Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková

Tato čes­ká hereč­ka a zpě­vač­ka se naro­di­la 8.3.1980 v Praze jako prvo­ro­ze­né dítě textař­ky a dok­tor­ky filo­so­fie Hany Sorossové a muzi­kan­ta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bra­t­rem v Praze, kde navště­vo­va­la jazy­ko­vou základ­ní ško­lu. Lucka byla už od malič­ka veli­ce talen­to­va­ná. Vedle stu­die jazy­ků a zpě­vu se věno­va­la také tan­ci, gym­nasti­ce a ste­pu. V 89tém jí reži­sér Ludvík Ráža obsa­dil do seri­á­lu „Území bílých krá­lů“. Ač se sna­ži­la sebe víc, dal­ší rolič­ku dosta­la až v roce 1992 v Národním diva­dle ve hře „Saténový stře­ví­ček“. Zahrála si také v seri­á­lu „Návrat Arabely“. Tento rok je zlo­mo­vý pro Lucčinu kari­é­ru a to s pořa­dem pro děti a mlá­dež „Marmeláda“ Rok po té vychá­zí její debu­to­vé CD „Marmeláda“ za kte­ré obdr­ží zla­tou i pla­ti­no­vou des­ku. Přicházejí dal­ší fil­mo­vé a tele­viz­ní role, napří­klad celo­ve­čer­ní film „Hrad z pís­ku“ nebo film „Vikingové z bron­ských vršů“ kde za nej­lep­ší herec­ký výkon zís­kal „Zlatého dud­ka“.
V roce 1994 vydá­vá dal­ší CD s názvem „Rok 2060“ pod kte­ré se opět pode­pi­su­jí Hana Sorossová – tex­ty, Jiří Vondráček – hud­ba. Herecká kari­é­ra pokra­ču­je ame­ric­kým sním­kem „Nebeské slzy“, nebo Francouzským fil­mem „Ohnivé jaro“. Nastupuje také na Státní kon­zer­va­toř v Praze, obor hudeb­ně dra­ma­tic­ký. Na řadě je dal­ší zla­té a pla­ti­no­vé album „Atlantida“ (1995) a role ve fil­mu „Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta“ Juraje Jakubiska. Další a dal­ší fil­my, diva­del­ní role jako tře­ba pohád­ka reži­sé­ra J. Havlíčka „Šmankote, babič­ko, čaruj!“ (1997), ame­ric­ký film „Bohemians“ (1997), diva­dlo Rokoko „Romeo a Julie“ (1997), „Višňový sad“ (1998), Richard III. (2000), diva­del­ní spo­lek Kašpar, „Čarodějky ze Salemu“ (2000) opět v diva­dle Rokoko a CD „Manon“ (2000). V této době stu­du­je na filo­so­fic­ké fakul­tě obor kul­tu­ro­lo­gii. V roce 2001 si zahrá­la v muzi­ká­lu „Starci na chme­lu“ a v roce 2003 muzi­kál „Exkalibur“ v diva­dle Ta Fantastika. Následuje film „Post Coitum“ (2004), kde si zahrá­la po boku Franka Nera a v tom­též roce film Karla Janáka „Snowboarďáci“. Zahrála si též hlav­ní roli v ame­ric­kém doku­men­tu „Johanka z Arku“, kte­rý se ale u nás nevy­sí­lal. Dalším muzi­ká­lem bylo Landovo „Tajemství“ (2005). V roce 2006 vychá­zí dal­ší CD „Boomerang“, na Shakespearovských slav­nos­tech si zahrá­la v „Othellu“, v diva­dle „Husa na pro­váz­ku“ v insce­na­ci „Bratři Karamazovi – vzkří­še­ní“ a vychá­zí také hudeb­ní film Daniela a Miriam Landových „Kvaska“. Z nej­no­věj­ších rolí jsou to „Nemocnice na kra­ji měs­ta III.“ Nebo role Karin v muzi­ká­lo­vé ver­zi Kvasky „Touha“. V led­nu měl pre­mi­é­ru film „Labyrint a z hudeb­ní tvor­by je to 2CD s názvem „Fénix“ 

 

Více Info na www.fanklub.lucievondrackova.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50387 s | počet dotazů: 226 | paměť: 56199 KB. | 29.05.2022 - 13:07:05