Kritiky.cz > Recenze knih > Lušti, hádej, čti si

Lušti, hádej, čti si

Lusti

S tex­ty Zuzany Pospíšilové se malí čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kniž­ně zača­la pub­li­ko­vat v roce 2005. Dnes je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Věnuje se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti a s její­mi kníž­ka­mi roz­hod­ně „nešláp­ne­te ved­le“. Mnoho jejích kní­žek ilu­stro­val slo­ven­ský ilu­strá­tor Drahomír Trsťan. Jeho ilu­stra­ce dopro­vá­ze­jí i nej­no­věj­ší kníž­ku nebo spí­še pra­cov­ní sešit Zuzany Pospíšilové – Lušti, hádej, čti si.
Na kni­hách Zuzany Pospíšilové osob­ně nej­ví­ce oce­ňu­ji schop­nost sklou­bit hra­vou strán­ku s uče­ním, pří­pad­ně s pro­hlou­be­ním uči­va, zvláš­tě u začí­na­jí­cích čte­ná­řů, a to tak, aniž by si toho děti všimly. Vznikají tak zábav­né pomůc­ky k upev­ně­ní abe­ce­dy a roz­vo­ji jazy­ko­vých schop­nos­tí. Stejně tak je tomu u seši­tu Lušti, hádej, čti si, kte­rý za pomo­ci krát­kých tex­tů, úko­lů a háda­nek, pro­cvi­ču­je abe­ce­du.

Kapitoly odpo­ví­da­jí pís­men­kům abe­ce­dy. Každou kapi­to­lu uvo­zu­je krát­ký text, k němuž se vzta­hu­je něko­lik úko­lů, kte­ré pro­vě­řu­jí poro­zu­mě­ní tex­tu a to, zda čte­nář pís­men­ko roz­po­zná. Následuje něko­lik háda­nek s dopl­ně­ním do tajen­ky. Nápovědou je, že tajen­ka vždy začí­ná na pís­men­ko, kte­ré je pro­cvi­čo­vá­no. Úkoly dopl­ňu­jí čer­no­bí­lé ilu­stra­ce, tak­že sešit slou­ží dětem záro­veň jako oma­lo­ván­ky s tím, že obráz­ky si mohou vybar­vit pod­le sebe.

Pracovní sešit má veli­kost A4 a u tex­tů i úloh je zvo­le­no vět­ší písmo. Tato kníž­ka je urče­ná spí­še pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, pro star­ší děti má ale Bambook v nabíd­ce od Zuzany Pospíšilové a Drahomíra Trsťana dal­ší pra­cov­ní seši­ty – Písmenka v hádan­kách a kří­žov­kách, Vyjmenovaná slo­va – dopl­ňo­vač­ky, kří­žov­ky, osmisměr­ky, Napiš správ­ně i/y po měk­kých a tvr­dých sou­hlás­kách, Malované kří­žov­ky a osmisměr­ky pro prv­ňá­ky a dru­há­ky nebo Napiš správ­ně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.


Autor: Zuzana Pospíšilová
Ilustrace: Drahomír Trsťan
Vydala: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook
Rok vydá­ní: 2020
Počet stran: 136
Hodnocení: 100 %


Foto: Grada Publishing, a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83795 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51918 KB. | 18.06.2021 - 18:01:01