Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

tilka

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se jed­ná o vlnu.

Atopický ekzém se pro­je­vu­je suchou a cit­li­vou pokož­kou, kte­rá se snad­no podráž­dí a svě­dí. Raz dva se zaní­tí, a pak vzni­ka­jí mokva­jí­cí ložis­ka. Když si děti svě­dí­cí kůži roz­škrá­bou, bolí to a dlou­ho se hojí.

Rady léka­řů jsou čas­to pro­ti­chůd­né, a co fun­gu­je jed­no­mu, nemu­sí zabrat u dru­hé­ho.

 

Jistotou ale je:

  • vysle­do­vat spouš­tě­če reak­ce a vyhnout se jim
  • vyhý­bat se umě­lým lát­kám v kos­me­ti­ce, pří­prav­cích na pra­ní i jíd­le
  • zvý­še­ná péče o jem­nou pokož­ku

Pohladit jem­nou kůži

Pravidelné pro­ma­zá­vá­ní suché kůže je nut­nos­tí. Jaké pro­ma­zá­va­dlo sedí prá­vě vám, to si musí­te vysle­do­vat, roz­hod­ně však by mělo být pří­rod­ní­ho půvo­du, bez kon­zer­van­tů, bar­viv a rop­ných pro­duk­tů. Super je čis­té bam­buc­ké más­lo, koko­so­vý nebo man­dlo­vý olej. Na mokva­jí­cí mís­ta je mož­nou pomo­cí zin­ko­vá mast. Zklidňují oves­né nebo meduň­ko­vé kou­pe­le.

Problémem u suché kůže je, že ji vše dráž­dí. Své o tom ví mamin­ka Eva: „Atopický ekzém mají obě děti. Dceru nej­víc trá­pi­lo, že je kůže veli­ce cit­li­vá. Nesnáší hrub­ší mate­ri­á­ly, výraz­né švy nebo cedul­ky na oble­če­ní. Protože jsem ji nosi­la v šát­ku, obje­vi­la jsem dět­ské meri­no. První kou­sek jsem oblé­ka­la s vel­kou skep­sí, ale kupo­di­vu v něm dce­ra byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. No a tak jsme si meri­no oblí­bi­li a postup­ně zača­li nosit celá rodi­na,“ líčí.

Přínos meri­no vlny pro ato­pic­kou kůži

Jak to, že meri­no fun­gu­je, když se vlna obec­ně nedo­po­ru­ču­je? Jedná se totiž o zce­la „jinou“ vlnu. Ze spe­ci­ál­ní­ho ple­me­ne, s mimo­řád­ně ten­ký­mi vlák­ny a dokon­ce anti­bak­te­ri­ál­ní­mi účin­ky, kte­ré sni­žu­jí rizi­ko, že se do roz­škrá­ba­né pokož­ky dosta­ne zánět.

Kvalitní meri­no může být ke kůži jem­něj­ší než žmol­ko­vi­tá bavl­na pochyb­né­ho půvo­du.

Merino je pro­dyš­né, odvá­dí pot od těla, a tím umož­ňu­je kůži vět­rat. Mokvající ložis­ka se tak vysu­šu­jí a nao­pak suchou kůži neští­pe pot. Právě ten bývá vel­kým dráž­di­dlem. „Pot byl u dce­ry vel­ký pro­blém. Kolikrát z niče­ho nic se během pro­cház­ky zača­la krou­tit, oší­vat a pla­kat. Protože to ješ­tě neu­mě­la říct, chví­li mi trva­lo, než jsem při­šla na to, co jí vadí,“ potvr­zu­je Eva. „Ke slo­vu opět při­šlo dět­ské funkč­ní oble­če­ní, no a pro­to­že jsme měli dobrou zku­še­nost s meri­nem ze zimy, poří­di­li jsme let­ní vari­an­tu.“

A neče­ka­ný bonus navíc - dět­ské meri­no oble­če­ní pro ty nejmen­ší se občas dělá s pře­hr­no­va­cí­mi rukáv­ky, kte­ré ele­gant­ně zabrá­ní tomu, aby se dítě škrá­ba­lo neh­ty.

Jak vybrat meri­no oble­če­ní pro ekze­ma­ti­ky

Citlivost kůže je indi­vi­du­ál­ní a něko­ho podráž­dí oprav­du vše, ale s meri­nem je vel­ká šan­ce na úspěch. Není ovšem meri­no jako meri­no.

  • Doporučujeme sáh­nout po pro­vě­ře­né znač­ce. Mnohé pou­ží­va­jí vlnu v bio kva­li­tě a vybí­ra­jí ješ­tě spe­ci­ál­ně jem­ná vlák­na.
  • Extra jem­né je let­ní meri­no, kte­ré může­te pou­ží­vat v tep­lém obdo­bí jako jedi­nou vrst­vu a v zimě na pod­vle­če­ní.
  • Pro ješ­tě jem­něj­ší kou­sek sáh­ně­te mezi výrob­ky s pří­mě­sí hed­vá­bí. Zvýší pozi­tiv­ní vlast­nos­ti meri­na a dodá mu neu­vě­ři­tel­nou jem­nost.

I když je tako­vý kva­lit­ní meri­no kou­sek draž­ší, oprav­du se vypla­tí. Nejen, že pokož­ku jem­ně hýč­ká, ale navíc zajis­tí tako­vé pro­stře­dí, že se novým záně­tům mnoh­dy daří před­chá­zet.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45858 s | počet dotazů: 216 | paměť: 42875 KB. | 28.11.2020 - 14:41:45