Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Luc Besson

Luc Besson

Luc Paul Maurice Besson (* 18. břez­na 1959 v Paříži, Francie) je fran­couz­ský fil­mař, sce­náris­ta, reži­sér, stři­hač a pro­du­cent.

Jde o syna instruk­to­ra vod­ní­ho lyžo­vá­ní a uči­tel­ky pla­vá­ní. Od mlá­dí jej to táh­lo k moři a stal by se nej­spí­še oce­á­no­gra­fem. V sedm­nác­ti letech mu však ošk­li­vá doprav­ní neho­da zne­mož­ni­la dal­ší potá­pě­ní. V osm­nác­ti letech se začal pro­fe­si­o­nál­ně zabý­vat fil­mem. Vyzkoušel si růz­né fil­mař­ské prá­ce a pro­fe­se např. nosi­če tech­ni­ky, foto­gra­fa, asi­s­ten­ta režie u Dona Adamse a Clauda Faralda. V roce 1983, po něko­li­ka­le­tých zku­še­nos­tech pomoc­né­ho reži­sé­ra, nato­čil svůj prv­ní film Poslední sou­boj.

Bývá pova­žo­ván za „neo-barokistu“. Mezi nej­zná­měj­ší sním­ky pat­ří napří­klad kul­tov­ní sní­mek Magická hlu­bi­na, Brutální Nikita nebo Pátý ele­ment, kte­ré zazna­me­na­ly celo­svě­to­vý úspěch. Jeho fil­my byly něko­li­krát nomi­no­vá­ny na Césara. K novi­ná­řům a růz­ným roz­ho­vo­rům má dosti zápor­ný vztah. Dodnes má sla­bost k moř­ským hlu­bi­nám.

Osobní život

V roce 1986 si vzal Annu Parillaud, jež pro­slu­la se v hlav­ní roli v sním­ku Brutální Nikita, s níž má dce­ru Juliette.

V roce 1992 si vzal mla­dič­kou model­ku Maïwenn Le Besco, kte­ré bylo ten­krát pou­hých šest­náct let a v roce 1993 mu poro­di­la dce­ru Shanu.

V letech 1997–1999 byl žena­tý s býva­lou model­kou a hereč­kou Millou Jovovičovou.

A nako­nec si roku 2004 vzal fil­mo­vou pro­du­cent­ku Virginii Sillu, s níž má tři děti.

Má cel­kem čty­ři dce­ry: Juliette, Shana, Talia, Satine, a jed­no­ho syna.


Detaily o článku Luc Besson


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13006 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55770 KB. | 24.05.2022 - 12:08:35