Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Knihovnička > Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2022

Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2022

IMG 20210923 120722

Nechte se pro­vá­zet rokem nejen s krás­ný­mi obráz­ky, ale milou a pří­vě­ti­vou inspi­ra­cí k živo­tu. Miluj svůj život je navíc zají­ma­vý i tím, že po mno­ha letech lze říct, že vel­mi čas­to se stre­fí i do témat, kte­rá ten kte­rý měsíc vyvstá­va­jí. Někdy se potře­bu­je­me roz­le­tět, někdy se chce­me před svě­tem scho­vat, někdy řeší­me vzta­hy, někdy okruh přá­tel kolem nás a rodi­nu, někdy o sobě chce­me dát vědět. A jin­dy ne. Možná tu svou roli hra­je i roč­ní obdo­bí, ale Lucie Ernestová letos opět vybra­la pěk­né obráz­ky a pěk­ná téma­ta. Inspirace Louise L. Hay a její­mi kalen­dá­ři i kni­ha­mi s téma­tem Miluj svůj život, je tu ale stá­le cítit a dodá­vá svá­teč­nost kaž­dé­mu měsí­ci.

IMG 20210923 120722
IMG 20210923 120722
IMG 20210923 124255
IMG 20210923 124255

Žít svůj život tak, abychom ho moh­li kaž­dý den milo­vat.

Každý měsíc si v sobě zre­ka­pi­tu­lo­va­li téma, kte­ré nám při­ne­sl.

Budou růst nové věci, bude­me se měnit, bude­me vstu­po­vat do nové­ho… a cel­ko­vý dojem z roku 2022? Budeme řešit své vzta­hy, pozná­vat, jaká je komu­ni­ta lidí kolem nás, bude­me odpo­čí­vat, ale i začí­nat nové. Jen mám ten pocit, že ten­to rok víc než kdy jin­dy bude u těch začát­ků potře­ba čis­tý štít.

Tak do toho pojď­te taky!

Kalendář je krás­ným dár­kem prá­vě díky neo­by­čej­né­mu zpra­co­vá­ní.

A čím nás bude kalen­dář inspi­ro­vat?

Jsem při­pra­ve­na udě­lat ve svém živo­tě pozi­tiv­ní změ­ny. Přichází ke mně veš­ke­rá pomoc potřeb­ná k jejich dosa­že­ní.

Moje minu­lost je sou­čás­tí boha­tosti a plnos­ti živo­ta. Bez mé minu­los­ti včet­ně chyb a vše­ho ostat­ní­ho bych neby­la tam, kde jsem dnes. Mám se ráda za to, že jsem ochot­na se učit a růst.

Rok s Miluj svůj život: Prostě lep­ší!

A pokud vás zají­má prak­tic­ká strán­ka: Každý měsíc osvě­ží mysl. Každý den má dosta­teč­ně vel­ký pro­stor pro poznám­ky. A máme pře­hled nejen o daném měsí­ci, ale díky mini­a­tu­rám i o měsí­ci před­chá­ze­jí­cím a násle­du­jí­cím.

Rok se tak stá­vá v tom­to smě­ru pře­hled­něj­ší.

A hlav­ně - neu­stá­le nám při­po­mí­ná, co je v živo­tě důle­ži­té.

A tím nás učí milo­vat svůj život.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000518_miluj-svuj-zivot-2022.php

 

 

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,18347 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53201 KB. | 05.12.2021 - 08:52:12