Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovec démonů

Lovec démonů

V režij­ním debu­tu Billa Paxtona, kte­rý dopo­ru­ču­je­me jako DVD tip, žije otec Meiks se svý­mi dvě­ma syny neru­še­ně až do jed­né noci, kdy se mu zje­ví Bůh…

… a řek­ne mu, že Země je v nebez­pe­čí a démo­ni nad ní mají šan­ci pře­vzít moc. On bude se svý­mi syny jedi­ný, kdo je může zasta­vit a zlik­vi­do­vat. Proto mu uká­že i zbra­ně, kte­rý­mi je má zabí­jet, a pra­vi­del­ně mu posí­lá jmé­na démo­nů, kte­ří na Zemi žijí v lid­ské podo­bě, aby je vyhle­dal a zabil. Přitom, jako důkaz, že jde o démo­ny, mu Bůh dá schop­nost vidět zlé skut­ky kaž­dé­ho démo­na, když se jich dotkne.

Vypadá to jako pěk­ná hova­di­na, že? Jestli vám ale neva­dí dívat se na něco, co se tvá­ří čás­teč­ně jako sci-fi, nudit se nebu­de­te. Zápletka fil­mu je totiž zalo­že­ná spí­še psy­cho­lo­gic­ky. Starší z obou synů Meiksů Fenton na roz­díl od mlad­ší­ho Adama totiž ony démo­ny nevi­dí a sna­ží se pod­le své­ho názo­ru nesmy­sl­ně vraž­dí­cí­ho otce zasta­vit. Velmi dlou­ho ale ctí pra­vi­dlo, kte­ré jim otec řekl, a sice že o tom nesmí nic říct niko­mu dal­ší­mu… Děj je vyprá­věn restrospek­tiv­ně; Fenton Meiks na začát­ku navští­ví vyšet­řo­va­te­le zod­po­věd­né­ho za tuto sérii vražd a pří­běh mu postup­ně vyprá­ví a vta­hu­je divá­ky do děje.

Lovec démo­nů je vcel­ku dob­ře nato­če­ný film, kte­ré­mu nechy­bí urči­té napě­tí pra­me­ní­cí z mystič­nos­ti téma­tu a také oče­ká­vá­ní, jest­li je otec dušev­ně cho­rý, ane­bo jde o „rea­li­tu“, tedy sci-fi , kde je samo­zřej­mě mož­né i to, že se něko­mu zje­ví Bůh a řek­ne mu: „Vraždi, je to pro dob­ro věci!“. Film je nato­čen vkus­ně – zabi­tí seke­rou nejsou sní­má­ny pří­mo a hlav­ně jich je ve fil­mu poskrov­nu. Je ale fakt, že sta­čí vidět vydě­še­né tvá­ře synů.

Film v posled­ní tře­ti­ně gra­du­je a obje­vu­jí se nové, na začát­ku mož­ná malin­ko neče­ka­né sou­vis­los­ti. Nevím, jak dale­ce se vám líbí podob­né typy pří­bě­hů. Celý večer se dívá­te na film, a na jeho kon­ci máte pocit, že vás reži­sér celou dobu pěk­ně tahal za nos. Díky zvra­tu v posled­ních momen­tech se najed­nou musí­te na celý film podí­vat skrz jiné obrouč­ky. Já osob­ně mám fil­my jako ten­to, Odvaha pod pal­bou, Memento nebo Obvyklí pode­zře­lí veli­ce rád. Jsem rád, když se reži­sér odhod­lá s divá­ky mani­pu­lo­vat.

Je fakt, že u Lovce démo­nů bude­te něco během děje tušit a na kon­ci bude chy­bět tako­vé to lusk­nu­tí prs­ty „jo, to je bom­ba“ a chuť vidět film ješ­tě jed­nou. Ale jenom o kou­sek, kou­sí­ček. Lovec démo­nů nabí­zí víc než jen pře­kva­pi­vý závěr.

O filmu:

Scénář a režie: Bill Paxton
V hlav­ních rolích: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers Boothe, Matthew OLeary, Jeremy Sumpter, Luke Askew, Levi Kreis, Derk Cheetwood
USA 2001, 100 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65352 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54966 KB. | 04.08.2021 - 03:47:49