Kritiky.cz > Filmové recenze > Loupež ve velkém stylu - 50 %

Loupež ve velkém stylu - 50 %

Loupez

Když mohou lou­pit mla­dí, tak to zvlád­nou i důchod­ci. To si mys­lí Joe, kte­rý už dáv­no není mla­dík, ale nápa­dy a ener­gie mu roz­hod­ně nechy­bí. Také má pád­né důvo­dy, proč se do tako­vé­ho ris­kant­ní­ho pod­ni­ku pus­tit. Přesvědčit své leti­té kama­rá­dy, aby mu s lou­pe­ží pomoh­li, ho nesto­jí mno­ho sil. Když jim pen­zij­ní fond pře­stal vyplá­cet pen­zi a hro­zí exe­ku­ce domu, nic plá­no­va­né lou­pe­ži nesto­jí v ces­tě. Staříci to mají dob­ře spo­čí­ta­né a vlast­ně nic neris­ku­jí. V pří­pa­dě neú­spě­chu budou mít stra­vu i stře­chu nad hla­vou zajiš­tě­nou, a to je v jejich pří­pa­dě taky při­ja­tel­né řeše­ní. Příprava na lou­pež není sice jed­no­du­chá, ale páno­vé si umí pora­dit a nic nene­cha­jí náho­dě. Loupež ve vel­kém sty­lu jim pře­ci umož­ní strá­vit dal­ší důchod­cov­ská léta v poho­dě a bez pro­blé­mů.

Loupeže jsou divác­ky vděč­ný námět a v žán­ru kome­die nabí­ze­jí napě­tí oko­ře­ně­né o komic­ké situ­a­ce. V tom­to sty­lu se poda­ři­lo Theodoru Melfimu napsat scé­nář, kte­rý nabí­dl dosta­tek pro­sto­ru pro herec­ké umě­ní tří herec­kým vete­rá­nům. Režisér Zach Braff (herec, scé­náris­ta, reži­sér a pro­du­cent) neměl se scé­ná­řem vel­kou prá­ci, pro­to­že se mohl opřít o zku­še­né­ho Michaela Caina, Morgana Freemana, Alana Arkina a dal­ší her­ce důchod­cov­ské­ho věku (Ann-Margret, Christopher Lloyd).

Radost z natá­če­ní se poda­ři­lo pře­nést na fil­mo­vé plát­no a scé­nář nabí­dl her­cům dia­lo­gy, kde mohou vyu­žít své herec­ké zku­še­nos­ti pro dota­že­ní vtip­né poin­ty. Trojice lou­pe­ži­vých důchod­ců má sice spo­lu­hrá­če mlad­ší­ho věku, ale ti jsou ve svém herec­kém pro­je­vu méně výraz­ní. To se týká pře­de­vším postav, kte­ré jsou s nimi v pří­bu­zen­ském vzta­hu. Některé posta­vy zase vyzní­va­jí jako kari­ka­tu­ry, což se týká ban­kov­ní­ho úřed­ní­ka, detek­ti­va nebo zaměst­nan­ců v samo­ob­slu­ze. To ješ­tě víc zdů­raz­ňu­je kome­di­ál­ní ladě­ní fil­mu, ale samot­ný pří­běh je jed­no­du­chý a ničím nepře­kva­pu­je.

Film půso­bí opti­mis­tic­ky a uka­zu­je, že k pro­blé­mům je mož­né při­stu­po­vat aktiv­ně i ve vel­mi pokro­či­lém věku. Škoda, že autor scé­ná­ře nevy­u­žil mož­nost zapo­jit do děje více postav, kte­ré by k tro­ji­ci důchod­ců vytvá­ře­ly kon­trast pří­stu­pem k živo­tu i věkem. To se nao­pak poved­lo před něko­li­ka lety Nancy Meyers, kte­rá nato­či­la pod­le své­ho scé­ná­ře kome­dii Stážista, kde je hlav­ní posta­va důchod­ce v podá­ní Roberta De Niro. I tady vystu­pu­je stá­ří a zku­še­nost jako plus, ale je to dáno do kon­tras­tu k váha­jí­cím posta­vám mlad­ší­ho věku. Film byl zají­ma­vý nejen herec­ký­mi výko­ny, ale nabí­dl pří­běh při­taž­li­vý pro šir­ší věko­vou sku­pi­nu divá­ků. To se však nedá říci o Loupeži ve vel­kém sty­lu. Ale kdo se chce potě­šit tro­ji­cí hlav­ních herec­kých hvězd, ten by si mohl udě­lat čas.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80%28. září 2018 Jack staví dům (The House That Jack Built) – Recenze – 80% Když v roce 1890 vydal Oscar Wilde Obraz Doriana Graye, vyvolal tím rozruch a nevoli čtenářů, pohoršených nad amorálností románu. O rok později proto publikoval novou, mírně upravenou […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Hacker na Blu-ray23. června 2015 Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, které teď došlo do prodejen DVD a Blu-ray. Citace z recenze filmu:Záleží tedy více než jindy […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Holky na tahu - 45 %24. června 2017 Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních školaček, které měly takové štěstí a smůlu zároveň, že se jim podaří se pořádně nafetovat nebo opít. […]
  • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]