Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Louis de Funès

Louis de Funès

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Louis Germain David de Funès de Galarza [lwi də fy.nɛs] (31. čer­ven­ce 1914, Courbevoie, Francie – 27. led­na 1983 v Nantes) byl slav­ný fran­couz­ský herec a komik. Jeho syno­vé se jme­nu­jí Daniel Charles Louis de Funès de Galarza, Olivier de Funès a Patrick de Funès.

Životopis

Narodil se jako nejmlad­ší ze tří dětí neda­le­ko Paříže rodi­čům, kte­ří při­šli do Francie v roce 1904 ze špa­něl­ské Sevilly. Jeho otec Carlos Luis de Funès de Galarza (1871–1934) byl původ­ně práv­ník a pochá­zel z Málagy. Ve Francii obcho­do­val s kle­no­ty. Matka Leonor Soto y Réguéra (1878–1957) se naro­di­la v měs­teč­ku Ortigueira v Galicii. Louis měl sest­ru Marii (1909–1993), kte­rá se pro­vda­la za reži­sé­ra Françoise Gira. Bratr Charles (1908–1939) byl zastře­len v 2. svě­to­vé vál­ce.

V dět­ství se věno­val kres­le­ní a hře na kla­vír. Kromě fran­couz­šti­ny dob­ře ovlá­dal i špa­něl­šti­nu a ang­lič­ti­nu. Než se stal her­cem, Louis neú­spěš­ně vystří­dal řadu zaměst­ná­ní: byl kožeš­ník, deko­ra­tér, aran­žér, účet­ní, pro­da­vač. Koncem tři­cá­tých let začal pra­co­vat jako jaz­zo­vý pia­nis­ta v paříž­ské čtvr­ti Pigalle. Přitom absol­vo­val Simonovy herec­ké kur­zy. V roce 1936 se ože­nil s Germaine Carroyer, s níž měl syna Daniela (*1937). V roce 1942 se roz­ved­li. O rok poz­dě­ji se ože­nil s Jeanne Barthelémy de Maupassant (pra­ne­te­ří Guy de Maupassanta, s níž měl dva syny: Patricka (*1944) a Oliviera (*1949). Patrick je léka­řem, Olivier se něko­lik let věno­val herec­tví a hrál v něko­li­ka fil­mech spo­leč­ně s otcem. Později pra­co­val jako pilot Concorde pro Air France.

Louis de Funès se popr­vé obje­vil v diva­dle ve hře Slaměný mile­nec, před kame­rou v roce 1946 ve fil­mu Barbizonovo poku­še­ní. Různými ved­lej­ší­mi role­mi se „pro­kou­sá­val“ celých 15 let, než začal být úspěš­ný. V diva­dle, kte­ré ho vynes­lo na výslu­ní díky diva­del­ní hře Oskar, hrál i řadu epi­zod­ních rolí, než zís­kal svou prv­ní hlav­ní roli ve fil­mo­vé kome­dii Četník ze Saint Tropez - zís­kal si tak coby stráž­mis­tr Ludovic Cruchot celou Evropu. Pak už se mu nabíd­ky jen hrnu­ly. Ve fil­mu Fantomas ztvár­nil komi­sa­ře Juva, zahrál si zde spo­lu se Jeanem Maraisem. Poté se setkal s reži­sé­rem Gérardem Ourym a nato­čil za spo­lu­prá­ce her­ce André Bourvila kome­dii Smolař. Výsledkem 11 752 000 divá­ků se zapsal do fran­couz­ské fil­mo­vé his­to­rie, stej­ně tak jako poz­děj­ší film Velký flám (nato­če­ný ve stej­né spo­lu­prá­ci), kde výsle­dek byl 17 000 000 divá­ků za tři měsí­ce (ve fran­couz­ských kinech ten­to rekord pře­ko­nal až Titanik).

Zatímco ve Francii byl řadu let enorm­ně úspěš­ný, v USA byl téměř nezná­mý s výjim­kou kome­die Dobrodružství rabí­na Jákoba z roku 1973. V Česku a na Slovensku jeho popu­la­ri­tě napo­mohl výraz­ný výkon dabin­gu Františka Filipovského.

Jeho herec­ký styl se opí­ral o živel­nou komi­ku a neu­vě­ři­tel­né mimic­ké schop­nos­ti, jež zdě­dil hlav­ně po mat­ce, kte­ré mu vynes­ly pře­zdív­ku Muž tisí­ce tvá­ří, nebo Muž s tvá­ří z gumy. Své typic­ké gri­ma­sy okou­kal z gro­te­sek s kače­rem Donaldem i od Laurela a Hardyho.

Louis de Funès milo­val svo­ji rodi­nu, zahra­du a film. Žil na zám­ku Clermont na Loiře u Nantes, rád trá­vil čas ve skle­ní­ku, kde se věno­val růžím. Podařilo se mu vyšlech­tit oran­žo­vou La rose de Louis de Funès, kte­rá je ofi­ci­ál­ně uzna­ným dru­hem.

De Funès měl pro­blémy se srd­cem a s kaž­dou svo­jí rolí, ve kte­rých před­sta­vo­val růz­né cho­le­ric­ké posta­vy, ris­ko­val srdeč­ní infarkt, jejž pro­dě­lal po skon­če­ní natá­če­ní fil­mu Četník a čet­ni­ce a na kte­rý nako­nec dne 27. led­na 1983 také zemřel.


Detaily o článku Louis de Funès


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,30229 s | počet dotazů: 243 | paměť: 63661 KB. | 13.08.2022 - 12:36:09