Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku?

Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku?

L2
L2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

L2Studentka Lucy má pří­te­le, kte­rý stej­ně jako ti před­cho­zí nepat­ří mezi nej­lep­ší par­tie. Důkazem je i to, že ji pře­mlou­vá, aby mís­to něj pře­da­la „důle­ži­té lis­ti­ny“. To se mu neda­ří, a tak se pomo­cí malé lsti donu­tí Lucy k pře­dá­ní zásil­ky. Lucy sice vypa­dá jako úpl­ně blbá blon­dý­na, ale nemá ráda, když se jí někdo pokou­ší vyu­žít či zne­u­žít. Její osud je ale zpe­če­těn v oka­mži­ku, kdy se setká­vá s panem Jangem, kte­ré­mu pře­dá­vá kufřík. Následkem dal­ších udá­los­tí se tak stá­vá nejen svěd­kem, ale také hlav­ní posta­vou v obcho­du s dro­ga­mi. Jako kurýr je posla­ná na mís­to pře­dá­ní leta­dlem, ale díky „vzor­né“ péči pra­cov­ní­ků mafie se během jedi­né­ho oka­mži­ku změ­ní z oby­čej­né­ho člo­vě­ka v bytost se sko­ro až nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi. Její mozko­vá kapa­ci­ta se totiž zvět­šu­je a to stá­le více ohro­žu­je její život. Pomoci může jen pro­fe­sor Norman, odbor­ník na lid­ský mozek.

L4Režisérem sním­ku Lucy je zná­mý fran­couz­ský reži­sér Luc Besson, kte­rý je znám ale i jako scé­náris­ta, autor námě­tu, kame­ra­man, stři­hač a pro­dukč­ní. Mezi jeho nej­zná­měj­ší sním­ky pat­ří Brutální Nikita, Pátý ele­ment, Leon, Johanka z Arku a Magická hlu­bi­na. V mno­ha jeho fil­mech jsou hlav­ní­mi hrdin­ka­mi ženy, kte­ré bez ohle­du na věk nema­jí zrov­na jed­no­du­chý život. Stejně tako­vá je i hrdin­ka Lucy ve stej­no­jmen­ném sním­ku. Besson je nejen reži­sé­rem fil­mu, ale také jeho scé­náris­tou. Napsal si scé­nář, jehož hlav­ní téma se sice týká drog, ale zají­ma­věj­ší je téma vyu­ži­tí funk­ce moz­ku. Člověk totiž vyu­ží­vá jen jeho malou část a sle­do­vat, jak se může člo­věk měnit, je oprav­du fas­ci­nu­jí­cí. V tom­to smě­ru je Besson oprav­du výji­meč­ný, pro­to­že nabí­zí divá­ko­vi oprav­du skvě­lou a zají­ma­vou podí­va­nou. Jistě mu k tomu při­spě­ly i tri­ko­vá kouz­la, kte­rá jsou nedíl­nou sou­čás­tí vět­ši­ny akč­ních scén a tvo­ři­ly se pod vede­ním Philippa Hubina. Ty jsou pak dokres­le­ny hud­bou, kte­rou vytvo­řil Eric Serra, kte­rý je jeho dvor­ním skla­da­te­lem. Za fil­mo­vou hud­bu k bon­dov­ce Zlaté oko obdr­žel i BMI Film Music Award. Za kame­rou stál Thierry Arbogast, jehož zábě­ry jsou nasní­ma­né a pospo­jo­va­né tak, že se divák nemu­sí potý­kat s dras­tic­ký­mi obra­zy a vel­ký­mi detai­ly.

Do role hlav­ní hrdin­ky byla obsa­ze­na ame­ric­ká hereč­ka Scarlett Johansson, původ­ně ji měla ztvár­nit Angelina Jolie. Johansson ztvár­ni­la svo­ji hrdin­ku dob­ře, její fyzic­ké před­po­kla­dy navíc odpo­ví­da­jí kla­sic­ké „blbé“ blon­dýn­ce, ale postup­ná pro­mě­na zvě­da­vé a upo­ví­da­né hol­či­ny v nelí­tost­né mon­strum je zají­ma­vé. Škoda, že Johansson nedo­sta­la více pro­sto­ru pro před­ve­de­ní svých nově naby­tých schop­nos­tí.

L3Film se natá­čel v Tchaj-peji, v New Yorku a v Paříži. Je ško­da, že fil­mo­vé zábě­ry v exte­ri­é­rech jsou vel­mi krát­ké a pře­va­žu­jí zábě­ry z inte­ri­é­rů. Divák by se tak mohl více poznat krá­su cizích měst a zemí.

Snímek má sviž­né tem­po, dějo­vá lin­ka je jas­ná, bez zby­teč­ných odbo­ček a zdr­žo­vá­ní. Stopáž je 90 minut, což je odpo­ví­da­jí­cí, ale klid­ně bych při­da­la dal­ších 10 minut akč­ních scén. Film jed­no­znač­ně pat­ří do kate­go­rie akč­ních a sci-fi fil­mů, mlá­de­ži do 15 let je nepří­stup­ný.

Hodnocení: 60 %


Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Dave

az na tu kra­vu co hra­je hlav­ni roli, a to jes­te hroz­ne, to byl byl fakt solid­ni film.

Stalk

Děkujeme volo­vi, ze komen­tář.

rewo

Totální sláta­ni­na, napros­to zby­teč­né krva­vé scé­ny, pře­hna­ná akč­nost, nao­pak hlav­ní linie zce­la zapadla, film by mohl tři hodi­ny vyprá­vět úžas­ný pří­běh oprav­do­vé­ho sci fi. Luc Besson si nasta­vil lať­ku hod­ně vyso­ko s fil­mem Pátý ele­ment, kdy rea­li­zo­val výprav­nou podí­va­nou s pět­a­dva­ce­ti kom­par­zis­ty, kte­ří kaž­dý jeden hra­je nejmé­ně čty­ři role a to muž­ské i žen­ské najed­nou, kdy je celá podí­va­ná sqe­le barev­ně sla­dě­ná v kuli­sách, a kde film ztra­til pou­ze na tri­ko­vých scé­nách, páčto to byla doba, kdy se pou­ží­va­ly vypi­lo­va­né před­po­top­ní tri­ky z osm­de­sá­tých let. Naopak, Besson ve sním­ku Lucy měl k dis­po­zi­ci „pome­t­ri­xo­vé“ tri­ky, kte­ré ovšem pro­mě­nil jen ve snůš­ku bru­tál­ní­ho, nic neří­ka­jí­cí­ho nási­lí, kdy deset pod­stat­ných minut je oba­le­no balas­tem alá hno­jwůd a to včet­ně skry­té eme­ric­ké propagandy,kterou mas­ku­je do asij­ské­ho pro­stře­dí. V pod­sta­tě se posta­va Lucy dá z fil­mu jed­no­du­še vyjmout a zbu­de nám 85 minut sraj­ček - s pro­mi­nu­tím....
S nechá­pa­vým pohle­dem jsem už pak sle­do­val Bessonův Valerian, kde jedi­nou zají­ma­vou scé­nou je titul­ko­vý odví­rák. To mne pře­svěd­či­lo o tom, že Besson se vydá­vá za něko­ho, kdo není a film Pátý ele­ment má ješ­tě skri­té­ho tvůr­ce - šedou emi­nen­ci, kte­rá Bessona ved­la, v dal­ších fil­mech již niko­li­věk.

Za mě film Lucy 19%

Ta kapacita...

Levitace bych si asi odpus­til (zejmé­na tu, kde se „válí“ po stro­pě, i když ješ­tě Lucy nemá „ode­mče­nu“ vět­ši­nu mozko­vé kapa­ci­ty). Telekineze, ces­to­vá­ní v čase, odpo­slou­chá­vá­ní hovo­rů s názor­ný­mi ges­ty, ato­már­ní trans­for­ma­ce veš­ke­ré hmo­ty - vše poně­kud absurd­ně pře­hna­né. Nejvíce mě ale vytá­čí základ­ní idea, že nevy­u­ží­vá­me celou kapa­ci­tu moz­ku. To bude mož­ná pří­pad scé­náris­ty, ale my ostat­ní má moz­ky funkč­ně spe­ci­a­li­zo­va­né a chtít po moz­ku, aby v kaž­dém oka­mži­ku pou­ží­val všech­ny své neu­ro­ny je jako chtít po pro­ce­so­ru, aby všech­ny kon­den­zá­to­ry jely vždy na 100 %. Když pomi­nu, že by to vypa­da­lo spíš jako bru­tál­ní epi­lep­tic­ký záchvat než sexy pozér­ství, tak by se (mozek i pro­ce­sor) doslo­va uva­ři­ly.

  • Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova24. března 2021 Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova Připomeňme si z hodin dějepisu to nejnutnější: Originální film Ben Hur z roku 1959 je jeden z nejlepších počinů na kinematografickém kolbišti. Získal neuvěřitelných 11 Oscarů, proto bych […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […] Posted in Filmové recenze
  • Nesmiřitelní26. srpna 2022 Nesmiřitelní Není mnoho herců, kteří by svým přirozeným charismatem dokázali bez jediného slova vytvořit tajemnou atmosféru hodnou prozkoumání. Těžko byste hledali lepšího představitele tohoto popisu, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Včela na mušce - 40 %26. června 2022 Včela na mušce - 40 % I velmi zkušený komediální herec chce, aby jej v televizi a na internetu viděli pravidelně. Jedním z herců, který už má vyděláno a snaží se vrhnout do nových projektů, je Rowan Atkinson. […] Posted in TV Recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

4
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50274 s | počet dotazů: 261 | paměť: 58746 KB. | 09.02.2023 - 06:41:33