Kritiky.cz > Recenze knih > Má paní

Má paní

kniha ma pani

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona byla uro­ze­ná dív­ka s uhran­či­vým pohle­dem, bys­trá a cti­žá­dosti­vá, a spo­leč­ně tvo­ři­li doko­na­lý pár. Jejich lás­ka roz­vrá­ti­la zave­de­né pořád­ky, od zákla­du změ­ni­la celou zemi a pře­ko­na­la všech­ny pře­káž­ky, kte­ré jí stá­ly v ces­tě - výsměch monar­chů, výhrůž­ky pape­že a pohr­dá­ní pros­té­ho lidu...

Zdálo se, že tahle lás­ka je věč­ná. Ona jako­by žili jen jeden pro dru­hé­ho. Jakoby se jich nic z okol­ní­ho svě­ta netý­ka­lo. Ano, svým vzta­hem šoko­va­ly, ale ješ­tě šoku­jí­cí byl konec jejich lás­ky. Konec, kte­ré­mu se i dnes zdrá­há­me uvě­řit.

Většina kni­hy je psa­ná v ich - for­mě. Příběh ale nevy­prá­vá Jindřich ani Anna, nýbrž krá­lov­ský šašek, kte­rý se díky své­mu posta­ve­ní všu­de dostal a všech­no viděl a sly­šel. Neméně pod­stat­nou část tvo­ří Jindřichovy auten­tic­ké dopi­sy, ve kte­rých se vyzná­vá ze své lás­ky k Anně.  Teměř za kaž­dým dopi­sem pak čas­to násle­du­jí krát­ké odstav­ce, ve kte­rých autor­ka vysvět­lu­je his­to­ric­ké sou­vis­los­ti a pro­zra­zu­je, co mají spo­leč­né s tímhle pří­bě­hem lás­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la spíš lidem, kte­ří toho moc o Jindřichovi VIII. a Anně Boleynové moc nevě­dí, pro­to­že autor­ka jejich pří­běh nero­ze­bí­rá do hloub­ky, ale sou­stře­dí se jen na ty nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti. Ty však lidé, kte­ří se o tohle téma zají­ma­jí, už prav­dě­po­dob­ně zna­jí, a tak by pro ně kni­ha moh­la být zkla­má­ním. Pokud však je tohle téma pro vás nové, kni­hu vám dopo­ru­ču­ji. Je psa­ná pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­ně, tak­že jed­not­li­vé sou­vis­los­ti snad­no pocho­pí­te, a oce­ní­te taky Jindřichovy dopi­sy, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi část­mi kni­hy.

Hodnocení: 100%

MÁ PANÍ

Autorka: Veronika Moreira

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 160

  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […] Posted in Recenze knih
  • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […] Posted in Recenze knih
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
  • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […] Posted in Recenze knih
  • Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle22. října 2017 Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle Mladá Annabelle, pracující jako ošetřovatelka, je nucena utéct z Londýna do Paříže. Zde poznává nejen svou tetu Aline, ale i malíře Henriho, do kterého se zamiluje. Mladí lidé si užívají […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […] Posted in Recenze knih
  • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...