LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)

Hurban

Lámač žen­ských sŕdc, ria­di­teľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, kto­ré­ho si Luky vysní­va­la. Nie je však sama - na zámož­né­ho sym­paťá­ka má zálusk aj jej rival­ka Renáta Štraušová. S kým Milo Hurban napo­kon skon­čí?

Lukášovi rodi­čia pochá­d­za­jú z Heľpy, det­stvo však pre­žil v Hriňovej. Vyučil sa za sklá­ra, potom vyštu­do­val herec­tvo na VŠMU spo­ločne s Róbertom Jakabom, Jurajom Kemkom a Mariánom Miezgom. Je čle­nom herec­kých súbo­rov diva­diel Astorka Korzo ’90 a TeatroTatro.

Do pove­do­mia šir­šej slo­ven­skej verej­nos­ti sa dostal najmä stvár­ne­ním seri­á­lo­vých postáv, hlav­ne posta­vou Karola Hurku v seri­á­li Profesionáli.

Zahral si nie­koľ­ko hlav­ných a vedľa­j­ších epi­zód­nych postáv v čes­kých a slo­ven­ských fil­moch Krajinka, Muzika, Nedodržaný sľub či Občiansky pre­u­kaz.

Je drži­teľom diva­del­né­ho oce­ne­nia DOSKY ’98 v kate­gó­rií Objav sezó­ny a nie­koľ­ko­ná­sob­ný drži­teľ­ce­ny OTO.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,94833 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46738 KB. | 26.01.2021 - 19:05:39