Kritiky.cz > Recenze her > Luigi’s Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS

Luigi’s Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS

Ligi

Na letoš­ním E3 byl odha­len kou­sek, kte­rý se nazý­vá Luigi’s Mansion 2. Bylo to hlav­ně kvů­li tomu, že hrá­či si ho takří­ka­jíc vyřva­li, pro­to­že jed­nič­ka oprav­du stá­la za to a celo­svě­to­vě se dočka­la obrov­ských úspě­chů. Mariův bra­tr se tak vra­cí do boje pro­ti duchům vyzbro­jen nový­mi schop­nos­ti. Mezi nej­mar­kant­něj­ší novin­ky pat­ří bles­ko­vé svět­lo, kte­ré duchy omrá­čí a ti budou tak při­pra­ve­ni k vycuc­nu­tí vysa­va­čem. Luigi se bude muset vypo­řá­dat s mno­ha dru­hy duchů, kte­ré nebu­de leh­ké pora­zit, pro­to­že na kaž­dé­ho ducha bude zapo­tře­bí jiné tak­ti­ky k jeho pora­že­ní.

Nově bude­te muset hle­dat skry­tá tajem­ství, abys­te moh­li ode­mknout nové oblas­ti a truh­ly, kte­ré obsa­hu­jí zají­ma­vé pokla­dy. Díky stra­ši­del­né atmo­sfé­ře se bude­te v někte­rých pasá­žích hry oprav­du bát.

Mnoho funk­cí, per­fekt­ní 3D zpra­co­vá­ní, doko­na­lý děj. Tak mě napa­dá, že této hře nejde nic vytknout a oprav­du sto­jí za poří­ze­ní. Pokud jste vlast­ní­ky Nintenda 3DS pak nevá­hej­te ani minu­tu a tuto hru si zakup­te. Opravdu je o co stát a ten­to titul by roz­hod­ně neměl chy­bět ve vašem Nintendu 3DS!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,54137 s | počet dotazů: 214 | paměť: 51109 KB. | 10.05.2021 - 07:46:13
X