Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovci myšlenek (Mindhunters)

Lovci myšlenek (Mindhunters)

n200710110829 Mind1
Mind1Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agen­tech FBI na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde mají v rám­ci výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu dopad­nout fik­tiv­ní­ho zlo­čin­ce. Brzy ale někdo začne vraž­dit doo­prav­dy - samot­né agen­ty.

Finský reži­sér Renny Harlin zapo­čal kari­é­ru v Hollywoodu vel­mi úspěš­ným fil­mem Noční můra v Elm Street 4 (A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master, 1988). Poté násle­do­va­lo něko­lik dal­ších fil­mo­vých poči­nů a ne zrov­na neú­spěš­ných. Později štěs­tě­na odvrá­ti­la svůj zrak a na hori­zon­tu se obje­vi­la mrač­na. Například tako­vý Ostrov hrdlo­ře­zů (Cutthroat Island, 1995) doká­zal „zrui­no­vat“ do té doby pro­spe­ru­jí­cí spo­leč­nost CAROLOCO, kte­ré pros­tě nezby­ly pro­střed­ky na pro­pa­ga­ci pirát­ské­ho pří­bě­hu, jenž spo­ly­kal (na tu dobu) neu­vě­ři­tel­ných 100 mil. dola­rů. Film samot­ný doká­zal vydě­lat zhru­ba dese­ti­nu pro­in­ves­to­va­né část­ky.

 Zajímavé je, že po tak obrov­ském pro­pa­dá­ku, se Harlin podi­vu­hod­ně rych­le vzpa­ma­to­val a nato­čil dal­ší film Dlouhý poli­bek na dobrou noc (The Long Kiss Goodnight, 1996), po jehož doto­če­ní ho opus­ti­la man­žel­ka hereč­ka Geena Davis (údaj­ně to mezi obě­ma pře­stá­va­lo kla­pat už po neú­spě­chu Ostrova hrdlo­ře­zů, kde ztvár­ni­la hlav­ní roli). Neúnavný Renny se vrh­nul do dal­ší prá­ce, avšak smů­la se mu lepi­la na paty. Akční film Formule (Driven, 2001) se Sylvesterem Stallone byl dal­ším pro­pa­dá­kem a na dob­ré pověs­ti reži­sé­ro­vi nepři­dal. Po chvil­ce úvah, co s živo­tem, Renny Harlin, kte­rý je vel­kým bojov­ní­kem s nepříz­ní osu­du, začal točit psy­cho­lo­gic­ký thriller Mindhunters (do češ­ti­ny pře­lo­že­ný jako Lovci myš­le­nek).

 Takže bylo neby­lo. Za deva­te­ro hora­mi atd. atd. v zemi mlé­kem a str­dím oplý­va­jí­cí (čti USA) žil byl zvlášt­ní agent FBI Fox Mulder. Jenomže o něm tenhle pří­běh není. Náš agent se jme­nu­je Jake Harris (Val Kilmer). Že byl zvlášt­ní, to o něm vyčte­te ve slu­žeb­ním prů­ka­zu, nejde ale o jedi­nou zvlášt­nost. Velmi oso­bi­tý pří­stup měl rov­něž k výcvi­ků nových kade­tů, z nichž se měli stát dal­ší zvlášt­ní agen­ti. Přesněji řeče­no jed­ná se o sku­pi­nu budou­cích elit­ních kri­mi­na­lis­tů, jejichž pro­fes­ní zamě­ře­ní dalo název fil­mu - Lovci myš­le­nek. Úkolem agen­tů je pro­ni­ká­ní do myš­len­ko­vých pocho­dů zlo­čin­ce, sesta­vo­vá­ní jeho psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu a pokud mož­no, před­po­ví­dá­ní dal­ších tahů tak, aby vyšet­řo­va­te­lé doká­za­li neje­nom srov­nat krok s pacha­te­lem, ale být o krok napřed.

 Výcvik je nároč­ný a zůsta­nou jen ti nej­lep­ší. Jake Harris sta­ví budou­cí kri­mi­na­lis­ty před úko­ly, kte­ré co nej­věr­ně­ji simu­lu­jí sku­teč­nou prá­ci. Není nezvyk­lé, když zada­ná úlo­ha pros­tě nemá správ­né a jedi­né řeše­ní. Učí je, že nejde vyhrát kaž­dý pří­pad a je nut­né počí­tat s neú­spě­chem. Závěr stu­dia se blí­ží a noví adep­ti s ner­vo­zi­tou čeka­jí na Harrisovu zprá­vu, v níž má vele­ní dopo­ru­čit, kte­ří z nich se na tuto prá­ci hodí a komu nao­pak dve­ře mezi eli­tu uza­vře.

 Takhle by to bylo jed­no­du­ché. Jenomže Harris se drží pověs­ti „zvlášt­ní­ho“, a než se roz­hod­ne, koho vybe­re pro prá­ci v teré­nu, je před agen­ty posled­ní zkouš­ka. Celá sku­pi­na musí odces­to­vat na odleh­lý ost­rov u pobře­ží USA, kde se cvi­čí spe­ci­ál­ní koman­da ame­ric­ké armá­dy. Samotný ost­rov je jeden vel­ký výcvi­ko­vý pro­stor. Rozkládá se na něm sku­teč­né měs­to, avšak bez oby­va­tel, doprav­ní­ho spo­je­ní s okol­ním svě­tem nebo čeho­ko­liv jiné­ho, co by vyvra­ce­lo dvě slo­va cha­rak­te­ri­zu­jí­cí situ­a­ci nových návštěv­ní­ků - odříz­nu­tí, osa­mo­ce­ní.

Na něko­lik dní se ost­rov stá­vá domo­vem kri­mi­na­lis­tů, kte­ří mají za úkol Mind3najít vra­ha, jenž údaj­ně na ost­ro­vě půso­bí. Harris iro­nic­ky kři­ví ústa v odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ře a nechá­vá agen­ty uká­zat, co dove­dou. Uvolněnou atmo­sfé­ru výle­tu brzy nabou­rá smrt jed­no­ho z nich, když se dosta­ne do nastra­že­né pas­ti. Pro divá­ka jde o pře­kva­pe­ní o to vět­ší, že to schy­tá hned na začát­ku holly­wo­od­ská hvězda Christian Slater, se kte­rým jsme počí­ta­li až do kon­ce. E-e, Renny Harlin se škle­bí a jde o před­zvěst dal­ších pře­kva­pe­ní.

 Film při­po­mí­ná Deset malých čer­nouš­ků od Agathy Christie, roz­díl je pou­ze v počtu „čer­nouš­ků“ a způ­so­bu, jakým nevi­di­tel­ná ruka smr­ti sdě­lu­je, že se má při­pra­vit „dal­ší pán na hole­ní“. Agenti nejsou zabed­ně­ní, je jim jas­né, že tu jde o krk, a tak se bez vtip­ných pozná­mek pouš­tě­jí do hle­dá­ní vra­ha. Harris je blá­zen, nechal snad na ost­ro­vě sku­teč­né­ho zlo­čin­ce? Jenomže záro­veň se na povrch dere pocit, že způ­so­by jed­not­li­vých úmr­tí jas­ně zdů­raz­ňu­jí jinou sku­teč­nost. Vrah své obě­ti zná! Nemusíte být kri­mi­na­lis­ty, abys­te pocho­pi­li, že vraž­dí jeden z agen­tů.

 Trochu mi vadi­lo, že se agen­ti cho­va­jí jako hys­ter­ky. Pobíhají kolem, Mind4máva­jí na sebe zbra­ně­mi, leka­jí se vlast­ních stí­nů. Když jsou tak dob­ře cvi­če­ní, proč si na chvil­ku nesed­nou a neda­jí hla­vy do hro­ma­dy? Jenomže to by na totož­nost vra­ha při­šli po jed­né kávě a bylo by po fil­mu. Místo toho sle­du­je­me, jak to dopa­dá, když jsou lidé zahna­ní do kou­ta, vydě­še­ní, začí­na­jí mít ner­vy v kýblu a k tomu je depri­mu­je, že jsou sami a žád­ná pomoc zven­čí se neko­ná. Tohle není nepo­cho­pi­tel­né a pří­běh pro­ží­vá­te o to víc.

 Ve fil­mu najde­te něko­lik vel­mi efekt­ních (co do tech­nic­ké­ho pro­ve­de­ní) a zákeř­ných (pokud jde o nápad) způ­sobů smr­ti. Krví se tu neplýtvá a slab­ší pova­hy nebu­dou muset zaví­rat oči. Velmi dob­ře se ve fil­mu pohrá­vá s růz­ný­mi teo­ri­e­mi a když už si mys­lí­te, že víte, o koho jde (však si to mys­lí také vyšet­řo­va­te­lé), zjis­tí­te, že jste v dal­ší sle­pé ulič­ce (ale před tím to dáva­lo tako­vý smy­sl!). Kdo je tedy ztě­les­ně­ním zla, bude­te čekat až do kon­ce, a to je dob­ře! Jako kaž­dý podob­ně ladě­ný film (vzpo­meň­te si tře­ba na D-Tox, 2002 v hl. roli S. Stallone rov­něž jako agent FBI) se ani ten­to neu­brá­ní logic­kým nesrov­na­los­tem. Některé věci se až trestu­hod­ně pře­hlí­že­jí, aby se na ně vzpo­mně­lo, když už je poz­dě, ačko­liv hrdi­nům nic nebrá­ni­lo vzít je v potaz dří­ve.

 Na dru­hou stra­nu, aby auto­ři moh­li nato­čit dob­ře kou­ka­tel­ný thriller, je Mind2zkrát­ka nut­nos­tí dopouš­tět se men­ších pro­hřeš­ků. Nám (divá­kům) pak nic nebrá­ní při­stou­pit na pra­vi­dla hry a uží­vat si vidě­né, zapo­jit mozek a zahrát si na pro­fe­si­o­ná­la z tep­la a pohod­lí domo­va. Tímto Renny Harlin (jinak původ­ním jmé­nem Renny Lauri Mauritz Harjola) doká­zal, že pořád ješ­tě umí nato­čit sluš­ný film.

 

 Název původ­ní: Mindhunters (angl.)

 Název čes­ký: Lovci myš­le­nek

 Režie: Renny Harlin

 Scénář: Wayne Kramer

 Rok: 2004

 Délka: 106 min.

 Země: USA / Holandsko / Velká Británie / Finsko

 Žánr: Akce / Drama / Thriller

 Hrají: Val Kilmer (jako Jake Harris), Christian Slater (J.D. Reston), Eion Bailey (Bobby Whitman), LL Cool J (Gabe Jensen), Kathryn Morris (Sara Moore), Clifton Collins Jr. (Vince Sherman), Jonny Lee Miller (Lucas Harper), Will Kemp (Rafe Perry), Patricia Velasquez (Nicole Willis)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,03252 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51688 KB. | 24.10.2021 - 01:31:05