Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Luke Harding – Akta Snowden (91%)

Luke Harding – Akta Snowden (91%)

recenze snowdan

Edward Snowden – pre nie­ko­ho neo­ce­ni­teľ­ný hrdi­na, pre iné­ho zlo­či­nec, kto­rý by mal strá­viť zvy­šok živo­ta za mre­ža­mi. Nech je Váš názor aký­koľ­vek, jed­no je isté – ten­to muž zme­nil naše živo­ty. Ale hlav­ne svoj.

Autor Luke Harding sa vo svo­jej kni­hy s názvom „Akta Snowden – úpl­ný pří­beh nej­hle­da­něj­ší­ho muže svě­ta“ sna­ží pri­blí­žiť život­ný prí­beh Edwarda Snowdena. Kauza „Snowden“ nie je naj­no­všia, ale v pove­do­mí ľudí sa nachá­d­za stá­le. Autor zachy­tá­va Snowdenov život pred a po odha­le­ní doku­men­tov, spá­ja zná­me poli­tic­ké fak­ty a infor­má­cie. V prí­pa­de potre­by kom­bi­nu­je fik­ciu s rea­li­tou, pre­fe­ru­je však jas­né detai­ly, citá­ty a fak­ty.

Záverečné hod­no­te­nie:

Zvyčajne mám veľa slov, no teraz ich ako­si nemám. Mám rada kni­hy, kto­ré sú na zákla­de sku­toč­ných uda­los­tí. Autorovi sa poda­ri­li popí­sať uda­los­ti veľ­mi dôve­ry­hod­ne, od zači­at­ku do kon­ca to bola „jed­na jazda“, číta­la som so zata­je­ným dychom. Priznám sa, občas ma aj zmra­zi­lo. Nielen pre­to, že to Harding popí­sal nao­zaj bra­v­úr­ne, ale hlav­ne pre­to, že je to bohuži­aľ rea­li­ta kaž­do­den­né­ho bytia. Jednou vetou - kni­ha, ktorú by si mal pre­čí­tať kaž­dý.

Kniha bola pred­lo­hou k fil­mu „Snowden“ kto­rý mal pre­mi­é­ru v kinách v roku 2016.

zdroj titul­né­ho obráz­ku: nafilmu.cz

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89840 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53226 KB. | 02.12.2021 - 17:40:01