­ní a dob­ro­druž­ství.

Film nava­zu­je na film Machři, kte­rý byl nato­čen v roce 2010 a byla to Sandlerova nej­ú­spěš­něj­ší kome­die v jeho kari­é­ře. Byla úspěš­ná nejen v Americe, ale i ve svě­tě.

Scénář ten­to­krát vytvo­řil Fred Wolf (Machři) spo­leč­ně s Adamem Sandlerem, kte­rý je i pro­du­cen­tem fil­mu. Režisérem fil­mu je opět Dennis Dugan (Jack a Jill), výtvar­né řeše­ní měl na sta­rost Aaron Osborne, kos­týmy opět řeši­la Ellen Lutter.

Film sto­jí na hlav­ní posta­vě Lennyho, kte­ré­ho ztvár­nil Adam Sandler. Je sice vtip­ný, jak se od něho oče­ká­vá, ale jako hlav­ní zdroj zába­vy tro­chu nedo­sta­ču­jí­cí. Jeho hereč­tí kole­go­vé Kerin James, Chris Rock a David Spade se mu sna­ží v komič­nos­ti sekun­do­vat, ale cel­ko­vý dojem je tako­vý, že půso­bí jako sku­pi­na nedo­spě­lých puber­ťá­ků. V žen­ských posta­vách nej­ví­ce zaujme Salma Hayek, kte­rá se svou americko-mexickou pova­hou roz­prou­dí své­ho man­že­la, ale také své oko­lí. Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou také děti hlav­ních postav. Od prv­ních Machrů tro­chu povy­rost­ly, tak­že je zaží­vá­me jako ame­ric­ké puber­ťá­ky se svý­mi pro­je­vy a pro­blémy. Jejich zážit­ky z kon­ce škol­ní­ho roku pak kon­ku­ru­jí zážit­kům jejich otců, kte­ří se sna­ží uží­vat nad­chá­ze­jí­cí­ho léta.

Pod režij­ním vede­ním Dennise Dugana se dala opět dohro­ma­dy sku­pi­na dospě­lých a dět­ských her­ců, kte­ří se sna­ží navá­zat na před­cho­zí Machry. Komické scén­ky, drs­né či hrubé hláš­ky jsou ale někdy pře­hna­né a mís­ty sko­ro až před­ví­da­tel­né. Plánování pár­ty pak vra­cí machry do časů mlá­dí a doka­zo­vá­ní si stá­le své síly, vtip­nos­ti a úspě­chů.

Film je prů­měr­nou ame­ric­kou kome­dií, kte­rá nepři­ná­ší nic nové­ho. Hlavní hrdi­no­vé jsou sice vtip­ní, ale hlav­ně se sna­ží být stá­le in, uží­vat si živo­ta. Film je vhod­ný pro divá­ky, kte­ří mají rádi A.Sandlera, baví se při jed­no­duc hých hláš­kách a vti­pech, ale hlav­ně se chtě­jí za kaž­dou cenu zasmát.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...