Kritiky.cz > Filmové premiéry > LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

OBSAH

 

Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž. Základna: Sklep nic netu­ší­cí sta­ré dámy, paní Munson (Irma P. Hall). Lest: Pětice hle­dá mís­to, kde by moh­la nacvi­čo­vat chrá­mo­vou hud­bu. Problém: Velmi brzy se uká­že, že Dorrovi zlo­dě­jíč­ci nejsou dosta­teč­ně rozu­mo­vě nadá­ni, aby lou­pež doká­za­li usku­teč­nit. Mnohem vět­ší pro­blém: Všichni hrubě pod­ce­ni­li schop­nos­ti své domá­cí.

 

Když paní Munson odha­lí jejich zákeř­ný plán a vyhro­žu­je, že zavo­lá poli­cii, roz­hod­ne se zlo­či­nec­ké kvin­te­to, že se posta­ra­jí i o ni. Nakonec, jak těž­ké může být odstra­nit jed­nu star­ší dámu?

O FILMU

 

Původní film se nám moc líbil,” říká reži­sér Ethan Coen o sním­ku Pět lupi­čů a sta­rá dáma z roku 1955, jehož hlav­ní motiv si s bra­t­rem Joelem vybral jako před­lo­hu své­ho nové­ho fil­mu. „Je to vel­mi sil­ný námět, sto­jí na pev­ných zákla­dech. Vzali jsme z něj páteř pří­bě­hu a vše ostat­ní zce­la pře­pra­co­va­li. Charakterové rysy postav i pro­stře­dí se od ori­gi­ná­lu doce­la liší.

 

Jejich vkus je uni­kát­ní,” říká o scé­náris­tic­ké a řeži­sér­ské dvo­ji­ci Tom Hanks, kte­rý se zhos­til role orga­ni­zá­to­ra celé akce, pro­fe­so­ra Dorra. „Chytají se hod­ně div­ných nápa­dů, kte­ré jim při­pad­nou zábav­né. Ale vzhle­dem k tomu, že mají oba úžas­ný vypra­věč­ský talent, jejich pří­běh se nako­nec vyvi­ne v něco, co se zce­la liší od všech ostat­ních fil­mů, ale je to pro pub­li­kum stej­ně tak zábav­né jako pro ně samé.

 

Měli jsme štěs­tí, že se nám poda­ři­lo Toma Hankse pro roli zís­kat,” podo­tý­ká Joel Coen. „Přišlo nám, že Tom, se kte­rým jsme chtě­li již v minu­los­ti spo­lu­pra­co­vat, by v této roli mohl být vyni­ka­jí­cí. A sku­teč­nost, že v posled­ní době nena­to­čil žád­nou kome­dii, to čini­la ješ­tě zají­ma­věj­ší.

 

V začát­cích své kari­é­ry se Hanks věno­val pře­váž­ně kome­di­ál­ním rolím. V posled­ních letech se však pře­ori­en­to­val spí­še na váž­né fil­my jako Chyť mě, když to doká­žeš, Zachraňte vojí­na Ryana, Road to Perdition, Trosečník nebo Zelená míle.

 

Nejsem si tak zce­la jis­tý, jak jsme vědě­li, že zrov­na Tom bude pro roli tím pra­vým – Dorr se poměr­ně hod­ně liší od postav, kte­ré si v minu­los­ti zahrál,” říká Ethan Coen. „Ale postu­pem času se uká­za­lo, že jsme se nemý­li­li. Jeho kome­di­ál­ní timing je bez­chyb­ný. Tom je stej­ně legrač­ní jako v minu­los­ti.

 

Vyznění Hanksova kome­di­ál­ní­ho talen­tu napo­moh­la také kva­li­ta jeho role – „moc­né­ho” orga­ni­zá­to­ra lou­pe­že, kte­rá zkra­chu­je v oka­mži­ku, kdy se do plá­nu vlo­ží sta­rá paní, u níž si gan­gs­ter­ské kvin­te­to pro­na­jí­má pokoj. V původ­ní ver­zi fil­mu z roku 1955 ztvár­nil tuto roli Alec Guiness.

 

Dorr je moz­kem celé akce, pokud lze slo­vo mozek v sou­vis­los­ti s ním vůbec pou­žít,” smě­je se Joel. „Dá se říci, že ve své gan­gs­ter­ské sku­pi­ně zastá­vá roli toho chyt­ré­ho. Nicméně, všech­no je rela­tiv­ní.

 

Jeho sebe­dů­vě­ra a schop­nost být vždy o krok napřed před otáz­ka­mi jsou zce­la doko­na­lé. „Profesor Dorr je mis­tr logic­ké­ho uva­žo­vá­ní a je kdy­ko­liv při­pra­ven logi­ku ply­nu­le při­způ­so­bit situ­a­ci,” říká Hanks o výji­meč­ných schop­nos­tech své posta­vy, kte­rá doká­že z jak­ko­liv nepří­jem­né­ho oka­mži­ku sty­lo­vě vybrus­lit.

 

K usku­teč­ně­ní své­ho plá­nu Dorr shro­máž­dí vel­mi pes­trou sku­pi­nu kri­mi­nál­ních „exper­tů”. „Lidský mate­ri­ál, kte­rý dosta­ne k dis­po­zi­ci, je sku­teč­ně cha­bý,” říká na adre­su pove­de­né čtve­ři­ce Ethan.

 

Roli infor­má­to­ra Gawaina MacSama si zahrál Marlon Wayans. „Gawain se nechá zaměst­nat v kasi­nu, kte­ré chce Dorrova ban­da vylou­pit, aby omrk­nul situ­a­ci,” říká Ethan. „Má rád hipho­po­vou hud­bu a je ztě­les­ně­ním vše­ho, co paní Munson nesná­ší.

 

Gawain trpí kom­plexem méně­cen­nos­ti,” říká o své posta­vě Wayans. „V této akci hra­je roli infor­má­to­ra a je na to pat­řič­ně hrdý – dokud ovšem nezjis­tí, že být infor­má­to­rem zna­me­ná pra­co­vat v kasi­nu jako vrát­ný. Má spous­tu pro­blé­mů se svou osob­nos­tí a v jeho slov­ní­ku není pří­liš mno­ho vzlet­ných slov, pro­to je nahra­zu­je kle­ním. Snad nikdy jsem ve fil­mu tak nena­dá­val,” smě­je se Wayans. „Bože, při­pa­dám si jako Richard Pryor.

 

Hanksem v hlav­ní roli a Wayansem v úlo­ze jeho pra­vé ruky stál před reži­sé­ry neleh­ký úkol – obsa­dit roli Marvy Munson, kte­rá by se obě­ma „mis­trům zlo­či­nu” doká­za­la posta­vit.

 

Marva je už od pohle­du tro­chu drs­něj­ší než paní Wilberforce v podá­ní Katie Johnson,” líčí Joel roz­dí­ly mezi původ­ní a novou ver­zí fil­mu. „Postupem času ale zjis­tí­te, že je hod­ná.

 

Přestože paní Munson chví­le­mi půso­bí jako nevin­ná a lás­ky­pl­ná sta­rá paní, není to žád­ná padav­ka. „Je jako ská­la, do kte­ré všich­ni mar­ně buší čelem,” vysvět­lu­je Ethan. „Ví, co je správ­né, a nikdy se nene­chá zblb­nout do té míry, aby o sobě nebo o čem­ko­liv jiném zača­la pochy­bo­vat.

 

Irma P. Hall si po kon­kur­su byla téměř jis­tá, že roli nedo­sta­la. „Přečetla jsem jenom pár řádek a pak jsme si zača­li poví­dat,” vzpo­mí­ná hereč­ka. „Takže jsem si řek­la, že když ani nechtě­jí vidět, jak bych roli zvlád­la, můžu na to zapo­me­nout.

 

Popravdě řeče­no jsme Irmu oprav­du tro­chu dusi­li,” při­zná­vá Joel. „Na kon­kur­su při­šla na řadu jako prv­ní a byla sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí. Řekli jsme si ale, že pře­ce nemů­že­me obsa­dit hned prv­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý při­šel. Proto jsme absol­vo­va­li celý kon­kurs a mlu­vi­li se spous­tou here­ček. Irma však měla roli už od začát­ku, přes­to­že ona to nevě­dě­la a my jsme si to neu­vě­do­mo­va­li.

 

Přestože fil­ma­ři nemě­li nejmen­ší pochy­by o tom, že je Irma tou nej­lep­ší vol­bou, na jeden z aspek­tů její­ho reper­toá­ru neby­li tak zce­la při­pra­ve­ni. „Víte, řek­nu vám to takhle – Irma je vel­mi nada­ná hereč­ka, ale před­stí­ra­né fac­ky nepat­ří k nej­sil­něj­ším strán­kám její­ho talen­tu,” říká Joel.

 

Už jsme natá­če­li spous­tu fil­mo­vých facek a rva­ček, ale Irma se napřáh­la a vra­zi­la ji Marlonovi doo­prav­dy,” pokra­ču­je Joel. „K Marlonově cti je nut­no podotknout, že kro­mě něj exis­tu­je jen málo her­ců, kte­ré by to nevy­ved­lo z míry a kte­ří by v dru­hém zábě­ru doká­za­li neu­cuk­nout – i s vědo­mím, že mohou dostat zno­vu.

 

Ta nej­zá­bav­něj­ší část ale při­šla až po kon­ci natá­če­ní,” vzpo­mí­ná Joel. „Irma při­šla za Ethanem a pochlu­bi­la se mu, že kdy­si absol­vo­va­la kurs jevišt­ní­ho boje.

 

Při vcí­tě­ní do role hereč­ka vyu­ži­la také své dlou­ho­le­té peda­go­gic­ké zku­še­nos­ti. „Když jsem pra­co­va­la jako uči­tel­ka, uči­la jsem spous­tu nezbed­ných dětí. A stej­ný vztah jako k nim jsem měla i k pro­fe­so­ru Dorrovi a jeho přá­te­lům – je to pros­tě jen pár nezbed­ných děcek,” vysvět­lu­je hereč­ka.

 

Dorrův tým „exper­tů” se sklá­dá z lidí, kte­ří odpo­vě­dě­li na jeho inze­rát v novi­nách Memphis Scimitar. „Zajímalo by mě, z koli­ka adep­tů vybí­ral. Vůbec bych se nedi­vil, kdy­by měl jenom tyhle čty­ři,” uva­žu­je Hanks nad pra­cov­ní­mi postu­py své fil­mo­vé posta­vy.

 

Představovali jsme si, že jed­na z postav by moh­la být vete­rá­nem z viet­nam­ské vál­ky se spe­ci­a­li­za­cí na pohyb v těs­ných pod­zem­ních tune­lech,” vysvět­lu­je Joel poza­dí vzni­ku posta­vy Generála. „Momentálně je maji­te­lem obcho­du s kob­li­ha­mi.

 

Generál, kte­ré­ho ztvár­nil herec Tzi Ma, je tajem­nou posta­vou s úzkost­li­vě udr­žo­va­ným vzhle­dem. „Rozhodli jsme se, že Generál bude mít schop­nost tan­čit oko­lo pra­chu, pro­to je vždy až zázrač­ně čis­tý,” říká Ma. „Jeho jmé­no – Win Phon Duc – ve fil­mu usly­ší­te jen jed­nou. Generál je sku­teč­ně skoupý na slo­vo, ale když už ote­vře ústa, je to ale­spoň něco smys­lu­pl­né­ho.

 

Další posta­vou zlo­či­nec­ké­ho kvin­te­ta je sval­na­tý hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu jmé­nem Lump. „Lump je milov­ník, ne bit­kař,” smě­je se herec Ryan Hurst dob­ro­ti­vé pova­ze své fil­mo­vé posta­vy. „Snaží se s kaž­dým vychá­zet v dob­rém. Popravdě řeče­no, pomá­há kopat tunel, ale sil­ně pochy­bu­ji, že ví, kam má vůbec vést.

 

Pětici uza­ví­rá odbor­ník na výbuš­ni­ny Garth Pancake v podá­ní J. K. Simmonse.

 

I přes kri­mi­nál­ní akti­vi­ty, kte­ré Dorr a jeho kum­pá­ni vyví­je­jí, je těž­ké je ozna­čit za zlo­čin­ce. „Tihle chlap­ci si ani nepři­pouš­tě­jí, že by děla­li něco špat­né­ho. Jenom se zkrát­ka sna­ží vydě­lat si na živo­by­tí,” vysvět­lu­je Irma. „Z mého pohle­du nejsou v tom­to fil­mu žád­né zápor­né posta­vy,” říká Joel. „Možná je to tím, že spa­dá do kome­di­ál­ní­ho žán­ru.

 

Navíc – tak moc se sna­ží…,” dodá­vá Ethan. „To vás pros­tě musí chy­tit za srd­ce.

 

Na fil­mu Lupiči paní domá­cí s bra­t­ry Coenovými spo­lu­pra­co­val již osvěd­če­ný tým stá­lých spo­lu­pra­cov­ní­ků, sestá­va­jí­cí z kame­ra­ma­na Rogera Deakinse (8 fil­mů s bra­t­ry Coenovými), hlav­ní­ho výtvar­ní­ka Dennise Gassnera (6 fil­mů), autor­ky kos­tý­mů Mary Zophres (7 fil­mů), koor­di­ná­to­ra kaska­dér­ských scén Jeryho Hewitta (9 fil­mů) a koor­di­ná­to­ra spe­ci­ál­ních efek­tů Petera Chesneyho (7 fil­mů).

 

Byl jsem moc rád, když mě zno­vu požá­da­li o spo­lu­prá­ci. Podílet se na jejich fil­mech je pokaž­dé jako bal­zám na duši – natá­če­ní pro­vá­zí doko­na­lá orga­ni­za­ce,“ říká výtvar­ník Gassner, kte­rý zís­kal Oscara za prá­ci na fil­mu Bugsy.

 

Jedním z nej­vět­ších úko­lů, před kte­rý­mi Gassner stál, byla výstav­ba mos­tu, kte­rý hra­je vel­kou roli během vyvr­cho­le­ní fil­mu. „Bylo jas­né, že celý most nemů­že­me posta­vit ve stu­diu,” říká Gassner. „Mohli jsme ale posta­vit jeho část a na zby­tek vyu­žít digi­tál­ních efek­tů. Bylo tře­ba, aby byl most aspoň z čás­ti reál­ný, chtě­li jsme ho nějak ukot­vit ve sku­teč­né kra­ji­ně. Práce na něm byla vel­mi zají­ma­vá – je zalo­žen na jed­nom z mos­tů v Oregonu, po kte­rých jsem jez­dil s rodi­či, když jsem byl malý kluk.

 

  • Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé […] Posted in Filmové premiéry
  • Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září26. srpna 2015 Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září Dnes představili tvůrci další řadu cyklu Tajemství rodu, který bude začínat na  ČT1 v úterý 1.9.2015 od 21:00 hod. První řada pořadu měla značný divácký ohlas a zájem o historii předků […] Posted in Filmové premiéry
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéry v kinech od 25. 2. 201625. února 2016 Premiéry v kinech od 25. 2. 2016 Dneska má v kinech premiéru celkem pět filmů. Pohádka, filmová klasika a samozřejmě další americký Blockbuster. Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za […] Posted in Filmové premiéry
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […] Posted in Filmové premiéry
  • Baba na zabití5. května 2004 Baba na zabití Danny DeVito prokázal mistrovství v žánru černé komedie již před patnácti lety snímkem Válka Roseových. Rozvádějící se manželský pár (Michael Douglas a Kathleen Turnerová) v něm svedl […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéry v září 201230. srpna 2012 Premiéry v září 2012 04. 09. 12             Můj strýček z Ameriky Renaisův film Můj strýček z Ameriky je věnován Henrimu Laboritovi, vědci, zabývajícímu se behaviorismem, který vychází z těchto tezí: "Pro […] Posted in Filmové premiéry
  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...