Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)

LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)

Brezina
Brezina
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Eman ve fil­mu Přání k mání byla jeho prv­ní vel­kou rolí, i když je Lukáš ve svých 13 letech již zku­še­ným her­cem – zahrál si v seri­á­lech Ulice, Cesty domů, Vyprávěj, v rekla­mách a dokon­ce i v Divadle ABC v před­sta­ve­ní Anna Karenina, kde hrál syna hlav­ní hrdin­ky.

S hra­ním začal na dopo­ru­če­ní mamin­či­ny kama­rád­ky před pěti lety. V sou­čas­né době účin­ko­vá­ní v seri­á­lech a rekla­mách tro­chu ome­zil kvů­li doho­dě s mamin­kou, že je čas věno­vat se více ško­le.

Lukáš hra­je na hous­le, na kla­vír, zpí­vá. Hudba zabí­rá téměř celý jeho vol­ný čas, a když má ješ­tě chvil­ku, věnu­je se své vel­ké váš­ni – autům. Je také nad­še­ným sbě­ra­te­lem volan­tů, má jich doma vysta­ve­no již přes 70.

Jak se ti Lukáši líbi­lo natá­če­ní fil­mu přá­ní k mání, jaký byl reži­sér a co ostat­ní děti, kte­ré ve fil­mu hrá­li?

Mám pocit, že nám všem natá­če­ní změ­ni­lo život. Bylo to fakt super. Navíc, bylo skvě­lé, že s někte­rý­mi dět­mi, s Filipem, Míšou a dal­ší­mi se znám z let­ní herec­ké ško­ly, na kte­rou příští rok poje­du už po osmé. Většina z nás v takhle vel­kém fil­mu ješ­tě nehrá­la, byl to úžas­ný záži­tek. Hodně jsme si navzá­jem pomá­ha­li, když jsme měli vol­no, hrá­li jsme hry nebo cvi­či­li text.

Režisér Vít Karas byl bez­va, cho­val se k nám moc mile, uměl všech­no krás­ně vysvět­lit i zahrát, aby nám to před­ve­dl. Navíc byl fakt vtip­nej.

Co Eman, kama­rád hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­ho jsi hrál, jaký je? Co se ti na něm líbí a co ne?

Eman je nej­lep­ší pří­tel Alberta a bra­tr Žoán. Moc se mi na něm nelí­bí, že je tro­chu jouda a udě­lá, co vymys­lí Albert. Líbilo se mi, že to byl tako­vý vti­pá­lek a nebral všech­no moc váž­ně.

Na jakou scé­nu hod­ně vzpo­mí­náš, kdy to tebe a ostat­ní děti bavi­lo nej­víc?

Líbily se mi akč­ní scé­ny a úpl­ně nej­víc asi scé­na, kdy na večír­ku před­stí­rá­me, že jsme opi­lí. U toho jsme se dost nasmá­li, šlo nám to fakt dob­ře a bavi­lo nás, že jsme moh­li takhle blb­nout. Žádný alko­hol jsme ale nepi­li, byl to čaj J.

Kdybys měl jed­no přá­ní, kte­ré se ti urči­tě spl­ní, co by sis přál?

Mám rád auta, tak bych chtěl auta, všech­ny mož­ný mode­ly. A volan­ty samo­zřej­mě.

Plánuješ, že budeš her­cem, až budeš dospě­lý?

Ještě nevím, buď budu her­cem, nebo poje­du do Ameriky a budu pra­co­vat v Applestore. Anebo budu pro­dá­vat auta.

Co bylo na natá­če­ní nároč­né, kdy to bylo oprav­du těž­ké?

Nejhorší bylo, když jsem byl nemoc­ný, byl jsem sko­ro týden v nemoc­ni­ci, hroz­ně jsem kaš­lal a měl jsem horeč­ky. Jinak bylo všech­no báječ­ný.

 Na jaké mís­to během natá­če­ní rád vzpo­mí­náš?

Na natá­če­ní v hote­lu Imperial. Byl celý jen pro nás, to byl skvě­lý záži­tek. Moc rád bych tam někdy s mámou jel a uby­to­val se tam.

Když jsi mlu­vil o tom, že vám všem natá­če­ní změ­ni­lo život, nemys­lel jsi jen sebe a ostat­ní děti, kte­ré ve fil­mu hrá­li, že?

Ano, to je prav­da, film změ­nil vel­mi zásad­ně život i mojí mámě a celé mojí rodi­ně. Během natá­če­ní se mamin­ka sezná­mi­la se svým sou­čas­ným man­že­lem a mým nevlast­ním tátou. Přestěhovali jsme se za ním do Karlových Varů a, i když je to změ­na veli­ká, jsem nad­še­ný a jsem hroz­ně rád, že se to všech­no sta­lo.

Je to kouz­lo?

Myslím, že tro­chu ano, něja­ké kouz­lo v tom bude.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43733 s | počet dotazů: 251 | paměť: 60858 KB. | 04.10.2022 - 10:13:34