Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

Zimni
Zimni

Abych byl upřím­ný, před čtyř­mi lety, kdy do kin dora­zi­la Sněhurka a lovec, jsem byl poměr­ně nad­še­ný. V zápla­vě rema­keů a růz­ných moder­ni­za­cí kla­sic­kých látek tahle vypa­da­la pří­liš absurd­ně na to aby fun­go­va­la. A přes­to se tak sta­lo. Dospělejší vari­an­ta pří­bě­hu těží­cí z té pořád­né bloc­kbuste­ro­vé fazo­ny doká­za­la z pří­bě­hu Sněhurky udě­lat pří­mo­ča­rou fan­ta­sy zále­ži­tost, kte­rá poba­vi­la i dospě­lej­ší pub­li­kum. Jenže pak zača­li hla­vou­ni díky úspě­chu pře­mýš­let, jak na tenhle úspěch navá­zat a po mno­ha prů­ta­zích, vyho­ze­ných reži­sé­rech a her­cích a něko­li­ka pře­pi­sech scé­ná­ře koneč­ně do kin dora­zi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Lovec: Zimní vál­ka. Bohužel, pokud pat­ří­te mezi tu část pub­li­ka, kte­rá si toto moder­ní poje­tí svě­ta pohád­ky o Sněhurce uži­lo, ve for­mě jeho hyb­ri­du preque­lu a seque­lu vás čeká hod­ně stu­de­ná spr­cha. 

Ono, co čekat od pro­jek­tu, kte­rý opus­ti­la jak před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, tak díky pletkám s ní i reži­sér Rupert Sanders, kte­ré­ho násle­do­val o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji i Frank Darabont, kte­rý jej měl nahra­dit. Producenti se přes­to roz­hod­li ono pokra­čo­vá­ní udě­lat stůj co stůj a výsle­dek jejich sna­že­ní nyní dora­zil do čes­kých a slo­ven­ských kin. A poprav­dě i s mno­ha hodi­no­vým odstu­pem od pro­jek­ce stá­le moc nevím, co bych na adre­se fil­mu řekl. Nejde o to, že by mě film svý­mi kva­li­ta­mi zasá­hl nato­lik, že bych nebyl scho­pen řeči. Jde spí­še o to množ­ství věcí, kte­ré ve fil­mu nefun­gu­jí, že není úpl­ně jed­no­du­ché najít ten bod, kde vlast­ně s něja­kou kri­ti­kou fil­mu začít.
Samotný prin­cip hyb­rid­ních pokra­čo­vá­ní, kte­ré se ode­hrá­va­jí před a záro­veň během nebo po původ­ním fil­mu nikdy moc nefun­go­val. Své o tom ví i Sin City: Ženská, pro kte­rou bych vraž­dil. Bohužel Lovec: Zimní vál­ka je dal­ším pří­kla­dem z této kate­go­rie. Film totiž spí­še než jako plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní půso­bí spí­še jako para­zit na svém před­chůd­ci, kte­rý se sna­ží svo­jí for­mou vyškrá­bat ale­spoň tro­chu něče­ho, co by se dalo nazvat pří­bě­hem z vět­ši­ny čás­tí pře­de­šlé­ho fil­mu a spí­še tvo­ří nádor na začát­ku a kon­ci samot­né Sněhurky a lov­ce.Většina nových postav v fil­mu se sna­ží vykře­sat něja­kou his­to­rii na zákla­dě zmín­ky nebo odka­zu v pře­de­šlém fil­mu, kte­rou se pomo­cí nesmír­ně tupých dia­lo­gů sna­ží roz­vést do plno­hod­not­né posta­vy. A to se neda­ří, pro­to­že posta­vy rám­ci fil­mu nedá­va­jí abso­lut­ně smy­sl.
A to i v pří­pa­dě Ravenny (Charlize Theron), kte­rá do znač­né míry může za úspěch pře­de­šlé­ho fil­mu, nicmé­ně zde je zre­du­ko­vá­na na něko­lik cha­bých replik a vše­ho­všu­dy pět minut času na plát­ně. Film totiž znač­ně kla­me tělem a sna­ží se svo­jí pro­pa­ga­cí pro­dat něco jiné­ho, než ve sku­teč­nos­ti v kině za svo­ji měnu dosta­ne­te (a to včet­ně pře­da­bo­vá­ní někte­rých replik z fil­mu spe­ci­ál­ně pro trai­ler, pro­to­že kdy­by byly v trai­le­ru ve svém původ­ním zně­ní, lidi by se spí­še smá­li). Zkrátka Lovec: Zimní vál­ka je v tom­to ohle­du hoř­kým zkla­má­ním, neboť v rám­ci násle­do­vá­ní for­my a sty­li­za­ce pře­de­šlé­ho fil­mu nesko­na­le ztros­ko­tá­vá a donu­tí vás zno­vu zvá­žit, proč jste vlast­ně měli ty posta­vy v obli­bě.
Hloupé dia­lo­gy a nesmy­sl­né posta­vy pak jen dopl­ňu­je mizé­rie v podo­bě nud­ně vysta­vě­né­ho děje, kte­rý má ke gra­da­ci hod­ně dale­ko. Všechno co se na plát­ně děje má mít něja­ký hlub­ší smy­sl, nicmé­ně spí­še při­po­mí­ná line­ár­ní sou­bor situ­a­cí bez vět­ší­ho smys­lu, kte­ré moc mezi sebou neba­ví a v cel­ku je vám vlast­ně doce­la ukra­de­né, co se vlast­ně bude dít. Předvídatelnost, nuda a podiv­ná laci­nost vyhlí­že­jí­cí z detai­lů (což je para­dox, vezmeme-li v potaz, že vel­ko­le­pé zábě­ry fun­gu­jí oprav­du vel­ko­le­pě a „dra­ze“) a to ani neza­čí­nám o podiv­ných akcen­tech.
Nezachraňuje to bohu­žel ani audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Jistě, kos­týmy jsou rela­tiv­ně zase fajn (efekt­nos­ti prv­ní­ho dílu se ovšem nerov­na­jí), nicmé­ně co se týče kame­ry Phedona Papamichaela, je to s kva­li­ta­mi jak na hor­ské drá­ze, a hudeb­ně si James Newton Howard vybí­rá tak sla­bou chví­li svým vlast­ním vykrá­dá­ním, že jsem až do závě­reč­ných titul­ků nevě­řil, že hud­bu k pokra­čo­vá­ní slo­žil opět on. Řešit poté nedu­hy v režii, jaký­mi jsou napří­klad nesmy­sl­né chy­by v návaz­nos­ti zábě­rů a reduk­ce obav o hrdi­ny v důsled­ku nesmy­sl­né fyzi­ky a pří­stu­pu ke zra­ně­ní hrdi­nů, to už je asi zby­teč­né řešit.
Lovec: Zimní vál­ka je zkrát­ka prů­švih. Ti, kte­rým se prv­ní díl nelí­bil nad fil­mem ako­rát ohr­nou nos, zatím­co ti, kte­ří jed­nič­ku obha­jo­va­li, budou po záslu­ze potres­tá­ní. Lovec: Zimní vál­ka ve vět­ši­ně věcech zkrát­ka nefun­gu­je, nové posta­vy jsou pito­mé a jejich cho­vá­ní nedá­vá moc smy­sl, stej­ně jako nedá­va­jí smy­sl nesku­teč­ně mizer­né dia­lo­gy. Těch pár humor­ných momen­tů, u kte­rých něja­ký ten poba­ve­ný úškle­bek film pře­ci jen zís­ká, nesto­jí za ty dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti naře­dě­né a nezá­bav­né ver­ze nácvi­ku na to, jak nedě­lat pokra­čo­vá­ní. Podobnou zále­ži­tost zkrát­ka nemo­hu s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84563 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56735 KB. | 02.07.2022 - 03:39:05