Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > LOVECKÁ SEZÓNA 3D

LOVECKÁ SEZÓNA 3D

PlayAllspoluprace19
PlayAllspoluprace19

Pokud jste chtě­li vzít své rato­les­ti doImaxu na něja­ký ten 3D sní­mek, ale při­pa­da­lo vám, že za cenu vstu­pen­ky toho film nabíd­ne zho­la málo, tak mám pro vás dobrou zprá­vu. Na poli 3D fil­mů se koneč­ně obje­vil zdat­ný kon­ku­rent běž­né­mu kinu. Ovšem bude to sta­čit ?

My jsme měli mož­nost film vidět 2 dny před veřej­nou pre­mi­é­rou, a to ve for­mě V.I.P před­pre­mi­é­ry. Té se zúčast­ni­ly spous­ty zná­mých tvá­ří spo­leč­ně s jejich malý­mi rato­lest­mi. Před začát­kem pro­jek­ce měla opět pro­slov Darina Miklovičová. Ta nás sezná­mi­la s  dějo­vou linií a také kdo sto­jí za čes­kým dabin­gem. Mezi jme­no­va­ný­mi byl i Ondřej Brzobohatý, kte­rý nám zazpí­vat úvod­ní melo­dii z fil­mu. Upřímně, bylo to moc zají­ma­vé.  To je jen tako­vá zají­ma­vost, pojď­me se tedy bavit pří­mo o fil­mu..

Ten jako celek půso­bil veli­ce dob­ře. Provedení bylo dosti pre­ciz­ní. Sice se nedá Lovecká sezó­na srov­ná­vat tře­ba s fil­mem Auta, tam šlo pře­de­vším o co nej­vět­ší rea­lis­tič­nost, ale zapo­mí­na­lo se na to, že film je urče­ný pře­de­vším pro děti a ty mají rády hra­vost barev. To si reži­sér­ka Jilli Cultonová veli­ce dob­ře uvě­do­mo­va­la a tak film půso­bí jako kres­le­ný, a  tudíž veli­ce roz­to­mi­lý dět­ský komiks.

To ale v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že by byl tak jed­no­du­chý, ba nao­pak. Reliéfy kra­jin vypa­da­jí oprav­du parád­ně, a srst zví­řá­tek půso­bí jako pra­vá. Jak jsem už říkal, o čes­ký dabing hlav­ních postav, kte­rý byl vytvo­řen s maxi­mál­ní peč­li­vos­tí a  hra­vos­tí, se posta­ra­li Ondřej Brzobohatý a  Tomáš Racek.. Dialogy jas­ně dáva­jí smy­sl, hla­sy se k hlav­ním hrdi­nům hodí oprav­du dob­ře. Takto by měl vypa­dat správ­ný dabing, nemám žád­né při­po­mín­ky. Dějová linie se točí oko­lo vel­ké­ho grizzly­ho, kte­rý si žije jako domá­cí maz­lí­ček. Jednou osvo­bo­dí jele­na, kte­ré­ho chy­til pyt­lák, Ten se najed­nou ocit­ne u něho v gará­ži, kde med­věd žije. Snaží se ho pře­svěd­čit, aby šel do s ním do lesa, a tam také oba nešťast­nou náho­dou skon­čí a  tudíž se bude chtít vrá­tit domů. Děj je dosti jed­no­du­chý, to ale plně vyna­hra­zu­jí vtip­né momen­ty, kte­rých je ve fil­mu nespo­čet. A  může­te mi věřit, že v sále se smá­li nejen děti, ale také jejich dopro­vod. Humor je zde inte­li­gent­ní a výstiž­ný. Takže ten­to sní­mek je určen pro všech­ny, co se rádi baví a chtě­jí vidět kouz­lo 3D pro­jek­ce.  

VERDIKT: Kdo chce navští­vit IMAX, podí­vat se na 3D sní­mek a poba­vit se, tak ten­to film je pro něj jas­ná vol­ba. V běž­ných kinech je ale kon­ku­ren­ce vel­ká..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52832 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55915 KB. | 24.05.2022 - 03:22:48