Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %

Kdes byla včera v noci obálka e1506262407421

My girl, my girl, don’t lie to me,
Tell me whe­re did you sle­ep last night.

In the pines, in the pines,
Where the sun don’t ever shi­ne.

O tom, co by se sta­lo, kdy­by se Kurt Cobain neza­bil přemýšle­ly už sta­tisíce fanoušků. Co kdy­by se ale vážně Cobain vrátil do součas­nos­ti?


Teenagerka Evelyn vede osa­mě­lý a bez­útěš­ný život kaž­dé­ho depre­siv­ní­ho a sebe­vra­žed­né­ho jedin­ce. Ve ško­le jí šika­nu­jí, mat­ka je alko­ho­lič­ka, otec zemřel ve věze­ní, už neví kudy kam. Nad vodou ji drží ako­rát hud­ba Nirvany a pře­de­vším uctí­va­ný pla­kát Kurta Cobaina, do něhož je zou­fa­le zami­lo­va­ná.

Po poku­su o sebe­vraž­du se pro­bu­dí v nemoc­nič­ním poko­ji ved­le „ble­dé­ho muže s vla­sy bar­vy kůry stro­mů, kte­ré­ho někdo navlé­kl do trič­ka se Céline Dionovou a kost­ko­va­ných pyža­mo­vých kalhot“. Pojmenuje ho Smutek, on jí Milost. Evelyn věří – ne, ona to ví –, že Smutek je Kurt Cobain. On sám to nevy­vra­cí ani nepo­tvr­zu­je kvů­li meze­rám v pamě­ti, a ačko­liv dok­to­ři si mys­lí, že oba dva paci­en­ti jsou cvo­ci, při­pouš­tě­jí, že ta podob­nost je zará­že­jí­cí. Evelyn mu vyprá­ví o tom, jak se setkal s její mat­kou a jaký byl jeho život, jak skon­čil. Kurt Cobain 2.0, nyní Céline, a Evelyn spo­lu z nemoc­ni­ce ode­jdou a zami­lu­jí se do sebe – i když ona ho milo­va­la ješ­tě před tím, než ho zna­la. Vypráví si pří­běhy, dáva­jí si různá jmé­na, hol­du­jí dro­gám, drs­ně se milu­jí, sklá­da­jí pís­ně, nosí extra­va­gant­ní oble­če­ní a kaž­dý z nich si zalo­ží vlast­ní kape­lu, při­čemž ta jeho, Bleach, rake­to­vě vystře­lí ke hvězdám. Ta její při­po­mí­ná kape­lu Hole: drs­né rebel­ky, kte­ré jsou zná­mé, ale mno­hý­mi zavr­ho­va­né a zastí­ně­né slav­něj­ším, tes­toste­ro­no­vým pro­tějš­kem.

Jejich svět je slad­ký a nehos­tin­ný záro­veň: milu­jí se a nená­vi­dí, roz­chá­zí a dáva­jí dohro­ma­dy, odvy­ka­jí dro­gám a zase je vpra­vu­jí do žil. Celý pří­běh je nesen v duchu horeč­ných zápi­sů z prv­ní oso­by, povět­ši­nou Evelyn, výji­meč­ně Célina. Nemá jem­né hra­ny, pro­to­že oba jsou tak tro­chu vyši­nu­tí, váš­ni­ví, a vět­ši­nou sje­tí. Veškerá pes­t­ro­ba­rev­ná potrh­lost sto­jí Evelyn jizvy, smrt pří­te­le, dva potra­ty a zmr­še­né man­žel­ství ješ­tě před sedm­nác­tý­mi naro­ze­ni­na­mi. A bohu­žel to není posled­ní vyúčto­vá­ní, kte­ré od své­ho vysně­né­ho živo­ta dosta­ne.

Kdes byla vče­ra v noci se nečte snad­no. Fantaskní jazyk, kte­rý se pro­plé­tá strán­ka­mi a pod­ma­ňu­je si kaž­dé slo­vo, si vybí­rá svou daň, a tou je nesro­zu­mi­tel­nost. Příliš mno­ho osob­ních zájmen a málo vlast­ních jmen čas­to nechá­va­jí čte­ná­ře nejis­té­ho v tom, o kom je vlast­ně řeč, stej­ně tak množ­ství ved­lej­ších postav a to, že vypra­vě­či pří­bě­hu jsou znač­ně nespo­leh­li­ví, tudíž neví­te, co se jim jen zdá­lo a co se sta­lo doo­prav­dy. Za tu prá­ci s jazy­kem a zvlášt­ní, sno­vé opo­je­ní to ale sto­jí.

Plácli jsme si a část mého já se ohléd­la do dál­ky, tou­ži­la po přá­te­lích, tou­ži­la po něčem, co jsem měl a co jsem zni­čil, ale nemoh­la si vzpo­me­nout.

O nic víc než pla­ti­no­vá blon­dý­na, o kte­ré se mi moc­krát zdá­lo a jejíž smut­né oči vypa­da­ly jako UFO vypouš­tě­jí­cí z pro­má­če­ných čer­ných dví­řek mini­a­tur­ní tur­ma­lí­ny z Paraíby.

V těch snech jsem labuť a roz­ta­hu­ju kří­d­la, abych jí před­ve­dl, jak moc ji milu­ju. Vždycky se odvrá­tí.

str. 115

Ohodnoťte člá­nek


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%17. března 2014 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70% Film, který nese v originále název Only lovers left Alive by mohl neinformovaný divák očekávat krásné romantické melodrama, které by se odehrávalo u nějakého nádherně azurového jezera, […]
  • Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky5. února 2019 Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky Máte rádi jídlo? Líbí se Vám romány z prostředí restaurace? Milujete Francii? Román Večeře v ráji patří do edice Příběhy psané s chutí. Věřte, že po přečtení románu se vám budou sbíhat […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]