Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Maca - přírodní elixír

Maca - přírodní elixír

ito4fk

Únava, stres, níz­ký nebo vyso­ký tlak, osla­be­ná imu­ni­ta, nedo­sta­teč­né sexu­ál­ní vzru­še­ní... trá­pí vás někte­rá z těch­to věcí?

Ráda bych vás sezná­mi­la s vel­kým pří­rod­ním zázra­kem a tím jsou adap­to­ge­ny. Adaptogeny jed­no­du­še usnad­ňu­jí pro­ces adap­ta­ce. Pomáhají pře­ko­nat růz­né nemo­ce, úna­vu, stres, zlep­šu­jí paměť, vůli a imu­ni­tu. Máte níz­ký tlak? Adaptogen vám ho zved­ne! Při vyš­ším tla­ku nao­pak sní­ží. Dalším plu­sem je, že pokud nebe­re­te vyso­ké dáv­ky, nema­jí téměr žád­né ved­lej­ší účin­ky, jsou nená­vy­ko­vé a dají se uží­vat dlou­ho­do­bě - není to malý zázrak?Jako prv­ní adap­to­gen se mi dosta­la do ruky Maca peru­án­ská - Lepidium peru­vi­a­num. Je čas­to pře­zdí­va­ná jako peru­án­ská via­gra kvů­li jejím pří­z­ni­vým účin­kům na poten­ci.

Co vše tato rost­li­na obsa­hu­je?

  • Bílkoviny
  • Vlákninu
  • Minerální lát­ky - jód, hoř­čík, zinek, žele­zo, měď,...
  • Vitamíny - hlav­ně B, E a C (u vita­mí­nu C pokry­je den­ní dáv­ku člo­vě­ka).

Pozitivní vliv Macy může­me obje­vit hlav­ně v těch­to oblas­tech:

  1. Zvýšení ener­gie - i v pří­pa­dě chro­nic­ké úná­vy půso­bí Maca jako záso­bár­na obrov­ské ener­gie. Budete se cítit plní živo­ta a opti­mis­mu.
  2. Hormonální regu­la­ce - doká­že regu­lo­vat hla­di­nu hor­mo­nů a enzy­mů, pomá­há s pre­men­stru­ač­ním syn­dro­mem a při meno­pau­ze.
  3. Zmírnění stre­su, depre­se a úzkos­ti - zvy­šu­je emo­ci­o­nál­ní nála­du a navo­zu­je pozi­tiv­ní stav mys­li. Budete se zkrát­ka stá­le usmí­vat.
  4. Zlepšení pamě­ti - zlep­šu­je schop­nost sou­stře­dit se a učit se nové věci.
  5. Plodnost - Maca je účin­né pří­rod­ní afro­di­si­a­kum.
  6. Imunita - pod­po­ru­je imu­nit­ní sys­tém jako celek.
Kde sehnat Macu a v jaké podo­bě?
Macu seže­ne­te ve for­mě čaje, práš­ku nebo tablet. Doporučila bych nej­lé­pe kva­lit­ní prá­šek nebo table­ty, seže­ne­te na inter­ne­tu v esho­pech se zamě­ře­ním na zdra­vou výži­vu. Většinou se dáv­ku­je jed­na čajo­vá lžič­ka práš­ku do 2 dcl vody, smo­o­thie, ran­ní oves­né kaše, jogur­tu nebo džu­su. Neměla by se uží­vat při pro­blé­mech se štít­nou žlá­zou a v těho­ten­ství. Já kupu­ji BIO Macu přes  www.plodyslunce.cz. Je v oprav­du výbor­né kva­li­tě, mohu jen dopo­ru­čit.

Co dodat na závěr?

Nebojte se toho, Macu dopo­ru­ču­ji vše­mi dese­ti. Nabudí vás pří­jem­nou ener­gií, vita­li­tou a opti­mis­mem. A ten do živo­ta hod­ně potře­bu­je­me! Přidala bych mož­ná mojí prv­ní zku­še­nost s Macou. Dala jsem si ten­krát dvě table­ty před jed­nou noč­ní pár­ty, abych neby­la una­ve­ná a vydr­že­la ale­spoň do půl­no­ci. Popíjely se alko­ho­lic­ké koktej­ly a neby­lo jich málo - výsle­dek? Ve 4 hodi­ny ráno jsem byla stříz­li­vá, odpo­či­nu­tá a plná ener­gie. Takže pozor, Maca umí rych­le odbou­rat alko­hol v těle a pokud si jí dáte na něja­kém firem­ním večír­ku, vel­mi rych­le vystříz­li­ví­te.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,18687 s | počet dotazů: 207 | paměť: 54280 KB. | 15.04.2021 - 02:46:29
X