Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovci myšlenek (Mindhunters)

Lovci myšlenek (Mindhunters)

n200710110829 Mind1
n200710110829 Mind1
Mind1Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agen­tech FBI na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde mají v rám­ci výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu dopad­nout fik­tiv­ní­ho zlo­čin­ce. Brzy ale někdo začne vraž­dit doo­prav­dy - samot­né agen­ty.

Finský reži­sér Renny Harlin zapo­čal kari­é­ru v Hollywoodu vel­mi úspěš­ným fil­mem Noční můra v Elm Street 4 (A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master, 1988). Poté násle­do­va­lo něko­lik dal­ších fil­mo­vých poči­nů a ne zrov­na neú­spěš­ných. Později štěs­tě­na odvrá­ti­la svůj zrak a na hori­zon­tu se obje­vi­la mrač­na. Například tako­vý Ostrov hrdlo­ře­zů (Cutthroat Island, 1995) doká­zal „zrui­no­vat“ do té doby pro­spe­ru­jí­cí spo­leč­nost CAROLOCO, kte­ré pros­tě nezby­ly pro­střed­ky na pro­pa­ga­ci pirát­ské­ho pří­bě­hu, jenž spo­ly­kal (na tu dobu) neu­vě­ři­tel­ných 100 mil. dola­rů. Film samot­ný doká­zal vydě­lat zhru­ba dese­ti­nu pro­in­ves­to­va­né část­ky.

 Zajímavé je, že po tak obrov­ském pro­pa­dá­ku, se Harlin podi­vu­hod­ně rych­le vzpa­ma­to­val a nato­čil dal­ší film Dlouhý poli­bek na dobrou noc (The Long Kiss Goodnight, 1996), po jehož doto­če­ní ho opus­ti­la man­žel­ka hereč­ka Geena Davis (údaj­ně to mezi obě­ma pře­stá­va­lo kla­pat už po neú­spě­chu Ostrova hrdlo­ře­zů, kde ztvár­ni­la hlav­ní roli). Neúnavný Renny se vrh­nul do dal­ší prá­ce, avšak smů­la se mu lepi­la na paty. Akční film Formule (Driven, 2001) se Sylvesterem Stallone byl dal­ším pro­pa­dá­kem a na dob­ré pověs­ti reži­sé­ro­vi nepři­dal. Po chvil­ce úvah, co s živo­tem, Renny Harlin, kte­rý je vel­kým bojov­ní­kem s nepříz­ní osu­du, začal točit psy­cho­lo­gic­ký thriller Mindhunters (do češ­ti­ny pře­lo­že­ný jako Lovci myš­le­nek).

 Takže bylo neby­lo. Za deva­te­ro hora­mi atd. atd. v zemi mlé­kem a str­dím oplý­va­jí­cí (čti USA) žil byl zvlášt­ní agent FBI Fox Mulder. Jenomže o něm tenhle pří­běh není. Náš agent se jme­nu­je Jake Harris (Val Kilmer). Že byl zvlášt­ní, to o něm vyčte­te ve slu­žeb­ním prů­ka­zu, nejde ale o jedi­nou zvlášt­nost. Velmi oso­bi­tý pří­stup měl rov­něž k výcvi­ků nových kade­tů, z nichž se měli stát dal­ší zvlášt­ní agen­ti. Přesněji řeče­no jed­ná se o sku­pi­nu budou­cích elit­ních kri­mi­na­lis­tů, jejichž pro­fes­ní zamě­ře­ní dalo název fil­mu - Lovci myš­le­nek. Úkolem agen­tů je pro­ni­ká­ní do myš­len­ko­vých pocho­dů zlo­čin­ce, sesta­vo­vá­ní jeho psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu a pokud mož­no, před­po­ví­dá­ní dal­ších tahů tak, aby vyšet­řo­va­te­lé doká­za­li neje­nom srov­nat krok s pacha­te­lem, ale být o krok napřed.

 Výcvik je nároč­ný a zůsta­nou jen ti nej­lep­ší. Jake Harris sta­ví budou­cí kri­mi­na­lis­ty před úko­ly, kte­ré co nej­věr­ně­ji simu­lu­jí sku­teč­nou prá­ci. Není nezvyk­lé, když zada­ná úlo­ha pros­tě nemá správ­né a jedi­né řeše­ní. Učí je, že nejde vyhrát kaž­dý pří­pad a je nut­né počí­tat s neú­spě­chem. Závěr stu­dia se blí­ží a noví adep­ti s ner­vo­zi­tou čeka­jí na Harrisovu zprá­vu, v níž má vele­ní dopo­ru­čit, kte­ří z nich se na tuto prá­ci hodí a komu nao­pak dve­ře mezi eli­tu uza­vře.

 Takhle by to bylo jed­no­du­ché. Jenomže Harris se drží pověs­ti „zvlášt­ní­ho“, a než se roz­hod­ne, koho vybe­re pro prá­ci v teré­nu, je před agen­ty posled­ní zkouš­ka. Celá sku­pi­na musí odces­to­vat na odleh­lý ost­rov u pobře­ží USA, kde se cvi­čí spe­ci­ál­ní koman­da ame­ric­ké armá­dy. Samotný ost­rov je jeden vel­ký výcvi­ko­vý pro­stor. Rozkládá se na něm sku­teč­né měs­to, avšak bez oby­va­tel, doprav­ní­ho spo­je­ní s okol­ním svě­tem nebo čeho­ko­liv jiné­ho, co by vyvra­ce­lo dvě slo­va cha­rak­te­ri­zu­jí­cí situ­a­ci nových návštěv­ní­ků - odříz­nu­tí, osa­mo­ce­ní.

Na něko­lik dní se ost­rov stá­vá domo­vem kri­mi­na­lis­tů, kte­ří mají za úkol Mind3najít vra­ha, jenž údaj­ně na ost­ro­vě půso­bí. Harris iro­nic­ky kři­ví ústa v odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ře a nechá­vá agen­ty uká­zat, co dove­dou. Uvolněnou atmo­sfé­ru výle­tu brzy nabou­rá smrt jed­no­ho z nich, když se dosta­ne do nastra­že­né pas­ti. Pro divá­ka jde o pře­kva­pe­ní o to vět­ší, že to schy­tá hned na začát­ku holly­wo­od­ská hvězda Christian Slater, se kte­rým jsme počí­ta­li až do kon­ce. E-e, Renny Harlin se škle­bí a jde o před­zvěst dal­ších pře­kva­pe­ní.

 Film při­po­mí­ná Deset malých čer­nouš­ků od Agathy Christie, roz­díl je pou­ze v počtu „čer­nouš­ků“ a způ­so­bu, jakým nevi­di­tel­ná ruka smr­ti sdě­lu­je, že se má při­pra­vit „dal­ší pán na hole­ní“. Agenti nejsou zabed­ně­ní, je jim jas­né, že tu jde o krk, a tak se bez vtip­ných pozná­mek pouš­tě­jí do hle­dá­ní vra­ha. Harris je blá­zen, nechal snad na ost­ro­vě sku­teč­né­ho zlo­čin­ce? Jenomže záro­veň se na povrch dere pocit, že způ­so­by jed­not­li­vých úmr­tí jas­ně zdů­raz­ňu­jí jinou sku­teč­nost. Vrah své obě­ti zná! Nemusíte být kri­mi­na­lis­ty, abys­te pocho­pi­li, že vraž­dí jeden z agen­tů.

 Trochu mi vadi­lo, že se agen­ti cho­va­jí jako hys­ter­ky. Pobíhají kolem, Mind4máva­jí na sebe zbra­ně­mi, leka­jí se vlast­ních stí­nů. Když jsou tak dob­ře cvi­če­ní, proč si na chvil­ku nesed­nou a neda­jí hla­vy do hro­ma­dy? Jenomže to by na totož­nost vra­ha při­šli po jed­né kávě a bylo by po fil­mu. Místo toho sle­du­je­me, jak to dopa­dá, když jsou lidé zahna­ní do kou­ta, vydě­še­ní, začí­na­jí mít ner­vy v kýblu a k tomu je depri­mu­je, že jsou sami a žád­ná pomoc zven­čí se neko­ná. Tohle není nepo­cho­pi­tel­né a pří­běh pro­ží­vá­te o to víc.

 Ve fil­mu najde­te něko­lik vel­mi efekt­ních (co do tech­nic­ké­ho pro­ve­de­ní) a zákeř­ných (pokud jde o nápad) způ­sobů smr­ti. Krví se tu neplýtvá a slab­ší pova­hy nebu­dou muset zaví­rat oči. Velmi dob­ře se ve fil­mu pohrá­vá s růz­ný­mi teo­ri­e­mi a když už si mys­lí­te, že víte, o koho jde (však si to mys­lí také vyšet­řo­va­te­lé), zjis­tí­te, že jste v dal­ší sle­pé ulič­ce (ale před tím to dáva­lo tako­vý smy­sl!). Kdo je tedy ztě­les­ně­ním zla, bude­te čekat až do kon­ce, a to je dob­ře! Jako kaž­dý podob­ně ladě­ný film (vzpo­meň­te si tře­ba na D-Tox, 2002 v hl. roli S. Stallone rov­něž jako agent FBI) se ani ten­to neu­brá­ní logic­kým nesrov­na­los­tem. Některé věci se až trestu­hod­ně pře­hlí­že­jí, aby se na ně vzpo­mně­lo, když už je poz­dě, ačko­liv hrdi­nům nic nebrá­ni­lo vzít je v potaz dří­ve.

 Na dru­hou stra­nu, aby auto­ři moh­li nato­čit dob­ře kou­ka­tel­ný thriller, je Mind2zkrát­ka nut­nos­tí dopouš­tět se men­ších pro­hřeš­ků. Nám (divá­kům) pak nic nebrá­ní při­stou­pit na pra­vi­dla hry a uží­vat si vidě­né, zapo­jit mozek a zahrát si na pro­fe­si­o­ná­la z tep­la a pohod­lí domo­va. Tímto Renny Harlin (jinak původ­ním jmé­nem Renny Lauri Mauritz Harjola) doká­zal, že pořád ješ­tě umí nato­čit sluš­ný film.

 

 Název původ­ní: Mindhunters (angl.)

 Název čes­ký: Lovci myš­le­nek

 Režie: Renny Harlin

 Scénář: Wayne Kramer

 Rok: 2004

 Délka: 106 min.

 Země: USA / Holandsko / Velká Británie / Finsko

 Žánr: Akce / Drama / Thriller

 Hrají: Val Kilmer (jako Jake Harris), Christian Slater (J.D. Reston), Eion Bailey (Bobby Whitman), LL Cool J (Gabe Jensen), Kathryn Morris (Sara Moore), Clifton Collins Jr. (Vince Sherman), Jonny Lee Miller (Lucas Harper), Will Kemp (Rafe Perry), Patricia Velasquez (Nicole Willis)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40072 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56679 KB. | 28.06.2022 - 19:32:04