Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.

M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.

Modok

Po mno­ha poku­sech o ovlád­nu­tí svě­ta super­zá­po­rák M.O.D.O.K. (mlu­ví Patton Oswalt) najed­nou při­jde o svou fir­mu A.I.M. kvů­li ban­kro­tu a ta je tak pro­da­ná kon­ku­renč­ní spo­leč­nos­ti GRUMBL. Zároveň se musí M.O.D.O.K. vypo­řá­dat s pro­blé­mo­vý­mi vzta­hy ve své rodi­ně a do toho začí­ná trpět kri­zí střed­ní­ho věku...

V Marvel Studios už též zača­li se seri­á­lo­vou tvor­bou a na WandaVision a Falcona a Winter Soldiera v brz­ké době navá­žou Loki nebo Hawkeye. I mimo Marvel Studios ovšem jeden seri­ál, kte­rý je adap­ta­cí komik­sů ze stá­je Marvel Comics aktu­ál­ně pre­mi­é­ru­je na stre­a­mo­va­cí služ­bě Hulu. Nenechte se ovšem odra­dit tím, že je M.O.D.O.K. ani­mo­va­ný stop moti­on seri­ál. Pro děti totiž oprav­du není!

Mental Organism Designed Only for Killing je hlav­ním „ hrdi­nou „ seri­á­lu, kte­rý se sna­ží ovlád­nout svět, v rám­ci udá­los­tí seri­á­lu se ovšem musí pře­de­vším sna­žit udr­žet svo­jí rodi­nu pohro­ma­dě. Tvůrci seri­á­lu Patton Oswalt (kte­rý mlu­ví prá­vě M.O.D.O.K.A.) a Jordan Blum (Americký táta) sku­teč­ně vytvá­ří něco zce­la nové­ho v rám­ci aktu­ál­ních moder­ních adap­ta­cí. M.O.D.O.K. má vel­mi blíz­ko k ani­mo­va­ným seri­á­lům pro dospě­lé jako prá­vě Americký táta nebo Griffinovi. Seriál M.O.D.O.K. je jed­no­du­še bru­tál­ní a vul­gár­ní, mno­ho postav v něm umře bru­tál­ní smr­tí a dojde na mno­ha věcí, kte­ré by děti roz­hod­ně vidět nemě­li. Jen s tou ani­ma­cí je tro­chu pro­blém.

Za seri­á­lem totiž sto­jí též tvůr­ci Robot Chicken. A ani­ma­ce do vel­ké míry při­po­mí­ná prá­vě jed­not­li­vé ske­če z Robot Chicken. Takový M.O.D.O.K. sice vypa­dá rela­tiv­ně dob­ře, vět­ši­na postav ovšem při­po­mí­ná ty nej­o­hav­něj­ší paná­ky z Robot Chicken. Na jed­nu stra­nu se to při výbě­ru tohle sty­lu ani­ma­ce dalo čekat, na dru­hou stra­nu zamr­zí, že seri­ál v rám­ci stop moti­on jede tak tro­chu dru­hou ligu a že si s designem cha­rak­te­rů tvůr­ci nevy­hrá­li jiným způ­so­bem. Šlo to ovšem vlast­ně vůbec? Těžko říct, nicmé­ně sáz­ka na nejis­to­tu v podo­bě stop moti­on ani­ma­ce nedo­padla úpl­ně nej­líp.

Další pro­blém s M.O.D.O.K.E.M. je až pří­liš­ná sna­ha o růz­né eas­ter eggy, kte­rých je ve finál­ním souč­tu straš­ně moc a do jis­té míry půso­bí vel­kým způ­so­bem na sílu. Každá z epi­zod ovšem trvá po 20 minu­tách a tudíž se seri­á­lu ale­spoň nedá vyčí­tat pří­liš­né nata­ho­vá­ní. Seriál se časem sice vydá­vá dost před­ví­da­tel­ným smě­rem a tuny WOW pře­kvá­pek M.O.D.O.K. nena­bíd­ne, nadá­le jde ovšem sku­teč­ně o zábav­nou čer­nou kome­dii, kte­rá do jis­té míry fun­gu­je i jako tra­gic­ký pří­běh jed­no­ho zápo­rá­ka, kte­rý se ovšem v jádru duše jen chce stát spo­ko­je­nou hla­vou rodi­ny. I když to není úpl­ně jed­no­du­ché.

Musí se nechat, že všech 10 epi­zod půso­bí kom­pa­ti­bil­ním způ­so­bem a dohro­ma­dy utvá­ří jeden uce­le­ný pří­běh. 10 epi­zod M.O.D.O.K.A. tak v pod­sta­tě fun­gu­je jako celo­ve­čer­ní film, kdy se tvůr­cům sku­teč­ně daří při­jít s něko­li­ka vel­mi zábav­ný­mi vti­py. Vyložená vár­ka tuny růz­ných vti­pů, kte­ré by si divák auto­ma­tic­ky pama­to­val a ješ­tě týden nad nimi uchech­tá­val sice nedo­ra­zí, přes­to se ovšem musí nechat, že sna­ha o humor do jis­té míry fun­gu­je. Jen se mož­ná vypla­tí mít tro­chu sla­bost pro čer­ný humor. Kromě odka­zů na komiksy dora­zí i pár odka­zů na pop­kul­tu­ru, kte­ré jsou o pozná­ní zají­ma­věj­ší a zábav­něj­ší než prá­vě odka­zy na komiksy.

Pattonu Oswaltovi se daří dát do hla­su M.O.D.O.K.A. duši, stej­ně tak i zby­tek hla­so­vé­ho obsa­ze­ní odvá­dí vel­mi sluš­nou prá­ci. Slušně se pra­cu­je nejen s M.O.D.O.K.E.M. a jeho rodi­nou, ale i zbyt­kem postav ze seri­á­lu. Pro fanouš­ky prá­vě zmí­ně­ných Griffinových by vlast­ně M.O.D.O.K. mohl být do jis­té míry ide­ál­ní zále­ži­tos­tí v momen­tě, kdy tak tro­chu při­hléd­ne k tomu, že ani­ma­ce vypa­dá tak, jak vypa­dá.

M.O.D.O.K. je do jis­té míry svě­ží vítr v rám­ci moder­ních adap­ta­cí ze stá­je Marvel Comics. Jen není tak vtip­ný, jak nej­spí­še chtěl v samot­ném zárod­ku být, v mno­ha ohle­dech zao­stá­vá za svým poten­ci­á­lem a vol­ba ani­ma­ce neby­la úpl­ně tou nej­šťast­něj­ší vol­bou. Přesto M.O.D.O.K. v rám­ci aktu­ál­ní Marvel mánie před­vá­dí, že se i s komiksy od Marvelu dá pra­co­vat tak tro­chu jiným způ­so­bem. Tak snad plá­no­va­ná 2. série dopad­ne o pozná­ní líp a to i pře­de­vším díky tomu, že se ten­to­krát bude moc obe­jít bez uví­ta­cí expo­zi­ce. Slušným star­tem je 1. série M.O.D.O.K.A. totiž urči­tě...

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: 2021 Hulu, LLC

  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!19. dubna 2021 Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít! Třetí díl upírského filmu Blade začíná kdesi v syrijské poušti, kam partička upírů přišla oživit... ano Draculu. Tady mu sice říkají Drake, zřejmě aby si ho mohli upravit po svém a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […] Posted in Články
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
  • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,63870 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53183 KB. | 24.06.2021 - 22:51:12