Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lov (The Hunt) - Recenze - 70%

Lov (The Hunt) - Recenze - 70%

the hunt 850x600 1
the hunt 850x600 1

Lov začí­ná. A nejen ten fil­mo­vý. Kvůli svě­to­vým okol­nos­tem kolem pan­de­mie začí­ná v pod­sta­tě i lov na divá­ky. Tento sní­mek, kte­rý bude jeden z prv­ních, kte­ré navá­žou na obdo­bí po nut­ných spo­le­čen­ských opat­ře­ní. Lov nám začí­ná v pod­sta­tě ihned akcí. 12 lidí se pro­bou­zí v lese a na lou­ce. Ani jeden z nich netu­ší, kde a jak se tam vzal. V puse má kaž­dý gumo­vý roubík, jako by se měli nachys­tat na něja­ké hod­ně zvlášt­ní BDSM „potě­še­ní“. Potěšení se roz­hod­ně neko­ná, pro­to­že záhy najdou zbra­ně a rov­nou i důvod, proč je budou potře­bo­vat. Ten důvod je dru­hé stra­ně lou­ky, odkud se ozve střel­ba a mno­zí z nedob­ro­vol­ných účast­ní­ků začnou padat mrt­ví k zemi.
Crystal (Betty Gilpin) není úpl­ně oby­čej­ná oběť, kte­rá by se necha­la hlou­pě zabít něja­kou pal­bou nebo pas­tí. Nejen, že se roz­hod­ne pře­žít, ale zjis­tit také zjis­tit, co se děje, a také pře­vá­žit mis­ky vah na dru­hou stra­nu. Protože lov začí­ná a vy si ho může­te koneč­ně vychut­nat spo­leč­ně s dal­ší kořis­tí v čes­kých kinech!

kontroverzne the hunt prirovnavaju k jokerovi v krvavom traileri sledujeme bohacov ktori chladnokrvne lovia unesenych ludi ab3ed7add5e057744b8b
Zdroj: Imdb.com

Předně je potře­ba říct, že film Lov není pro kaž­dé­ho divá­ka. A to ne jen co se týče bru­tál­ní akce, nebo expli­cit­ních výra­zů. Lov je totiž pře­de­vším socio-politickou sati­rou, kte­rá si bere na paškál sou­čas­né dění v „západ­ním“ svě­tě. Je pro­to cel­kem nut­nos­tí znát téma­ta, kte­rá se (hlav­ně v Americe) roze­bí­ra­jí. Scénárista Damon Lindelof se neta­jí tím, že chtěl nato­čit poli­tic­kou sati­ru, kte­rá se bude sna­žit divá­ko­vi uká­zat, že svět není jen čer­no­bí­lý a dou­fá, že film bude mít i spo­le­čen­ský pře­sah. Můj názor je, že ten­to záměr pocho­pí dost mož­ná pou­ze divá­ci v USA a tady tako­vý úspěch nepo­sbí­rá.
Nicméně to nezna­me­ná, že je Lov špat­ný film. Politických nará­žek, kte­ré už lec­kdy „zdo­mác­ně­ly“ je zde oprav­du hod­ně a spous­ta z nich je sku­teč­ně tref­ná. Režisér Craig Zobel kla­de veli­ký důraz na násil­né scé­ny, kte­ré si moc ser­ví­tek nebe­rou. Humor pak bere jako šikov­ný nástroj, jak udr­žet divá­ka v seda­dle. Celé to spo­leč­ně s her­ci zao­ba­lu­je do až „béč­ko­vé­ho“ hávu. Spousta scén totiž půso­bí jako paro­die, nebo je úmy­sl­ně dopl­ně­na o něja­ké klišé, kte­ré jsme již vidě­li mno­ho­krát v kla­sic­kých horo­rech nebo deva­de­sát­ko­vých akč­ních fil­mech, kde se kořist (nebo­hý super­vo­ják une­sen pro zába­vu) stá­vá lov­cem.
Práci reži­sé­ro­vi v tom­to smě­ru dost uleh­ču­je poměr­ně dob­ře odve­de­né prá­ce kame­ra­ma­na Darrana Tiernana. Kamera čas­to poru­šu­je nepsa­né pra­vi­dla pro kom­po­zi­ci a v někte­rých scé­nách se pod­le mě dokon­ce inspi­ru­je (opi­čí) vel­ko­fil­my (závě­reč­ná scé­na si mno­hé bere tře­ba ze začát­ku Aquamana).

MV5BODE2ZjNhMzAtNDE3MS00ZGVkLTg3MjYtYjIxZjRkODhjMTM2XkEyXkFqcGdeQXVyODEwMTc2ODQ@. V1 SY1000 CR0015771000 AL
Zdroj: Imdb.com

Aby bylo co vraž­dit a lovit, bylo nut­né aby pro­du­cent se svým cas­tingem sehnal dost „mate­ri­á­lu“, se kte­rým pak reži­sér pra­co­val. Vesměs se dá o her­cích říct, že to nejsou úpl­ní nováč­ci. Většina z nich si zahrá­la tře­ba v men­ších sním­cích, ale vět­ši­nou je divák bude znát spíš ze seri­á­lů. Nicméně vzhle­dem k rych­los­ti jejich smr­ti by se dalo říct, že měli v pod­sta­tě svo­jí stan­dart­ní epi­zo­dic­kou rolič­ku. Ano, tře­ba tako­vá Emma Roberts pat­ří už mezi poměr­ně zná­má jmé­na a přes­to se (bohu­žel) na pla­ce moc neo­hřá­la.
Hlavní role jsou tak v tom­to fil­mu dvě. Hlavní zápor­nou hra­je Hilary Swank a jak jsem zmí­nil v úvo­du, naší hlav­ní kořis­tí je Betty Gilpin. Hilary není špat­ná hereč­ka, nicmé­ně tady moc hrát nemu­se­la. Naduté a boha­té panič­ky umí dnes zahrát kdeja­ká žena, kte­rá se dosta­ne do Hollywoodu. Holt v tomhle to mají žen­ské asi v krvi a Hilary to člo­věk věří. Dokonale umí před­stí­rat zájem, nebo skrý­vat zlo­bu, zatím­co se na vás usmí­vá. Zato Betty se drti­vou vět­ši­nu doby tvá­ří (a oprav­du dou­fám že úmy­sl­ně) jako s pro­mi­nu­tím nasra­né tří­le­té dítě, kte­ré­mu sebe­re­te oblí­be­nou hrač­ku těs­ně před tím, něž se roz­bre­čí. S jejím výra­zem jsem měl oprav­du sku­teč­ný pro­blém a cel­ko­vý dojem to dost kazí. Na dru­hou stra­nu to per­fekt­ně zapa­dá do kon­cep­tu béč­ko­vé tvor­by, tak­že ať to úmy­sl byl nebo ne, svo­jí prá­ci to odved­lo.
Ostatní her­ci, jsou pro mě buď úpl­ně nezná­mí (seri­á­ly nesle­du­ji) nebo jsem je zahlí­dl v něja­ké mini­ro­li. A co se týče jejich výko­nů, tak se také vzhle­dem k dél­ce jejich živo­ta, nedá co hod­no­tit.

MV5BZmUyZmU0YjAtMjdhOC00OWRmLTlmODMtYWM1ZjU2NTNiYjcwXkEyXkFqcGdeQXVyODEwMTc2ODQ@. V1 SY1000 CR0014991000 AL
Zdroj: Imdb.com

Hudební dopro­vod jsem nijak zvlášť neza­re­gis­tro­val. Nepřipadalo mi, že by film měl něja­ké hudeb­ní téma nebo kon­cept, spíš mi to při­pa­da­lo jako běž­ný ambi­ent­ní dopl­něk. No a po něja­kých 90 minu­tách doce­la sviž­ně při­jde konec. Taková sto­páž je napros­to dosta­ču­jí­cí nejen žán­ru, ale samot­né nápl­ni. Lov je tak kla­sic­kou „vyvraž­ďo­vač­kou“, kte­rá se inspi­ro­va­la horo­ry jako Uteč, Očista nebo tře­ba Nezvratný osud. Nicméně závě­reč­ná scé­na je něco, na co se vypla­tí čekat. Tady mám pode­zře­ní, že se všich­ni hod­ně vzhlédly ve sním­ku Kill Bill. Ale je to dob­ře, pro­to­že tako­vej­hle „chickfi­ght“ už jsem na plát­ně dlou­ho nevi­děl.
Kolem a kolem je Lov sice bru­tál­ní, ale i vtip­ný sní­mek, kte­rý je pří­jem­ná jed­no­hub­ka na roz­jezd do kri­zi, kte­rou svět zaží­vá. Bojím se, že v Evropě nebu­de sní­mek mít tako­vý úspěch (jaký by si mož­ná zaslou­žil) a někte­ré věci šli udě­lat urči­tě lépe. Po všem, co jsem napsal se už ani nedá moc mlu­vit o samot­ném scé­ná­ři nebo logi­ce, tak­že tohle nechám radě­ji na těch, co tam tyhle věci chtě­jí hle­dat. Každopádně i vzhle­dem k roz­počtu 14 mili­o­nů dola­rů je film Lov dob­ře nato­če­ným sním­kem, kte­rý mi zlep­šil odpo­led­ní nála­du. Dávám 70%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%31. července 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75% Konečně máme v kinech pořádnou letní popcornovou zábavu, kterou nám přináší režisér David Leitch. Rovnou s klidem můžu prozradit, že tento spin-off Rychle a zběsile je zábava. Tedy pokud […] Posted in Filmové recenze
  • Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%26. února 2019 Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30% V rok a půl starém komediálním slasheru Všechno nejhorší se vysokoškolačka Tree (Jessica Rothe), stíhaná maskovaným zabijákem, ocitla v časové smyčce, v rámci níž musela prožívat den svých […] Posted in Filmové recenze
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […] Posted in Filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Project Gemini – Rusové kolonizují vesmír24. března 2022 Project Gemini – Rusové kolonizují vesmír Filmfanatic si čas od času zpestří svůj playlist ruským filmem. Ve velké zemi na východě totiž umějí parádní kousky a dávno už si v ničem nezadají se západní produkcí. Ve válečném žánru to […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Free Guy - Recenze - 65%16. srpna 2021 Free Guy - Recenze - 65% Free World, Free City a v něm Free Guy. Lépe řečeno pouze Guy (Ryan Reynolds), chlápek průměrný, obyčejný až praští a nadšený ze svého podivného života. Guy je totiž prostý bankovní […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59974 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56769 KB. | 28.06.2022 - 19:39:20