Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Lylat Wars jsou po čtrnácti letech opět tady!

Lylat Wars jsou po čtrnácti letech opět tady!

Lykat

Když fanouš­ci tou­žeb­ně Nintendo pro­si­li, aby jim udě­lal pokra­čo­vá­ní vele úspěš­né hry Lylat Wars, tak Nintendo váha­lo, ale nako­nec se umoudři­lo a máme tu úžas­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré nese jmé­no Star Fox 64 3D. Můžete se teda těšit na opě­tov­né bitvy, kte­ré bude­te svá­dět ve hvězd­ném sys­té­mu Lylat.

Děj hry bude zasa­ze­ný doprostřed bitvy o nad­vlá­du pla­ne­tár­ní­ho sys­té­mu Lylat a bude­te hrát za hrdi­nu jmé­nem Fox McCloud, syna legen­dár­ní­ho Jamese McClouda. S hlav­ním hrdi­nou se vydá­te na do vál­ky pro­ti zlé­mu věd­ci Androssovi. To by ješ­tě nebyl ten nej­těž­ší úkol, ale neje­nom, že bude­te muset vést vál­ku pro­ti Androssovi, ale záro­veň bude­te muset brá­nit i svo­ji domov­skou pla­ne­tu Comeria a zachrá­nit celý sys­tém Lylat pro­ti zlé­mu Androssovi.

Ve vál­ce samo­zřej­mě nebu­de­te samy, ale bude­te mít spo­lu­hrá­če. Peppy Hare, Falco Lombardi a Slippy Toad vám pomo­hou kdy­ko­liv v čem­ko­liv. Dokonce vám pora­dí, když nebu­de­te vědět kudy kam.

Až vám nebu­de dosta­čo­vat sin­glepla­yer, pak je pro vás nachys­tám mul­tipla­yer, ve kte­rém může­te hrát až se tře­mi kama­rá­dy v růz­ných šar­vát­kách, kte­ré jste pro­ži­li v sin­glepla­yer modu. Multiplayer bude obsa­ho­vat spous­tu nových modu, jako Survival mod, kde bude­te pro­ti pro­ti­hrá­čům hrát až do posled­ní­ho muže. Naopak v Point Battle modu dosta­ne­te bod za kaž­dé­ho zabi­té­ho sou­pe­ře. V posled­ním modu jmé­nem Time Battle musí­te zlik­vi­do­vat všech­ny nepřá­te­le v časo­vě ome­ze­ném ter­mí­nu.

Jak je vidět, tak pokra­čo­vá­ní Lylat Wars je oprav­du kva­lit­ní a má šan­ci být ješ­tě úspěš­něj­ší, než samot­né Lylat Wars. Máte rádi ten­to fan­ta­zy svět? Pak nemiň­te 9. 9. 2011 tuto hru v obcho­dech. Stojí za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,43907 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53278 KB. | 20.09.2021 - 03:33:37