Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA

LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA

Vondrackova
Vondrackova

Ačkoli je Lucie Vondráčková prá­vě v těch­to dnech vel­mi zaměst­ná­na natá­če­ním kome­die Babovřesky reži­sé­ra Zdeňka Trošky, našla si chvil­ku na nahrá­vá­ní pís­nič­ky Kdy vzlét­nu k ani­mo­va­né­mu fil­mu stu­dia Disney/Pixar Rebelka. Animovaný sní­mek pro celou rodi­nu vyprá­ví kou­zel­ný pří­běh skot­ské prin­cez­ny Meridy, kte­rá je zdat­nou lučišt­ni­cí, neo­hro­že­nou dob­ro­druž­kou a poně­kud vzpur­nou dce­rou krá­lov­ských rodi­čů.

Během nahrá­vá­ní ve stu­diu Virtual tuto nedě­li jsme se popu­lár­ní zpě­vač­ky a hereč­ky Lucie Vondráčkové zepta­li, zda kvů­li rodin­ným i pra­cov­ním povin­nos­tem nabíd­ku zva­žo­va­la nebo ji bez váhá­ní při­ja­la. „Já jsem byla šťast­ná jako ble­cha,“ odpo­ví­dá Lucka spon­tán­ně a pokra­ču­je: „Podobnou pří­le­ži­tost nazpí­vat pís­nič­ku k disneyov­ce Na vlás­ku jsem muse­la bohu­žel před časem odmít­nout, pro­to­že jsem zrov­na odlé­ta­la do Kanady. Ale jak se říká, vždyc­ky je něco za něco, pro­to­že tahle sklad­ba mi per­fekt­ně sedí. Tohle je úžas­ně čis­té, plné vět­ru a krás­ných emo­cí a moc mi to vyho­vu­je.“ Zatímco dří­ve v pohád­kách vystu­po­va­ly pyš­né prin­cez­ny nebo prin­cez­ny se zla­tou hvězdou, k dneš­ní gene­ra­ci z fil­mo­vé­ho plát­na pro­mlou­va­jí rebel­ky, což Lucie Vondráčková

s nad­sáz­kou komen­tu­je: „Musíme pře­ci reflek­to­vat eman­ci­pa­ci. Ale konec­kon­ců tako­vá Vorlíčkova Popelka je také hod­ně samo­stat­ná. Nebyla to dív­ka vlá­če­ná osu­dem, ale sama ho vza­la do svých rukou. Už název Brave (ori­gi­nál­ní název fil­mu Rebelka) vlé­vá člo­vě­ku ener­gii a sílu do žil. Jste pak sil­ná jako lev.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38911 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55783 KB. | 24.05.2022 - 07:21:33